Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Johane 21:1-25

21  Ngemva kwalezi zinto uJesu waphinde wazibonakalisa kubafundi olwandle lwaseThibheriya; kodwa lokhu kuzibonakalisa wakwenza ngale ndlela.  Kwakuhlangene uSimoni Petru noTomase owayebizwa ngokuthi iWele,+ noNathanayeli+ waseKhana laseGalile namadodana kaZebedewu+ nabanye ababili kubafundi bakhe.  USimoni Petru wathi kubo: “Ngisaya kodoba.” Bathi kuye: “Nathi sihamba nawe.” Baphuma-ke bangena esikebheni, kodwa phakathi nalobo busuku ababambanga lutho.+  Nokho, lapho nje kusa, uJesu wema ogwini, yebo, abafundi abazange babone ukuthi nguJesu.+  Khona-ke uJesu wathi kubo: “Bantwana, aninakho okudliwayo, akunjalo?” Bamphendula bathi “Yebo!”  Wathi kubo: “Phonsani inetha ngakwesokunene sesikebhe nizozithola.”+ Khona-ke baliphonsa, kodwa ababange besakwazi ukulidonsela ngaphakathi ngenxa yobuningi bezinhlanzi.+  Ngakho-ke lowo mfundi uJesu ayemthanda+ wathi kuPetru:+ “YiNkosi!” Ngakho uSimoni Petru, lapho ezwa ukuthi yiNkosi, wabhinca ingubo yakhe yangaphezulu, ngoba wayehamba-ze, waphonseka olwandle.  Kodwa abanye abafundi beza ngesikebhe esincane, ngoba babengekude nezwe, babeqhele ngamamitha acishe abe amashumi ayisishiyagalolunye kuphela, bedonsa inetha lezinhlanzi.  Nokho, lapho behlela ezweni babona kukhona lapho umlilo wamalahle+ futhi kukhona phezu kwawo izinhlanzi nesinkwa. 10  UJesu wathi kubo: “Lethani ezinye zezinhlanzi enisanda kuzibamba.” 11  Ngakho-ke, uSimoni Petru wagibela esikebheni wadonsela inetha ezweni ligcwele izinhlanzi ezinkulu, ziyikhulu namashumi ayisihlanu nantathu. Nakuba zaziziningi kangako inetha alizange liqhume. 12  UJesu wathi kubo: “Wozani, yidlani ukudla kwenu kwasekuseni.”+ Akekho noyedwa kubafundi owaba nesibindi sokumbuza ukuthi: “Ungubani?” ngoba babazi ukuthi yiNkosi. 13  UJesu weza wathatha isinkwa wabanika sona,+ nenhlanzi ngokufanayo. 14  Manje lokhu kwakungokwesithathu+ uJesu ebonakala kubafundi ngemva kokuvuswa kwakhe kwabafileyo. 15  Lapho sebedlé ukudla kwasekuseni, uJesu wathi kuSimoni Petru: “Simoni ndodana kaJona, uyangithanda na ngaphezu kwalezi?”+ Wathi kuye: “Yebo, Nkosi, uyazi ukuthi ngiyakuthanda.”+ Wathi kuye: “Yondla amawundlu ami.”+ 16  Wabuye wathi kuye, ngokwesibili: “Simoni ndodana kaJona, uyangithanda na?”+ Wathi kuye: “Yebo, Nkosi, uyazi ukuthi ngiyakuthanda.” Wathi kuye: “Yalusa amawundlu ami.”+ 17  Wathi kuye ngokwesithathu: “Simoni ndodana kaJona, uyangithanda na?” UPetru waba lusizi ngoba ethe kuye ngokwesithathu: “uyangithanda na?” Ngakho wathi kuye: “Nkosi, wazi zonke izinto;+ uyaqaphela ukuthi ngiyakuthanda.” UJesu wathi kuye: “Yondla amawundlu ami.+ 18  Ngiqinisile impela ngithi kuwe, Lapho usemncane, wawuzibhincisa wena ngokwakho futhi uhambahambe uye lapho ufuna khona. Kodwa lapho uguga uyokwelula izandla zakho omunye umuntu akubhincise+ akuyise lapho ungathandi khona.”+ 19  Lokhu wakusho ukuze abonise ukuthi luhlobo luni lokufa+ ayezokhazimulisa ngalo uNkulunkulu.+ Ngakho, lapho esekushilo lokhu, wathi kuye: “Qhubeka ungilandela.”+ 20  Lapho ephenduka uPetru wabona umfundi uJesu ayemthanda+ elandela, lowo futhi ngesikhathi sesidlo sakusihlwa owancika esifubeni sakhe wathi: “Nkosi, Ubani okukhaphelayo?” 21  Ngakho, lapho uPetru embona, wathi kuJesu: “Nkosi, le ndoda izokwenzani yona?” 22  UJesu wathi kuye: “Uma kuyintando yami ukuba ahlale ngize ngifike,+ kukukhathaza ngani wena lokho? Wena qhubeka ungilandela.” 23  Ngenxa yalokho, leli zwi laphumela phakathi kwabafowethu, ukuthi lowo mfundi wayengeke afe. Nokho, uJesu akazange asho kuye ukuthi wayengeke afe, kodwa wathi: “Uma kuyintando yami ukuba ahlale+ ngize ngifike, kukukhathaza ngani wena lokho na?” 24  Nguye lo mfundi+ ofakaza ngalezi zinto nowaloba lezi zinto, futhi siyazi ukuthi ubufakazi abunikezayo buyiqiniso.+ 25  Eqinisweni, kukhona nezinye izinto eziningi uJesu azenza, lezo engicabanga ukuthi, uma bezingalotshwa ngemininingwane egcwele, izwe ngokwalo belingenakukwazi ukuyiqukatha imiqulu ebiyolotshwa.+

Imibhalo yaphansi