Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Johane 7:1-53

7  Ngemva kwalezi zinto uJesu waqhubeka ehambahamba eGalile, wayengafuni ukuhambahamba eJudiya, lokhu amaJuda ayefuna ukumbulala.+  Nokho, umkhosi wamaJuda, umkhosi wamatabernakele,+ wawususeduze.  Ngakho-ke abafowabo+ bathi kuye: “Dlula lapha ungene eJudiya, ukuze nabafundi bakho babone imisebenzi oyenzayo.  Ngoba akekho owenza noma yini ekusithekeni kuyilapho yena ngokwakhe efuna ukwaziwa obala. Uma wenza lezi zinto, zibonakalise ezweni.”  Eqinisweni, abafowabo+ babengenalo ukholo kuye.+  Ngakho-ke uJesu wathi kubo: “Isikhathi sami esifanele asikafiki,+ kodwa nina isikhathi senu esifanele sihlale sikhona ngaso sonke isikhathi.  Izwe alinaso isizathu sokunizonda nina, kodwa mina liyangizonda, ngoba ngifakaza ngalo ukuthi imisebenzi yalo mibi.+  Khuphukani nina niye emkhosini; mina angikakhuphukeli kulo mkhosi njengamanje, ngoba isikhathi sami esifanele+ asikafiki ngokugcwele.”+  Ngemva kokubatshela lezi zinto, wahlala eGalile. 10  Kodwa lapho abafowabo sebekhuphukele emkhosini, naye wakhuphuka, hhayi obala kodwa njengokungathi ekusithekeni.+ 11  Ngakho-ke amaJuda amfuna+ emkhosini ethi: “Uphi lowaya muntu?” 12  Futhi kwakunokuvungama okuningi ngaye phakathi kwezixuku.+ Abanye babethi: “Ungumuntu omuhle.” Abanye bethi: “Akayena, udukisa isixuku.” 13  Yebo, akekho owayekhuluma ngaye obala ngenxa yokwesaba amaJuda.+ 14  Ngalesi sikhathi lapho umkhosi usuzophela, uJesu wakhuphukela ethempelini wafundisa.+ 15  Ngakho-ke amaJuda amangala, ethi: “Kwenzeka kanjani ukuba lo muntu abe nolwazi lwemibhalo,+ ebe engafundile?”+ 16  UJesu wabaphendula wathi: “Lokho engikufundisayo akukhona okwami, kodwa kungokwalowo ongithumile.+ 17  Uma umuntu efisa ukwenza intando yaKhe, uyokwazi ngale mfundiso ukuthi ivela kuNkulunkulu+ yini noma ngikhuluma okuvela kimi siqu. 18  Lowo okhuluma okwakhe ufuna inkazimulo yakhe siqu; kodwa lowo ofuna inkazimulo+ yalowo omthumileyo, lona uqinisile, futhi akukho ukungalungi kuye. 19  UMose waninika uMthetho,+ akunjalo? Kodwa akekho noyedwa kini owulalelayo uMthetho. Kungani nifuna ukungibulala?”+ 20  Isixuku saphendula: “Unedemoni wena.+ Ubani ofuna ukukubulala?” 21  Ephendula uJesu wathi kuso: “Sinye isenzo engasenza,+ futhi nonke niyamangala. 22  Ngenxa yalesi sizathu uMose uye waninika ukusoka+—kungekhona ukuthi kuvela kuMose, kodwa kuvela kokhokho+—futhi niyamsoka umuntu ngesabatha. 23  Uma umuntu esokwa ngesabatha ukuze umthetho kaMose ungaphulwa, niyathukuthela ngoba ngiye ngaphilisa umuntu ngokuphelele ngesabatha na?+ 24  Yekani ukwahlulela ngokubonakala kwangaphandle, kodwa yahlulelani ngokwahlulela okulungileyo.”+ 25  Ngakho-ke abanye kwabakhileyo eJerusalema bathi: “Nguye lo muntu abafuna ukumbulala,+ akunjalo? 26  Kodwa nokho, bhekani! ukhuluma obala,+ futhi abasho lutho kuye. Ababusi abakazi ngokuqinisekile ukuthi lo unguKristu, akunjalo?+ 27  Ngokuphambene nalokho, siyazi ukuthi lo muntu uvelaphi;+ kodwa nokho lapho uKristu efika, akekho oyokwazi ukuthi uvelaphi.”