Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Johane 7:53–8:59

* Imibhalo yesandla iCodex Sinaiticus, iCodex iVaticanus, ne-codex iSinaitic Syriac iyawashiya amavesi 53 kuya esahlukweni 8, ivesi 11, afundeka kanje (ngokuhlukahluka okuthile kweminye imibhalo nezinguqulo ezihlukahlukene zesiGreki): 53  Ngakho bahamba kwaba yilowo nalowo waya kwakhe. 8  Kodwa uJesu waya eNtabeni Yeminqumo.  Nokho, kusantwela waphinde waya ethempelini, abantu beza kuye, wahlala phansi wayesebafundisa.  Ababhali nabaFarisi baletha owesifazane owayebanjwe ephinga; ngemva kokuba bemmise phakathi kwabo,  bathi kuye: “Mfundisi, lona wesifazane ubanjwe oqotsheni ephinga.  EMthethweni uMose wasiyala ukuba sibakhande ngamatshe abesifazane abayilolu hlobo. Wena-ke, uthini ngempela?”  Yebo, babesho lokhu ukuze bamvivinye, ukuze babe nokuthile ababengambeka ngakho icala. Kodwa uJesu wagoba waqala ukuloba ngomunwe emhlabathini.  Lapho bephikelela bembuza, wahlala waqonda wayesethi kubo: “Ongenasono kini makabe ngowokuqala ukujikijela itshe kuye.”  Ephinda egoba waqhubeka eloba emhlabathini.  Kodwa labo abezwa lokhu baphuma ngamunye ngamunye, kuqala ngamadoda amadala, wasala yedwa, nowesifazane owayephakathi kwabo. 10  Ehlala eqonda, uJesu wathi kuye: “Sifazane, baphi? Akekho okulahlile?” 11  Wathi: “Akekho, mnumzane.” UJesu wathi: “Nami angikulahli. Hamba; kusukela manje kuqhubeke ungabe usasenza isono.” 12  Ngakho-ke uJesu waphinda futhi wakhuluma nabo, ethi: “Mina ngiwukukhanya+ kwezwe. Umuntu ongilandelayo akasoze ahamba ebumnyameni,+ kodwa uyoba nokukhanya kokuphila.” 13  Ngakho abaFarisi bathi kuye: “Uzifakazela wena; ubufakazi bakho abulona iqiniso.” 14  UJesu ephendula wathi kubo: “Ngisho noma ngizifakazela mina, ubufakazi bami+ buyiqiniso, ngoba ngiyazi ukuthi ngivelaphi nokuthi ngiyaphi.+ Kodwa nina anazi ukuthi ngivelaphi nokuthi ngiyaphi. 15  Nina nahlulela ngokwenyama;+ mina angahluleli noyedwa umuntu.+ 16  Kodwa nokho uma ngahlulela, ukwahlulela kwami kuneqiniso, ngoba angingedwa, kodwa uBaba ongithumileyo unami.+ 17  Futhi, eMthethweni wenu kulotshiwe ukuthi, ‘Ubufakazi babantu ababili buyiqiniso.’+ 18  Mina ngingozifakazelayo, futhi uBaba ongithumileyo uyangifakazela.”+ 19  Ngakho-ke baqhubeka bathi kuye: “Uphi uYihlo?” UJesu waphendula: “Aningazi mina noma uBaba.+ Ukube beningazi mina, beniyomazi noBaba.”+ 20  La mazwi wawakhuluma endaweni yengcebo+ njengoba ayefundisa ethempelini. Kodwa akekho owambamba,+ ngoba ihora+ lakhe lalingakafiki. 21  Ngakho waphinda wathi kubo: “Ngiyahamba, futhi nizongifuna,+ kodwa nokho niyofela esonweni senu.+ Lapho ngiya khona anikwazi ukuza.” 22  Ngakho-ke amaJuda athi: “Ingabe uzozibulala? Ngoba uthi, ‘Lapho ngiya khona anikwazi ukuza.’”+ 23  Ngakho wathi kuwo: “Nina nivela ezindaweni ezingaphansi; mina ngivela ezindaweni ezingaphezulu.+ Nina nivela kuleli zwe;+ mina angiveli kuleli zwe.+ 24  Kungakho ngithé kini, Niyofela ezonweni zenu.+ Ngoba uma ningakholwa ukuthi mina nginguye, niyofela ezonweni zenu.”+ 25  Ngakho-ke athi kuye: “Ungubani?” UJesu wathi kuwo: “Ngikhulumelani ngisho nokukhuluma nje nani? 26  Nginezinto eziningi okumelwe ngizikhulume ngani nokumelwe ngikhiphe isahlulelo ngazo. Eqinisweni, lowo ongithumileyo uqinisile, futhi zona kanye izinto engazizwa kuye ngiyazikhuluma ezweni.”+ 27  Abazange baqonde ukuthi wayekhuluma kubo ngoYise. 28  Ngakho-ke uJesu wathi: “Lapho nje seniyiphakamisile+ iNdodana yomuntu,+ khona-ke niyokwazi ukuthi nginguye,+ nokuthi angenzi lutho ngokwami;+ kodwa lezi zinto ngizikhuluma+ njengoba nje uBaba angifundisa. 