Johane 6:1-71

6  Ngemva kwalezi zinto uJesu waya ngaphesheya kolwandle lwaseGalile, noma lwaseThibheriya.+  Kodwa isixuku esikhulu sasilokhu simlandela, ngoba sasibona izibonakaliso ayezenza kulabo ababegula.+  Ngakho uJesu wakhuphukela entabeni,+ wahlala lapho nabafundi bakhe.  Iphasika,+ umkhosi wamaJuda, laliseduze.  Ngakho-ke, lapho uJesu ephakamisa amehlo futhi eqaphela ukuthi isixuku esikhulu siza kuye, wathi kuFiliphu: “Sizozithengaphi izinkwa ukuze laba badle na?”+  Nokho, wayesho lokhu ukuze amvivinye, ngoba wayekwazi ayesezokwenza.  UFiliphu wamphendula: “Izinkwa zodenariyu abangamakhulu amabili azibanele ukuba ngamunye kubo athole okuncane.”+  Omunye wabafundi bakhe, u-Andreya umfowabo kaSimoni Petru, wathi kuye:  “Nangu umfanyana onezinkwa+ zebhali ezinhlanu nezinhlanzi ezimbili ezincane. Kodwa kuyini lokhu kubantu abaningi kangaka?”+ 10  UJesu wathi: “Celani amadoda ukuba ahlale njengalapho edla.”+ Kwakunotshani obuningi kuleyo ndawo. Ngakho-ke amadoda ahlala, cishe izinkulungwane ezinhlanu ngesibalo.+ 11  Ngakho uJesu wathatha izinkwa, futhi ngemva kokubonga, wabela labo ababehlezi, ngokufanayo wababela izinhlanzi ezincane kangangalokho ababekufuna.+ 12  Kodwa lapho sebesuthi+ wathi kubafundi bakhe: “Buthani izingcezwana ezisele, ukuze kungachithwa lutho.” 13  Ngakho-ke bazibutha, bagcwalisa obhasikidi abayishumi nambili ngezingcezwana zezinkwa ezinhlanu zebhali, ezashiywa yilabo ababedlile.+ 14  Ngakho lapho abantu bebona izibonakaliso ayezenza, bathi: “Ngokuqinisekile lo ungumprofethi+ owayezofika ezweni.” 15  Ngakho-ke, uJesu azi ukuthi base bezokuza bambambe ukuze bambeke inkosi, waphinde wasuka waya+ entabeni eyedwa. 16  Lapho kuhwalala, abafundi bakhe behlela olwandle,+ 17  futhi, begibela isikebhe, basuka badabula ulwandle balibangisa eKapernawume. Nokho, ngalesi sikhathi kwase kumnyama futhi uJesu wayengakafiki kubo. 18  Ulwandle lwaqala ukugubha ngoba kwakuvunguza umoya onamandla.+ 19  Nokho, lapho sebegwedle cishe amakhilomitha ayisihlanu noma ayisithupha, babona uJesu ehamba phezu kolwandle esondela esikebheni; bafikelwa ukwesaba.+ 20  Kodwa wathi kubo: “Yimi; ningesabi!”+ 21  Ngakho-ke bavuma ukumngenisa esikebheni, ngokushesha isikebhe sase sisezweni ababezama ukuya kulo.+ 22  Ngosuku olulandelayo isixuku esasimi ngaphesheya kolwandle sabona ukuthi akukho sikebhe lapho ngaphandle kwesincane, nokuthi uJesu akangenanga esikebheni kanye nabafundi bakhe kodwa kuhambe abafundi bakhe kuphela; 23  kodwa kwafika izikebhe ezivela eThibheriya eduze kwendawo lapho babedle khona isinkwa ngemva kokuba iNkosi ibongile. 