Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Johane 19:1-42

19  Ngakho-ke, ngaleso sikhathi uPilatu wathatha uJesu wambhaxabula.+  Futhi amasosha aluka umqhele wameva awubeka ekhanda lakhe ayesemvunulisa ngengubo yangaphandle ensomi;+  asondela kuye athi: “Sawubona, wena Nkosi yamaJuda!” Amshaya ngezimpama.+  UPilatu waphinde waphumela ngaphandle wathi kuwo: “Bhekani! Ngimkhiphela ngaphandle kini ukuze nazi ukuthi angitholi phutha kuye.”+  Ngakho uJesu waphumela ngaphandle, efake umqhele wameva nengubo yangaphandle ensomi. Wathi kuwo: “Bhekani! Indoda!”  Nokho, lapho abapristi abakhulu nezikhonzi bembona, bamemeza, bathi: “Mbethele! Mbethele!”+ UPilatu wathi kubo: “Mthatheni nina nimbethele, ngoba mina angitholi phutha kuye.”+  AmaJuda amphendula: “Sinomthetho+ thina, futhi ngokwalo mthetho kufanele afe, ngoba uzenze indodana kaNkulunkulu.”+  Ngakho-ke, lapho uPilatu ezwa leli zwi, wesaba kakhulu;  waphinde wangena esigodlweni sombusi wathi kuJesu: “Ungowaphi wena?” Kodwa uJesu akamphendulanga.+ 10  Ngakho uPilatu wathi kuye: “Awukhulumi nami?+ Awazi ukuthi nginegunya lokukukhulula futhi nginegunya lokukubethela?” 11  UJesu wamphendula: “Ubungeke neze ube negunya kimi ngaphandle kokuba ulinikezwé phezulu.+ Kungakho umuntu onginikele kuwe enesono esikhulu kakhulu.” 12  Ngenxa yalesi sizathu uPilatu wayelokhu efuna indlela yokumkhulula. Kodwa amaJuda amemeza, athi: “Uma umkhulula lo muntu, awuyena umngane kaKhesari. Wonke umuntu ozenza inkosi ukhuluma ngokumelene noKhesari.”+ 13  Ngakho-ke, uPilatu, ngemva kokuzwa la mazwi, wamkhiphela ngaphandle uJesu, wahlala phansi esihlalweni sokwahlulela endaweni ebizwa ngokuthi uMgandayo Wamatshe, kodwa, ngesiHebheru ebizwa ngokuthi i-Gabhatha. 14  Manje kwakulungiselelwa+ iphasika; cishe kwakuyihora lesithupha. Wathi kumaJuda: “Bhekani! Inkosi yenu!” 15  Nokho, wona amemeza athi: “Msuse! Msuse! Mbethele!” UPilatu wathi kuwo: “Ngibethele inkosi yenu na?” Abapristi abakhulu baphendula: “Asinankosi ngaphandle kukaKhesari.”+ 16  Ngakho-ke, ngaleso sikhathi, wamnikela kuwo ukuba abethelwe.+ Abe esemthatha uJesu. 17  Ezithwalele yena isigxobo sokuhlushwa,+ waphuma+ waya endaweni okuthiwa iNdawo Yogebhezi, ebizwa ngokuthi i-Golgotha ngesiHebheru;+ 18  ambethela+ lapho, nabanye abantu ababili kanye naye, omunye ngakulolu hlangothi nomunye ngakuloluya, uJesu waba phakathi.+ 19  UPilatu waloba nombhalo wawubeka esigxotsheni sokuhlushwa. Wawuthi: “UJesu UmNazaretha INkosi YamaJuda.”+ 20  Ngakho-ke abaningi kumaJuda bawufunda lo mbhalo, ngoba indawo uJesu ayebethelwe kuyo yayiseduze komuzi;+ futhi wawulotshwe ngesiHebheru, ngesiLatini, nangesiGreki. 21  Nokho, abapristi abakhulu bamaJuda bathi kuPilatu: “Ungalobi ukuthi ‘INkosi YamaJuda,’ kodwa ukuthi yena wathi, ‘NgiyiNkosi YamaJuda.’” 22  UPilatu waphendula: “Engikulobile ngikulobile.” 