29  Futhi lowo ongithumileyo unami; akangishiyanga ngedwa, ngoba ngaso sonke isikhathi ngenza izinto ezimjabulisayo.”+ 30  Njengoba ayekhuluma lezi zinto, abaningi baba nokholo kuye.+ 31  Ngakho uJesu wathi kumaJuda ayemkholelwe: “Uma nihlala ezwini lami,+ ningabafundi bami ngempela, 32  niyolazi iqiniso,+ futhi iqiniso liyonikhulula.”+ 33  Amphendula athi: “Thina siyinzalo ka-Abrahama+ futhi asikaze sibe izigqila zamuntu.+ Usho kanjani ukuthi, ‘Niyokhululeka’?” 34  UJesu wawaphendula wathi: “Ngiqinisile impela ngithi kini, Wonke umuntu ongumenzi wesono uyisigqila sesono.+ 35  Ngaphezu kwalokho, isigqila asihlali endlini kuze kube phakade; indodana ihlala kuze kube phakade.+ 36  Ngakho-ke uma iNdodana inikhulula, niyokhululeka ngempela.+ 37  Ngiyazi ukuthi niyinzalo ka-Abrahama; kodwa nifuna ukungibulala,+ ngoba izwi lami aliyitholi indawo phakathi kwenu.+ 38  Noma yiziphi izinto engizibone kuBaba+ ngiyazikhuluma;+ ngakho-ke, nani nenza izinto enizizwe kuyihlo.” 39  Ephendula athi kuye: “Ubaba wethu ngu-Abrahama.”+ UJesu wathi kuwo: “Uma ningabantwana baka-Abrahama,+ yenzani imisebenzi ka-Abrahama. 40  Kodwa manje nifuna ukungibulala, mina muntu onitshele iqiniso engilizwe kuNkulunkulu.+ U-Abrahama akazange akwenze lokhu.+ 41  Nina nenza imisebenzi kayihlo.” Athi kuye: “Thina asizalwanga ngobufebe; sinoBaba munye,+ uNkulunkulu.” 42  UJesu wathi kuwo: “Ukube uNkulunkulu ubenguYihlo, beniyongithanda,+ ngoba ngilapha ngoba ngavela kuNkulunkulu.+ Angizizelanga neze ngokwami, kodwa ngathunywa nguYe.+ 43  Kungani ningakwazi lokho engikukhulumayo? Ngoba anikwazi ukulalela izwi lami.+ 44  Nina nivela kuyihlo uDeveli,+ futhi nifisa ukwenza izifiso zikayihlo.+ Yena wayengumbulali wabantu kusukela ekuqaleni,+ akazange ame aqine eqinisweni, ngoba iqiniso alikho kuye. Lapho ekhuluma amanga, ukhuluma ngokuvumelana nesimo sakhe, ngoba ungumqambimanga noyise wamanga.+ 45  Ngakolunye uhlangothi, ngenxa yokuthi mina ngikhuluma iqiniso, aningikholwa.+ 46  Ubani kini ongilahla ngokuthi ngenzé isono?+ Uma ngikhuluma iqiniso, kungani ningangikholwa? 47  Ovela kuNkulunkulu uyawalalela amazwi kaNkulunkulu.+ Kungakho nina ningalaleli, ngoba aniveli kuNkulunkulu.”+ 48  AmaJuda ephendula athi kuye: “Asisho yini kufanele ukuthi, Wena ungumSamariya+ nokuthi unedemoni?”+ 49  UJesu waphendula: “Anginalo idemoni mina, kodwa ngidumisa uBaba,+ nokho nina niyangihlaza. 50  Kodwa angizifuneli mina inkazimulo;+ ukhona ofunayo nowahlulelayo.+ 51  Ngiqinisile impela ngithi kini, Uma umuntu egcina izwi lami, akasoze akubona ukufa.”+ 52  AmaJuda athi kuye: “Manje sesiyazi ukuthi unedemoni.+ U-Abrahama wafa,+ ngokufanayo nabaprofethi;+ kodwa wena uthi, ‘Uma umuntu egcina izwi lami, akasoze akunambitha+ ukufa.’ 53  Awumkhulu+ wena kunobaba wethu u-Abrahama, owafa, akunjalo? Futhi, abaprofethi bafa.+ Wena uthi ungubani?” 54  UJesu waphendula: “Uma ngizikhazimulisa ngokwami, inkazimulo yami iyize. NguBaba ongikhazimulisayo,+ lowo nina enithi unguNkulunkulu wenu; 55  kodwa nokho anizange nimazi.+ Kodwa mina ngiyamazi.+ Futhi uma ngingathi angimazi ngiyobe ngingumqambimanga njengani. Kodwa ngiyamazi futhi ngigcina izwi lakhe.+ 56  U-Abrahama uyihlo wajabula kakhulu ngethemba lokubona usuku lwami,+ futhi walubona wajabula.”+ 57  Ngakho-ke amaJuda athi kuye: “Awukabi nanamashumi amahlanu eminyaka ubudala, kodwa nokho umbonile u-Abrahama?” 58  UJesu wathi kuwo: “Ngiqinisile impela ngithi kini, Ngaphambi kokuba u-Abrahama abe khona, ngase ngikhona.”+ 59  Ngakho-ke athatha amatshe ukuze amjikijele ngawo;+ kodwa uJesu wacasha futhi waphuma ethempelini.

Imibhalo yaphansi