Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Johane 5:1-47

5  Ngemva kwalezi zinto kwaba nomkhosi+ wamaJuda, futhi uJesu wakhuphukela eJerusalema.  Esangweni lezimvu+ eJerusalema kukhona ichibi elibizwa ngokuthi iBhethesda ngesiHebheru, elinemipheme emihlanu.  Ngaphansi kwayo kwakulele uquqaba lwabagulayo, izimpumputhe, izinyonga, nalabo ababenamalungu ashwabeneyo.  ——  Kodwa kwakukhona umuntu othile owayesegule iminyaka engamashumi amathathu nesishiyagalombili.  Ebona lo muntu elele phansi, futhi eqaphela ukuthi kakade wayesegule isikhathi eside,+ uJesu wathi kuye: “Uyafuna ukuphila?”+  Lo muntu ogulayo wamphendula wathi: “Mnumzane, anginaye umuntu wokungifaka echibini lapho amanzi enyakaziswa; ngithi lapho ngiseza kwehle omunye ngaphambi kwami.”  UJesu wathi kuye: “Vuka, thatha uhlaka lwakho uhambe.”+  Ngemva kwalokho lo muntu waphila masinyane, futhi wathatha uhlaka lwakhe wahamba. Manje kwakuyisabatha+ ngalolo suku. 10  Ngakho-ke amaJuda athi kulo muntu ophulukisiwe: “YiSabatha, futhi akukhona okungokomthetho+ ukuba uthwale uhlaka.” 11  Kodwa wawaphendula wathi: “Lowo ongiphilisile uthe kimi, ‘Thatha uhlaka lwakho uhambe.’” 12  Ambuza: “Ubani lowo muntu othe kuwe, ‘Luthathe uhambe’?” 13  Kodwa lo muntu ophulukisiwe wayengazi ukuthi ungubani, ngoba uJesu wayephendukele eceleni, njengoba kwakukhona isixuku kuleyo ndawo. 14  Ngemva kwalezi zinto uJesu wamthola ethempelini wathi kuye: “Bheka, usuyaphila. Ungabe usona, ukuze ungehlelwa okubi nakakhulu.” 15  Lo muntu wahamba watshela amaJuda ukuthi nguJesu omphilisile. 16  Ngenxa yalokhu amaJuda amshushisa+ uJesu, ngoba wayenza lezi zinto ngeSabatha. 17  Kodwa wawaphendula: “UBaba ulokhu esebenza kuze kube manje, nami ngiyasebenza.”+ 18  Empeleni, ngenxa yalokhu, amaJuda afuna nangokwengeziwe ukumbulala,+ ngoba wayengaphuli iSabatha nje kuphela kodwa futhi wayebiza uNkulunkulu ngokuthi unguYise,+ ezenza olingana+ noNkulunkulu. 19  Ngakho-ke, uJesu waphendula wathi kuwo: “Ngiqinisile impela ngithi kini, INdodana ayikwazi ukwenza nento eyodwa ngokwayo, kodwa yenza kuphela lokho ebona uYise ekwenza.+ Ngoba noma yiziphi izinto azenzayo Yena, neNdodana izenza ngendlela efanayo. 20  Ngoba uYise uyayithanda iNdodana+ uyibonisa zonke izinto azenzayo, futhi uzoyibonisa imisebenzi emikhulu kunale, ukuze nimangale.+ 21  Ngoba njengoba nje uYise evusa abafileyo futhi ebaphilisa,+ kanjalo neNdodana iyabaphilisa efuna ukubaphilisa.+ 22  Ngoba uYise akahluleli muntu nhlobo, kodwa ukuphathise iNdodana+ konke ukwahlulela, 23  ukuze bonke badumise iNdodana+ njengoba nje bedumisa uYise. Lowo ongayidumisi iNdodana akamdumisi uYise oyithumileyo.