23  Manje lapho amasosha esembethele uJesu, athatha izingubo zakhe zangaphandle azenza izingxenye ezine, ingxenye eyodwa isosha ngalinye, nengubo yangaphansi. Kodwa le ngubo yangaphansi yayingenawo umthungo, njengoba yayilukiwe bonke ubude bayo ukusuka phezulu.+ 24  Ngakho-ke athi elinye kwelinye: “Masingayidabuli, kodwa masitholeni ngenkatho ukuthi izoba ngekabani.” Lokhu kwenzeka ukuze kugcwaliseke lo mbhalo: “Bahlukaniselana ngezingubo zami zangaphandle, futhi benza inkatho ngesambatho sami.”+ Ngakho amasosha azenza ngempela lezi zinto. 25  Nokho, ngasesigxotsheni sokuhlushwa sikaJesu, kwakumi unina+ nodadewabo kanina; uMariya+ umkaKleyophase, noMariya Magdalena.+ 26  Ngakho-ke uJesu ebona unina nomfundi ayemthanda+ emi lapho, wathi kunina: “Sifazane, bheka! Indodana yakho!” 27  Ngokulandelayo wathi kulo mfundi: “Bheka! Unyoko!” Futhi kusukela kulelo hora kuqhubeke lo mfundi wamthatha wamyisa emzini wakhe. 28  Ngemva kwalokhu, lapho uJesu esazi ukuthi ngalesi sikhathi zonke izinto sezifeziwe, ukuze umbhalo ufezeke wathi: “Ngomile.”+ 29  Kwakuhlezi lapho isitsha esigcwele iwayini elimuncu. Ngakho-ke bahloma isiponji esigcwele iwayini elimuncu esiqwini sehisopi, basisondeza emlonyeni wakhe.+ 30  Lapho eselamukele iwayini elimuncu, uJesu wathi: “Kufeziwe!”+ futhi ekhothamisa ikhanda, wawunikela umoya wakhe.+ 31  Khona-ke amaJuda, njengoba kwakuwusuku lokuLungiselela,+ acela kuPilatu ukuba kuphulwe imilenze yabo futhi izidumbu zisuswe, ukuze izidumbu zingahlali+ ezigxotsheni zokuhlushwa ngeSabatha, (ngoba usuku lwalelo Sabatha lwalungolukhulu).+ 32  Ngakho-ke, amasosha eza, aphula imilenze yomuntu wokuqala, neyomunye umuntu owayebethelwe naye. 33  Kodwa lapho efika kuJesu, awazange ayiphule eyakhe imilenze, ngoba abona ukuthi wayesefile kakade. 34  Nokho elinye lamasosha lamgwaza ohlangothini ngomkhonto,+ masinyane kwaphuma igazi namanzi. 35  Lowo okubonile lokhu ufakazile, futhi ubufakazi bakhe buyiqiniso, futhi lowo muntu uyazi ukuthi ukhuluma izinto eziyiqiniso, ukuze nani nikholwe.+ 36  Eqinisweni, lezi zinto zenzeka ukuze kugcwaliseke lo mbhalo: “Akukho thambo lakhe eliyochotshozwa.”+ 37  Omunye umbhalo ubuye uthi: “Bayombheka Lowo abamhlaba.”+ 38  Ngemva kwalezi zinto uJosefa wase-Arimatheya, owayengumfundi kaJesu kodwa owayezifihlile ngenxa yokwesaba kwakhe amaJuda,+ wacela kuPilatu ukuba asisuse isidumbu sikaJesu; uPilatu wavuma.+ Ngakho-ke wafika wasisusa isidumbu sakhe.+ 39  UNikhodemu, umuntu owafika kuye ebusuku okokuqala, naye weza elethe umqulu wemure nenhlaba, amaphawundi acishe abe yikhulu.+ 40  Ngakho basithatha isidumbu sikaJesu basibopha ngamabhandeshi kanye neziqholo,+ ngayo kanye indlela yamaJuda yokulungiselela ukungcwaba. 41  Kwenzeka ukuthi, endaweni ayebethelwe kuyo kwakukhona insimu, futhi kuleyo nsimu kwakukhona ithuna elisha,+ okwakungakaze kubekwe muntu kulo. 42  Khona-ke, ngenxa yokulungiselela+ kwamaJuda, bambeka lapho uJesu, ngoba leli thuna laliseduze.

Imibhalo yaphansi