Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Johane 3:1-36

3  Kwakukhona umuntu othile kubaFarisi, kunguNikhodemu+ igama lakhe, umbusi wamaJuda.  Lona weza kuye ebusuku+ wathi: “Rabi,+ siyazi ukuthi wena njengomfundisi+ uvela kuNkulunkulu;+ ngoba akekho ongenza lezi zibonakaliso+ ozenzayo ngaphandle kokuba uNkulunkulu enaye.”+  UJesu waphendula wathi kuye:+ “Ngiqinisile impela ngithi kuwe, Ngaphandle kokuba umuntu aphinde azalwe,+ akanakuwubona umbuso kaNkulunkulu.”+  UNikhodemu wathi kuye: “Umuntu angazalwa kanjani esemdala? Akakwazi ukungena esibelethweni sikanina okwesibili futhi azalwe, akunjalo?”  UJesu waphendula: “Ngiqinisile impela ngithi kuwe, Ngaphandle kokuba umuntu azalwe ngamanzi+ nomoya,+ akakwazi ukungena embusweni kaNkulunkulu.  Lokho okuzelwe yinyama kuyinyama, nalokho okuzelwe ngumoya kuwumoya.+  Ungamangali ngokuthi ngithe, Kumelwe niphinde nizalwe.+  Umoya+ uvunguza lapho uthanda khona, uwuzwe nomsindo wawo, kodwa awazi ukuthi uvelaphi nokuthi uyaphi. Kunjalo nangawo wonke umuntu ozelwe ngumoya.”+  UNikhodemu waphendula wathi kuye: “Zingenzeka kanjani lezi zinto?” 10  UJesu ephendula wathi kuye: “Ungumfundisi ka-Israyeli, kodwa awuzazi lezi zinto na?+ 11  Ngiqinisile impela ngithi kuwe, Lokho esikwaziyo siyakukhuluma nalokho esikubonile siyafakaza+ ngakho, kodwa nina anibamukeli ubufakazi esibunikezayo.+ 12  Uma nginitshele izinto zasemhlabeni kodwa nokho ningakholwa, niyokholwa kanjani uma nginitshela izinto zasezulwini?+ 13  Ngaphezu kwalokho, akekho umuntu oye wanyukela ezulwini+ ngaphandle kwalowo owehla evela ezulwini,+ iNdodana yomuntu.+ 14  Futhi njengoba nje uMose aphakamisa inyoka+ ehlane, kanjalo iNdodana yomuntu kumelwe iphakanyiswe,+ 15  ukuze wonke umuntu okholwa yiyo abe nokuphila okuphakade.+ 16  “Ngoba uNkulunkulu walithanda+ izwe kangangokuba waze wanikela ngeNdodana yakhe ezelwe yodwa,+ ukuze wonke umuntu obonisa ukholo+ kuyo angabhubhi+ kodwa abe nokuphila okuphakade.+ 17  Ngoba uNkulunkulu wathumela iNdodana yakhe ezweni, kungekhona ukuba yahlulele+ izwe, kodwa ukuba izwe lisindiswe+ ngayo. 18  Lowo obonisa ukholo kuyo akumelwe ahlulelwe.+ Lowo ongalubonisi ukholo wahlulelwe kakade, ngoba akakholwanga egameni leNdodana kaNkulunkulu+ ezelwe yodwa. 19  Manje yilesi isisekelo sokwahlulela, ukuthi ukukhanya+ kufikile ezweni+ kodwa abantu baye bathanda ubumnyama kunokukhanya,+ ngoba imisebenzi yabo imibi. 20  Ngoba lowo onomkhuba wokwenza izinto ezimbi+ uyakuzonda ukukhanya futhi akezi ekukhanyeni, ukuze imisebenzi yakhe ingasolwa.+ 21  Kodwa lowo owenza okuyiqiniso uyeza ekukhanyeni,+ ukuze imisebenzi yakhe ibonakaliswe njengeyenziwe ngokuvumelana noNkulunkulu.” 22  Ngemva kwalezi zinto uJesu nabafundi bakhe baya ezweni laseJudiya, wachitha khona isikhathi esithile nabo futhi wabhapathiza.+ 23  UJohane+ naye wayebhapathiza e-Enoni eduze kweSalimi, ngoba amanzi ayemaningi+ khona, futhi abantu babelokhu beza bebhapathizwa;+ 24  ngoba uJohane wayengakafakwa etilongweni.+ 25  Kwavela ukuphikisana phakathi kwabafundi bakaJohane nomJuda othile ngokuphathelene nokuhlanzwa.+ 26  Ngakho beza kuJohane bathi kuye: “Rabi, lowaya muntu owayenawe ngaphesheya kweJordani, lowo oye wafakaza+ ngaye, bheka, uyabhapathiza futhi bonke baya kuye.”+ 27  UJohane waphendula wathi: “Umuntu akakwazi ukwamukela ngisho nento eyodwa ngaphandle kokuba eyinikwa ivela ezulwini.+ 28  Nina ngokwenu niyangifakazela ukuthi ngathi, angiyena uKristu,+ kodwa, ngithunywe ngaphambi kwakhe.+ 29  Onomlobokazi ungumkhwenyana.+ Nokho, umngane womkhwenyana, lapho ema futhi emuzwa, ujabula kakhulu ngenxa yezwi lomkhwenyana. Ngakho-ke le njabulo yami yenziwe yagcwala.+ 30  Yena kumelwe aqhubeke anda, kodwa mina kumelwe ngiqhubeke ngincipha.” 31  Ovela phezulu ungaphezu kwabo bonke abanye.+ Ovela emhlabeni uvela emhlabeni futhi ukhuluma ngezinto zasemhlabeni.+ Ovela ezulwini ungaphezu kwabo bonke abanye.+ 32  Lokho akubonile nakuzwile, ufakaza ngakho+ lokhu, kodwa akukho muntu obamukelayo ubufakazi bakhe.+ 33  Obamukelile ubufakazi bakhe ubeke uphawu lwakhe kubo lokuthi uNkulunkulu uqinisile.+ 34  Ngoba lowo uNkulunkulu amthumile ukhuluma amazwi kaNkulunkulu,+ ngoba umoya akawunikezi ngesilinganiso.+ 35  UBaba uyayithanda+ iNdodana futhi unikele zonke izinto esandleni sayo.+ 36  Obonisa ukholo+ eNdodaneni unokuphila okuphakade;+ ongayilaleli iNdodana ngeke akubone ukuphila,+ kodwa ulaka lukaNkulunkulu luhlezi phezu kwakhe.+

Imibhalo yaphansi