+ 28  Ngakho-ke uJesu wamemeza njengoba ayefundisa ethempelini wathi: “Niyangazi mina futhi niyazi ukuthi ngivelaphi.+ Futhi, angizizelanga ngokwami,+ kodwa lowo ongithumile ungokoqobo,+ kodwa animazi nina.+ 29  Mina ngiyamazi,+ ngoba ngingummeleli ovela kuye, Yena ungithumile.”+ 30  Ngakho bafuna ukumbamba,+ kodwa akekho owambeka isandla, ngoba ihora+ lakhe lalingakafiki. 31  Noma kunjalo, abaningi kuleso sixuku baba nokholo kuye;+ futhi bathi: “Lapho uKristu efika, ngeke enze izibonakaliso+ ezingaphezu kwalezi ezenziwe yilo muntu, akunjalo?” 32  AbaFarisi basizwa isixuku sivungama sisho lezi zinto ngaye, futhi abapristi abakhulu nabaFarisi bathumela izikhonzi ukuba ziyombamba.+ 33  Ngakho-ke uJesu wathi: “Ngizoqhubeka nginani isikhashana ngaphambi kokuba ngihambe ngiye kulowo ongithumile.+ 34  Nizongifuna+ kodwa ngeke ningithole, futhi lapho ngikhona anikwazi ukuza.”+ 35  Ngakho-ke amaJuda akhuluma wodwa athi: “Lo muntu uhlose ukuyaphi, kangangokuthi ngeke simthole? Akahlosile ukuya kumaJuda ahlakazekile+ phakathi kwamaGreki, afundise amaGreki, akunjalo? 36  Lisho ukuthini leli zwi alishilo lokuthi, ‘Nizongifuna, kodwa ngeke ningithole, futhi lapho ngikhona anikwazi ukuza’?” 37  Manje ngosuku lokugcina, usuku olukhulu lomkhosi,+ uJesu wayemile futhi wamemeza, wathi: “Uma noma ubani omile,+ makeze kimi aphuze. 38  Lowo okholwa yimi,+ njengoba nje umBhalo ushilo, ‘Kuyogeleza+ imifudlana yamanzi aphilayo iphuma ezibilinini zakhe.’” 39  Nokho, lokhu wakusho ngokuphathelene nomoya lowo labo abakholwa nguye abase bezowamukela; ngoba kuze kube yileso sikhathi wawungekho umoya,+ ngoba uJesu wayengakakhazinyuliswa.+ 40  Ngakho-ke abanye kuleso sixuku abezwa la mazwi bathi: “Ngokuqinisekile lo nguye umProfethi.”+ 41  Abanye babethi: “Lo nguKristu.”+ Kodwa abanye bethi: “UKristu+ empeleni akaveli eGalile, akunjalo?+ 42  ImiBhalo ayishongo yini ukuthi uKristu uvela enzalweni kaDavide,+ naseBhetlehema+ umzana uDavide ayehlala kuwo?”+ 43  Ngakho-ke kwaba khona ukuhlukana ngaye phakathi kwesixuku.+ 44  Nokho, abanye kuso, babefuna ukumbamba, kodwa akekho owabeka izandla zakhe kuye. 45  Ngakho-ke izikhonzi zaphindela emuva kubapristi abakhulu nabaFarisi, bona bathi kuzo: “Kungani ningezanga naye?” 46  Izikhonzi zaphendula zathi: “Akeko omunye umuntu owake wakhuluma kanje.”+ 47  AbaFarisi baphendula: “Ingabe nani senidukisiwe? 48  Akekho noyedwa kubabusi noma kubaFarisi oye wakholwa nguye, akunjalo?+ 49  Kodwa lesi sixuku esingawazi uMthetho singabantu abaqalekisiwe.”+ 50  UNikhodemu, owayeye kuye ngaphambili, futhi owayengomunye wabo, wathi kubo: 51  “Umthetho wakithi awumahluleli umuntu ngaphandle kokuba uqale ngokumuzwa+ futhi wazi lokho akwenzayo, akunjalo?” 52  Baphendula bathi kuye: “Awuphumi eGalile nawe, akunjalo? Hlola ubone ukuthi akukho mprofethi+ oyovela eGalile.”* * Imibhalo yesandla iCodex Sinaiticus, iCodex iVaticanus, ne-codex iSinaitic Syriac iyawashiya amavesi 53 kuya esahlukweni 8, ivesi 11, afundeka kanje (ngokuhlukahluka okuthile kweminye imibhalo nezinguqulo ezihlukahlukene zesiGreki): 53  Ngakho bahamba kwaba yilowo nalowo waya kwakhe.

Imibhalo yaphansi