Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Joshuwa 1:1-18

1  Kwathi ngemva kokufa kukaMose inceku kaJehova, uJehova wathi kuJoshuwa+ indodana kaNuni, isikhonzi+ sikaMose:  “UMose inceku yami ufile;+ manje suka, uwele leli Jordani, wena naso sonke lesi sizwe, ungene ezweni engisinika lona, engilinika abantwana bakwa-Israyeli.+  Zonke izindawo amathe ezinyawo zenu ayonyathela kuzo, ngokuqinisekile ngiyoninika zona, njengoba nje ngathembisa kuMose.+  Kusukela ehlane nakuleli Lebhanoni kuze kufike emfuleni omkhulu, umfula i-Ewufrathe, okungukuthi, lonke izwe lamaHeti,+ kuze kufike oLwandle Olukhulu ngasentshonalanga kuyoba yindawo yenu.+  Akekho oyokuma aqine phambi kwakho zonke izinsuku zokuphila kwakho.+ Ngizoba nawe njengoba nje ngaba noMose.+ Ngeke ngikulahle noma ngikushiye ngokuphelele.+  Yiba nesibindi uqine,+ ngoba nguwe ozokwenza ukuba lesi sizwe silizuze njengefa+ izwe engafunga kokhokho baso ukusinika lona.+  “Kuphela yiba nesibindi uqine kakhulu ukuba uqaphele ukwenza ngokuvumelana nawo wonke umthetho uMose inceku yami akuyala ngawo.+ Ungaphambuki kuwo uye ngakwesokunene noma ngakwesobunxele,+ ukuze wenze ngokuhlakanipha nomaphi lapho uya khona.+  Le ncwadi yomthetho akufanele isuke emlonyeni wakho,+ futhi kumelwe uyifunde ngezwi eliphansi ubusuku nemini, ukuze uqaphele ukwenza ngokuvumelana nakho konke okulotshwe kuyo;+ ngoba uma wenza kanjalo uyoyiphumelelisa indlela yakho futhi uyokwenza ngokuhlakanipha.+  Angikuyalanga yini?+ Yiba nesibindi uqine. Ungethuki noma wesabe,+ ngoba uJehova uNkulunkulu wakho unawe nomaphi lapho uya khona.”+ 10  UJoshuwa wayala izikhulu zabantu, wathi: 11  “Dabulani phakathi kwekamu niyale abantu, nithi, ‘Zilungiseleleni umphako, ngoba ezinsukwini ezintathu kusuka manje niyaliwela leli Jordani ukuze ningene nithathe izwe uJehova uNkulunkulu wenu aninika lona ukuba nilidle.’”+ 12  KwabakwaRubeni nabakwaGadi nasengxenyeni yesizwe sakwaManase uJoshuwa wathi: 13  “Makukhunjulwe izwi uMose inceku kaJehova aniyala ngalo,+ ethi, ‘UJehova uNkulunkulu wenu uninika ukuphumula futhi uninike leli zwe. 14  Omkenu, abancane benu nemfuyo yenu bazohlala ezweni uMose aninike lona nganeno kweJordani;+ kodwa nina madoda nizowela nihlelelwe impi+ phambi kwabafowenu, wonke amadoda anamandla angamaqhawe,+ futhi kumelwe nibasize. 15  Lapho uJehova esenike abafowenu ukuphumula njengoba eninikile nani futhi sebelithathile izwe uJehova uNkulunkulu wenu abanika lona,+ kumelwe nibuyele ezweni eliyifa lenu nilithathe,+ lelo uMose inceku kaJehova aninike lona ohlangothini lweJordani olungasempumalanga.’”+ 16  Ngakho bamphendula uJoshuwa, bathi: “Konke osiyale ngakho sizokwenza, futhi nomaphi lapho ungase usithume khona sizokuya.+ 17  Njengoba nje samlalela uMose kukho konke, kanjalo sizokulalela nawe. Kuphela kwangathi uJehova uNkulunkulu wakho angaba nawe+ njengoba nje aba noMose.+ 18  Noma yimuphi umuntu odlubulundayo emyalweni wakho+ futhi ongawalaleli amazwi akho kukho konke ongase umyale ngakho uyobulawa.+ Kuphela yiba nesibindi uqine.”+

Imibhalo yaphansi