+ 24  Ngiqinisile impela ngithi kini, Lowo ozwa izwi lami futhi akholwe yilowo ongithumileyo, unokuphila okuphakade,+ futhi akangeni ekwahlulelweni kodwa usedlulile ekufeni waya ekuphileni.+ 25  “Ngiqinisile impela ngithi kini, Ihora liyeza, futhi sekuyilo manje, lapho abafileyo+ bezolizwa khona izwi+ leNdodana kaNkulunkulu futhi labo abaye balalela bazophila.+ 26  Ngoba njengoba nje uBaba enokuphila kuye ngokwakhe,+ kanjalo unike neNdodana ukuba nayo ibe nokuphila kuyo ngokwayo.+ 27  Uyinike negunya lokuba yahlulele,+ ngoba iyiNdodana yomuntu.+ 28  Ningamangali ngalokhu, ngoba ihora liyeza lapho bonke abasemathuneni+ beyokhunjulwa futhi bayolizwa izwi layo 29  baphume, abenze okuhle baphumele ovukweni lokuphila,+ ababenomkhuba wokwenza okubi ovukweni lokwahlulelwa.+ 30  Mina angikwazi ukwenza ngisho nento eyodwa ngokusuka kimi ngokwami; ngahlulela ngalokho nje engikuzwayo; futhi isahlulelo engisikhiphayo silungile,+ ngoba angifuni intando yami, kodwa intando+ yalowo ongithumile. 31  “Uma kuyimi ngedwa ofakaza+ ngami ngokwami, ubufakazi bami abulona iqiniso.+ 32  Ukhona omunye ofakazayo ngami, futhi ngiyazi ukuthi ubufakazi abunikezayo+ ngami buyiqiniso. 33  Nithumelé abantu kuJohane, futhi uye wafakazela iqiniso.+ 34  Nokho angibamukeli ubufakazi obuvela kumuntu, kodwa ngikhuluma lezi zinto ukuze nisindiswe.+ 35  Leyo ndoda yayiyisibani esivuthayo nesikhanyayo, futhi nani okwesikhashana nanizimisele ukujabula ekukhanyeni kwayo.+ 36  Kodwa mina nginobufakazi obukhulu kunobukaJohane, ngoba yona kanye imisebenzi uBaba angabele ukuba ngiyifeze, yona le misebenzi engiyenzayo,+ iyafakaza ngami ukuthi ngithunywe nguBaba. 37  UBaba ongithumile naye uye wafakaza ngami.+ Anikaze nilizwe izwi lakhe nganoma isiphi isikhathi futhi anikaze niwubone umzimba wakhe;+ 38  futhi izwi lakhe alisahlezi kini, ngoba yena kanye lowo amthumile animkholwa. 39  “Nihlola imiBhalo,+ ngoba nicabanga ukuthi niyoba nokuphila okuphakade ngayo; yiyo kanye le efakaza ngami.+ 40  Kodwa nokho anifuni ukuza kimi ukuze nibe nokuphila.+ 41  Angamukeli inkazimulo kubantu,+ 42  kodwa ngazi kahle ukuthi aninalo uthando lukaNkulunkulu.+ 43  Ngizé ngegama likaBaba,+ kodwa aningamukeli; ukube bekufike omunye umuntu ngegama lakhe siqu, yena beniyomamukela. 44  Ningakholwa kanjani, lapho namukela inkazimulo+ komunye nomunye ningayifuni inkazimulo evela kuNkulunkulu okuwukuphela kwakhe na?+ 45  Ningacabangi ukuthi ngizonimangalela kuBaba; ukhona onimangalelayo, uMose,+ lowo enithembele kuye. 46  Eqinisweni, ukube namkholwa uMose beniyongikholwa nami, ngoba yena waloba ngami.+ 47  Kodwa uma imibhalo yakhe+ ningayikholelwa, niyowakholelwa kanjani amazwi ami?”

Imibhalo yaphansi