Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Johane 4:1-54

4  Lapho iNkosi iqaphela ukuthi abaFarisi babezwile ukuthi uJesu wayenza abafundi abaningi kunoJohane futhi ebabhapathiza+  nakuba empeleni, uJesu ngokwakhe engazange abhapathize kodwa kungabafundi bakhe ababebhapathiza—  yasuka eJudiya yaphinde yaya eGalile.  Kodwa kwakudingeka idabule eSamariya.+  Ngakho yafika emzini waseSamariya obizwa ngokuthi iSikhari eduze kwensimu uJakobe ayinika uJosefa indodana yakhe.+  Eqinisweni, wawulapho umthombo kaJakobe.+ Manje uJesu, ekhathele ngenxa yalolu hambo, wayehlezi emthonjeni njengoba nje ayenjalo. Kwakucishe kube yihora lesithupha.  Kweza owesifazane waseSamariya ezokukha amanzi. UJesu wathi kuye: “Ngiphuzise.”  (Ngoba abafundi bakhe babehambile beye emzini beyothenga ukudla.)  Ngakho-ke lona wesifazane ongumSamariya wathi kuye: “Kwenzeka kanjani ukuba wena, naphezu kokuba ungumJuda, ucele ukuba ngikuphuzise, ngibe ngingowesifazane ongumSamariya?” (Ngoba amaJuda awadlelani namaSamariya.)+ 10  UJesu waphendula wathi kuye: “Ukube ubusazi isipho sesihle+ sikaNkulunkulu nokuthi ngubani+ lo othi kuwe, ‘Ngiphuzise,’ ngabe ucelé kuye, futhi ngabe ukunike amanzi aphilayo.”+ 11  Yena wathi kuye: “Mnumzane, awunalo ngisho nebhakede lokukha amanzi, futhi umthombo ujulile. Pho la manzi aphilayo onawo avela kumuphi umthombo? 12  Wena awumkhulu+ kunokhokho wethu uJakobe, owasinika lo mthombo futhi yena ngokwakhe namadodana akhe nezinkomo zakhe abaphuza kuwo, akunjalo?” 13  UJesu waphendula wathi kuye: “Wonke umuntu ophuza la manzi uyophinde ome. 14  Noma ubani ophuza la manzi engizomnika wona akasoze oma,+ kodwa amanzi engizomnika wona, ngaphakathi kuye ayoba umthombo wamanzi+ ophuphumayo ukuze udlulisele ukuphila okuphakade.”+ 15  Owesifazane wathi kuye: “Mnumzane, nginike la manzi, ukuze ngingomi futhi ngingalokhu ngiza kule ndawo ngizokukha amanzi.” 16  UJesu wathi kuye: “Hamba uyobiza umyeni wakho nize kule ndawo.” 17  Ephendula, lona wesifazane wathi: “Anginaye umyeni.” UJesu wathi kuye: “Usho kahle uma uthi, ‘Umyeni anginaye.’ 18  Ngoba uye waba nabayeni abahlanu, futhi indoda onayo manje ayiyena umyeni wakho. Lokhu ukushó ngeqiniso.” 19  Owesifazane wathi kuye: “Mnumzane, ngiyabona ukuthi ungumprofethi.+ 20  Okhokho bethu bakhulekela kule ntaba;+ kodwa nina nithi iseJerusalema indawo abantu okufanele bakhulekele kuyo.”+ 21  UJesu wathi kuye: “Ngikholwe, sifazane, Ihora liyeza lapho ningayikumkhulekela+ uBaba kule ntaba noma eJerusalema.+ 22  Nina nikhulekela eningakwaziyo;+ thina sikhulekela esikwaziyo, ngoba insindiso ivela kumaJuda.+ 23  Noma kunjalo, ihora liyeza futhi sekuyilo namanje lapho abakhulekeli beqiniso beyokhulekela khona uBaba ngomoya+ nangeqiniso,+ ngoba ngempela uBaba ufuna abanjalo ukuba bamkhulekele.+ 24  UNkulunkulu unguMoya,+ futhi abamkhulekelayo kumelwe bakhulekele ngomoya nangeqiniso.”+ 25  Owesifazane wathi kuye: “Ngiyazi ukuthi uMesiya+ uyeza, obizwa ngokuthi uKristu.+ Noma nini lapho yena efika, uyozimemezela obala zonke izinto kithi.” 26  UJesu wathi kuye: “Mina engikhuluma nawe nginguye.”