Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Jona 1:1-17

1  Izwi likaJehova lafika kuJona+ indodana ka-Amithayi, lithi:  “Sukuma, uye eNineve+ umuzi omkhulu, umemezele kuwo ukuthi ububi bawo bukhuphukele phambi kwami.”+  UJona wasuka phambi kukaJehova+ wabalekela eTharishishi;+ ekugcineni wehlela eJopha+ wathola umkhumbi oya eTharishishi. Ngakho wakhokha imali yokugibela wangena wehlela phansi, ukuze ahambe nabo aye eTharishishi asuke phambi kukaJehova.  UJehova waphonsa umoya omkhulu olwandle,+ kwaba khona isiphepho esikhulu+ olwandle; umkhumbi wona wawusuzophihlizeka.  Amatilosi aqala ukwesaba nokucela usizo, yilelo nalelo kunkulunkulu walo.+ Ayelokhu ephonsa olwandle izinto ezazisemkhunjini, ukuze awenze ube lula.+ Kodwa uJona wayehlele phansi ezingxenyeni ezingaphakathi impela zalo mkhumbi onendeki, wazumeka walala zwí.+  Ekugcineni ukaputeni womkhumbi wasondela kuye wathi: “Kwenzenjani kuwe, sihuqa buthongo? Vuka, biza unkulunkulu wakho!+ Mhlawumbe uNkulunkulu weqiniso uzosikhathalela, singashabalali.”+  Baqala ukuthi omunye komunye: “Wozani, masenzeni inkatho+ ukuze sazi ukuthi kungenxa kabani sehlelwe yile nhlekelele.”+ Bayenza inkatho, ekugcineni inkatho yadla uJona.+  Ngakho bathi kuye: “Sicela usitshele ukuthi kungenxa kabani sehlelwe yile nhlekelele?+ Uyini umsebenzi wakho, futhi uvelaphi? Ungowakuliphi izwe, futhi ungowasiphi isizwe?”  Khona-ke wathi kubo: “NgingumHebheru,+ futhi ngesaba+ uJehova uNkulunkulu wamazulu,+ Lowo owenzé ulwandle nomhlabathi owomile.”+ 10  La madoda aqala ukwesaba kakhulu, ayesethi kuye: “Wenzeni?”+ Ngoba la madoda ayesazi ukuthi wayebalekela uJehova, ngoba wayesewatshelile. 11  Ekugcineni athi kuye: “Kufanele sikwenzeni,+ ukuze ulwandle luthule?” Ngoba ulwandle lwaluqhubeka luba nesiphepho nakakhulu. 12  Ngakho wathi kuwo: “Ngiphakamiseni ningiphonse olwandle, futhi ulwandle luzothula; ngoba ngiyaqaphela ukuthi kungenxa yami kunalesi siphepho esikhulu phezu kwenu.”+ 13  Kodwa la madoda azama ukugwedla, ukuze abuyisele umkhumbi emhlabathini owomile; kodwa awakwazanga, ngoba ulwandle lwaluqhubeka luba nesiphepho ngokwengeziwe kuwo.+ 14  Abiza uJehova athi:+ “Awu, manje, Jehova, siyacela ukuba singabhubhi ngenxa yomphefumulo walo muntu! Ungabeki phezu kwethu igazi elingenacala,+ njengoba wena ngokwakho, Jehova, wenzé ngokuvumelana nalokho okukujabulisayo!”+ 15  Khona-ke amphakamisa uJona amphonsa olwandle; ulwandle lwaqala ukuzola ekudlangeni kwalo.+ 16  Khona-ke la madoda aqala ukumesaba kakhulu uJehova,+ ngakho anikela umhlatshelo kuJehova+ futhi enza izithembiso.+ 17  Manje uJehova wamisa inhlanzi enkulu ukuba igwinye uJona,+ uJona waba sezibilinini zale nhlanzi izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu.+

Imibhalo yaphansi