24  Ngakho-ke lapho isixuku sibona ukuthi uJesu akekho lapho nabafundi bakhe abekho, sagibela izikebhe zaso ezincane safika eKapernawume siyofuna+ uJesu. 25  Ngakho lapho simthola ngaphesheya kolwandle sathi kuye: “Rabi,+ ufike nini lapha?” 26  UJesu wasiphendula wathi: “Ngiqinisile impela ngithi kini, aningifuni ngoba nibone izibonakaliso kodwa ngoba nidle izinkwa nasutha.+ 27  Ningasebenzeli ukudla okushabalalayo,+ kodwa ukudla okuhlalayo kube ukuphila okuphakade,+ iNdodana yomuntu ezoninika kona; ngoba uBaba, yebo, uNkulunkulu, ubeke phezu kwayo uphawu lwakhe lokuyamukela.”+ 28  Ngakho-ke sathi kuye: “Yini okufanele siyenze ukuze senze imisebenzi kaNkulunkulu?” 29  Ephendula uJesu wathi kuso: “Yilo umsebenzi kaNkulunkulu, ukuba nibonise ukholo+ kulowo owathunyelwa nguye.”+ 30  Ngakho-ke sathi kuye: “Khona-ke, yini oyenzayo njengesibonakaliso,+ ukuze sisibone futhi sikukholwe? Yimuphi umsebenzi owenzayo na? 31  Okhokho bethu badla imana+ ehlane, njengoba nje kulotshiwe, ‘Wabanika isinkwa esivela ezulwini ukuba badle.’”+ 32  Ngakho uJesu wathi kuso: “Ngiqinisile impela ngithi kini, uMose akaninikanga isinkwa esivela ezulwini, kodwa uBaba uninika isinkwa seqiniso esivela ezulwini.+ 33  Ngoba isinkwa sikaNkulunkulu siyilowo owehla ezulwini futhi anike izwe ukuphila.” 34  Ngakho-ke sathi kuye: “Nkosi, sinike lesi sinkwa ngaso sonke isikhathi.”+ 35  UJesu wathi kuso: “Mina ngiyisinkwa sokuphila. Oza kimi ngeke alambe, nobonisa ukholo kimi akasoze oma.+ 36  Kodwa ngishilo kini, ningibonile nokungibona kodwa nokho anikholwa.+ 37  Konke uBaba anginika kona kuyokuza kimi, futhi lowo oza kimi angisoze ngamxosha;+ 38  ngoba angehlanga ezulwini+ ukuba ngizokwenza intando yami kodwa intando yalowo ongithumileyo.+ 39  Yile intando yalowo ongithumileyo, ukuba ngingalahlekelwa yilutho kukho konke anginike kona kodwa ukuba ngikuvuse+ ngosuku lokugcina. 40  Ngoba yile intando kaBaba, ukuba wonke umuntu obona iNdodana futhi abonise ukholo kuyo abe nokuphila okuphakade,+ futhi ngizomvusa ngosuku lokugcina.”+ 41  Ngakho-ke amaJuda akhononda ngaye ngoba ethé: “Mina ngiyisinkwa esehle ezulwini”;+ 42  athi:+ “Lo akuyena yini uJesu indodana kaJosefa,+ esibaziyo oyise nonina? Usho kanjani manje ukuthi, ‘Ngehlé ezulwini’?” 43  UJesu waphendula wathi kuwo: “Yekani ukukhononda phakathi kwenu. 44  Akekho umuntu ongeza kimi ngaphandle kokuba uBaba ongithumileyo emdonsa;+ futhi mina ngizomvusa ngosuku lokugcina.+ 45  Kulotshiwe kubaProfethi ukuthi, ‘Bonke bayofundiswa uJehova.’+ Wonke umuntu oye wezwa kuBaba futhi wafunda uyeza kimi.+ 46  Akukhona ukuthi ukhona umuntu oye wabona uBaba,+ ngaphandle kwalowo ovela kuNkulunkulu; lona umbonile uBaba.