+ 27  Kuleli qophelo abafundi bakhe bafika, futhi bamangala ngoba ekhuluma nowesifazane. Yebo, akekho owathi: “Ufunani?” noma, “Ukhulumelani naye?” 28  Ngakho-ke, owesifazane washiya imbiza yakhe yamanzi wahamba waya emzini, watshela abantu wathi: 29  “Wozani lapha, nibone umuntu ongitshele zonke izinto engizenzile. Akuyena mhlawumbe uKristu lona?”+ 30  Baphuma emzini baya kuye. 31  Phakathi naleso sikhathi abafundi babemncenga, bethi: “Rabi,+ yidla.” 32  Kodwa wathi kubo: “Nginokudla engizokudla eningazi ngakho.” 33  Ngakho-ke abafundi bathi omunye komunye: “Akekho umuntu oye wamlethela utho ukuba adle, akunjalo?” 34  UJesu wathi kubo: “Ukudla kwami+ kuwukuba ngenze intando+ yalowo ongithumileyo nokuba ngiqede umsebenzi wakhe.+ 35  Anisho yini ukuthi kusasele izinyanga ezine ngaphambi kokuba kufike ukuvuna? Bhekani! Ngithi kini: Phakamisani amehlo enu nibuke amasimu ukuthi asemhlophe alungele ukuvunwa.+ Kakade 36  umvuni useyayamukela inkokhelo futhi ubutha isithelo esiyothola ukuphila okuphakade,+ ukuze umhlwanyeli+ nomvuni bajabule kanyekanye.+ 37  Ngempela, kulesi sici, leli zwi liyiqiniso, Omunye ungumhlwanyeli omunye ungumvuni. 38  Nganithuma ukuba niyovuna lokho eningazange nishikashikeke ngakho.+ Abanye baye bashikashikeka, nina ningené enzuzweni yomshikashika wabo.” 39  Abaningi kulawo maSamariya aphuma kulowo muzi bakholwa+ nguye ngenxa yezwi lowesifazane owafakaza wathi: “Ungitshelé zonke izinto engizenzile.”+ 40  Ngakho-ke lapho amaSamariya efika kuye, amcela ukuba ahlale nawo; wahlala khona izinsuku ezimbili.+ 41  Ngenxa yalokho abanye abaningi bakholwa ngenxa yalokho akusho,+ 42  futhi bathi kowesifazane: “Asisakholwa ngenxa yenkulumo yakho nje; ngoba sizizwele ngokwethu+ futhi siyazi ukuthi lo muntu ngokuqinisekile ungumsindisi+ wezwe.” 43  Ngemva kwalezo zinsuku ezimbili wasuka lapho waya eGalile.+ 44  Nokho, uJesu ngokwakhe wafakaza ukuthi umprofethi akabi nalo udumo+ ezweni lakubo. 45  Ngakho-ke, lapho efika eGalile, abaseGalile bamamukela, ngoba babebone zonke izinto ayezenze emkhosini+ eJerusalema, ngoba nabo babeyile emkhosini.+ 46  Khona waphinde wafika eKhana+ laseGalile, lapho ayephendule khona amanzi aba yiwayini.+ Kwakukhona isikhonzi esithile senkosi esindodana yaso yayigula eKapernawume.+ 47  Lapho lo muntu ezwa ukuthi uJesu uphumile eJudiya waya eGalile, waya kuye wamcela ukuba ehle aphulukise indodana yakhe, ngoba yayisizokufa. 48  Nokho, uJesu wathi kuye: “Ngaphandle kokuba nibone izibonakaliso+ nezimangaliso+ anisoze nakholwa.” 49  Isikhonzi senkosi sathi kuye: “Nkosi, yehla ngaphambi kokuba umntanami afe.” 50  UJesu wathi kuso: “Hamba;+ indodana yakho iyaphila.”+ Lo muntu walikholelwa izwi uJesu alikhuluma kuye futhi wahamba. 51  Kodwa esehla izinceku zakhe zamhlangabeza zizomtshela ukuthi umfana wakhe uyaphila.+ 52  Ngakho-ke wazibuza ihora abe ngcono ngalo. Zathi kuye: “Umkhuhlane+ umyeke izolo ngehora lesikhombisa.” 53  Ngakho-ke uyise wazi ukuthi yilelo hora+ kanye lapho uJesu ethi kuye: “Indodana yakho iyaphila.” Futhi yena nendlu yakhe yonke bakholwa.+ 54  Lesi futhi kwakuyisibonakaliso sesibili+ uJesu asenza lapho ephuma eJudiya eya eGalile.

Imibhalo yaphansi