+ 47  Ngiqinisile impela ngithi kini, Okholwayo unokuphila okuphakade.+ 48  “Mina ngiyisinkwa+ sokuphila. 49  Okhokho benu balidla imana+ ehlane kodwa nokho bafa. 50  Yilesi isinkwa esehla ezulwini, ukuze sidliwe yinoma ubani, angafi. 51  Mina ngiyisinkwa esiphilayo esehle ezulwini; uma umuntu esidla lesi sinkwa uyophila kuze kube phakade; futhi, ngempela isinkwa engizosinikela ngenxa yokuphila kwezwe+ siyinyama yami.”+ 52  Ngakho-ke amaJuda aqala ukuphikisana, ethi: “Lo muntu angasinika kanjani inyama yakhe ukuba siyidle na?” 53  Ngakho uJesu wathi kuwo: “Ngiqinisile impela ngithi kini, Ngaphandle kokuba nidle inyama+ yeNdodana yomuntu niphuze igazi layo,+ aninakho ukuphila+ kini ngaphakathi. 54  Lowo odla inyama yami, aphuze igazi lami unokuphila okuphakade, ngiyomvusa+ ngosuku lokugcina; 55  ngoba inyama yami iwukudla isibili, negazi lami liyisiphuzo isibili. 56  Odla inyama yami aphuze igazi lami, uhlala emunye nami, nami ngimunye naye.+ 57  Njengoba nje uBaba ophilayo+ angithuma futhi ngiphila ngenxa kaBaba, nalowo ongidlayo, yebo lowo uyophila ngenxa yami.+ 58  Yilesi isinkwa esehle ezulwini. Akunjengesikhathi lapho okhokho benu babedla kodwa nokho bafa. Odla lesi sinkwa uyophila kuze kube phakade.”+ 59  Lezi zinto wazisho njengoba ayefundisa emhlanganweni weningi eKapernawume. 60  Ngakho-ke abaningi kubafundi bakhe, lapho bezwa lokhu, bathi: “Le nkulumo iyashaqisa; ubani ongayilalela na?”+ 61  Kodwa uJesu, azi kuye ngaphakathi ukuthi abafundi bakhe babekhononda ngalokhu, wathi kubo: “Kuyanikhubekisa+ yini lokhu? 62  Ngakho-ke, kuyothiwani uma ningabona iNdodana yomuntu inyukela lapho yayikhona ngaphambili?+ 63  Ngumoya onikeza ukuphila;+ inyama ayinalo nhlobo usizo. Amazwi engiwakhulume kini angumoya+ futhi awukuphila.+ 64  Kodwa bakhona abanye kini abangakholwa.” Ngoba kusukela ekuqaleni uJesu wayazi ukuthi obani ababengakholwa nokuthi ubani owayezomkhaphela.+ 65  Ngakho waqhubeka wathi: “Kungakho ngithé kini, Akekho ongeza kimi ngaphandle kokuba ekunikwa uBaba.”+ 66  Ngenxa yalokhu abaningi kubafundi bakhe bahamba baya ezintweni ababezishiye emuva+ futhi ababange besahamba naye.+ 67  Ngakho-ke uJesu wathi kwabayishumi nambili: “Nifuna ukuhamba yini nani?” 68  USimoni Petru+ wamphendula wathi: “Nkosi, ubani esizoya kuye?+ Nguwe onamazwi okuphila okuphakade;+ 69  siye sakholwa futhi sesiyazi ukuthi ungoNgcwele kaNkulunkulu.”+ 70  UJesu wabaphendula wathi: “Nganikhetha mina nina eniyishumi nambili,+ akunjalo? Nokho omunye kini ungumnyundeli.”+ 71  Eqinisweni wayekhuluma ngoJuda indodana kaSimoni Iskariyothe; ngoba lona wayezomkhaphela,+ nakuba ayengomunye wabayishumi nambili.

Imibhalo yaphansi