Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Johane 18:1-40

18  Esezishilo lezi zinto, uJesu waphuma nabafundi bakhe bawelela ngaphesheya kwesifufula sasebusika saseKidroni+ baya lapho kwakukhona khona insimu, bangena kuyo, yena nabafundi bakhe.+  Manje, uJuda, umkhapheli wakhe, naye wayeyazi le ndawo, ngoba uJesu nabafundi bakhe babeye bahlangana khona izikhathi eziningi.+  Ngakho-ke uJuda wathatha iviyo lamasosha nezikhonzi zabapristi abakhulu nezabaFarisi beza lapho bephethe izimbaqa nezibani nezikhali.+  Ngakho-ke uJesu ezazi zonke izinto ezazizomehlela,+ waphuma wathi kubo: “Nifuna bani?”  Bamphendula bathi: “UJesu umNazaretha.”+ Wathi kubo: “Nginguye.” UJuda, umkhapheli wakhe,+ naye wayemi nabo.  Nokho, lapho ethi kubo: “Nginguye,” bahlehla nyovane+ bawela phansi.  Ngakho-ke waphinda futhi wababuza: “Nifuna bani?” Bathi: “UJesu umNazaretha.”  UJesu waphendula: “Nginitshelile ukuthi nginguye. Ngakho-ke, uma nifuna mina, bayekeni laba bahambe”;  ukuze kugcwaliseke leli zwi alishilo: “Kulabo onginike bona angilahlekelwanga nangoyedwa.”+ 10  Khona-ke uSimoni Petru, njengoba ayephethe inkemba, wayihosha wagalela inceku yompristi ophakeme wayinquma indlebe yesokunene.+ Igama lale nceku kwakunguMalkusi. 11  Nokho, uJesu, wathi kuPetru: “Faka inkemba emgodleni wayo.+ Akufanele yini ngiyiphuze+ nakanjani indebe uBaba anginike yona?” 12  Khona-ke iviyo lamasosha nomlawuli wamabutho nezikhonzi zamaJuda bambamba uJesu bambopha, 13  bamyisa ku-Anase kuqala; ngoba wayengumukhwe kaKayafase, owayengumpristi ophakeme ngalowo nyaka.+ 14  Eqinisweni, uKayafase nguye owacebisa amaJuda ukuthi kwakuyowazuzisa ukuba kufe umuntu oyedwa ngenxa yabantu.+ 15  USimoni Petru kanye nomunye umfundi babelandela uJesu.+ Umpristi ophakeme wayemazi lowo mfundi, futhi wangena noJesu egcekeni lompristi ophakeme, 16  kodwa uPetru wayemi ngaphandle emnyango.+ Ngakho-ke, lona omunye umfundi owayaziwa umpristi ophakeme, waphuma wakhuluma nomlindi mnyango futhi wangenisa uPetru. 17  Incekukazi, umlindi mnyango, yabe isithi kuPetru: “Awuyena omunye wabafundi balo muntu, akunjalo?” Wathi: “Angiyena.”+ 18  Manje izinceku nezikhonzi zazimi lapho, njengoba babebase umlilo wamalahle+ botha ngoba kwakumakhaza. UPetru naye wayemi kanye nabo otha. 19  Umpristi omkhulu wabuza uJesu ngabafundi bakhe nangemfundiso yakhe. 20  UJesu wamphendula: “Ngikhulumé nezwe obala. Ngaso sonke isikhathi bengifundisa esinagogeni nasethempelini,+ lapho wonke amaJuda ebuthanela khona; futhi angikhulumanga lutho ekusithekeni. 21  Kungani ubuza mina? Buza labo abakuzwile lokho engikukhulumé kubo. Bheka! Laba bayakwazi lokho engikushilo.” 22  Ngemva kokukhuluma lezi zinto, esinye sezikhonzi ezazimi lapho sashaya uJesu ngempama+ sathi: “Ingabe yileyo indlela ophendula ngayo umpristi omkhulu?” 23  UJesu wasiphendula: “Uma ngikhulumé kabi, fakaza ngalobo bubi; kodwa uma ngikhulume kahle ungishayelani?” 24  Khona-ke u-Anase wammukisa eboshiwe wamyisa kuKayafase umpristi ophakeme.+ 25  USimoni Petru wayemile otha. Khona-ke bathi kuye: “Ungomunye nawe wabafundi bakhe, akunjalo?” Waphika wathi: “Angiyena.”+ 26  Enye yezinceku zompristi ophakeme, eyisihlobo somuntu ondlebe yakhe uPetru ayeyinqumile,+ yathi: “Ngikubonile ensimini ukanye naye, akunjalo?” 27  Nokho, uPetru waphinde waphika; masinyane iqhude lakhala.+ 28  Khona-ke bamhola uJesu besuka kuKayafase bemyisa esigodlweni sombusi.+ Manje kwase kusekuseni. Kodwa bona ngokwabo abangenanga esigodlweni sombusi, ukuze bangangcoli,+ kodwa bakwazi ukudla iphasika. 29  Ngakho-ke uPilatu waphumela kubo ngaphandle wathi: “Yiliphi icala enililethayo ngalo muntu?”+ 30  Bephendula bathi kuye: “Uma lo muntu ebengeyena umenzi wokubi, ngabe asimnikelanga kuwe.” 31  Ngakho uPilatu wathi kubo: “Mthatheni nina nimahlulele ngokomthetho wenu.”+ AmaJuda athi kuye: “Akukhona okungokomthetho ngathi ukuba sibulale umuntu.”+ 32  Lokhu kwenzeka ukuze kugcwaliseke izwi likaJesu ayelishilo ukuze abonise ukuthi luhlobo luni lokufa ayemiselwe ukufa ngalo.+ 33  Ngakho uPilatu waphinda futhi wangena esigodlweni sombusi wabiza uJesu wathi kuye: “Ingabe uyiyo inkosi yamaJuda?”+ 34  UJesu waphendula wathi: “Ingabe lokhu ukusho ngokusuka kuwe, noma utshelwé abanye ngami?”+ 35  UPilatu waphendula: “Angiyena umJuda, akunjalo? Isizwe sakini nabapristi abakhulu bakunikelé kimi.+ Wenzeni?” 36  UJesu waphendula:+ “Umbuso wami awuyona ingxenye yaleli zwe.+ Ukube umbuso wami ubuyingxenye yaleli zwe, izikhonzi zami ngabe zilwile+ ukuze nginganikelwa kumaJuda. Kodwa, njengoba kunjalo, umbuso wami awuveli kulo mthombo.” 37  Ngakho-ke uPilatu wathi kuye: “Khona-ke, ingabe uyinkosi?” UJesu waphendula: “Wena ngokwakho uyasho ukuthi ngiyinkosi.+ Ngizalelwe lokhu, futhi ngizele lokhu ezweni, ukuba ngifakazele iqiniso.+ Wonke umuntu ongasohlangothini lweqiniso+ uyalilalela izwi lami.”+ 38  UPilatu wathi kuye: “Liyini iqiniso?” Ngemva kokusho lokhu, waphuma waya kumaJuda wathi kuwo: “Angitholi phutha kuye.+ 39  Ngaphezu kwalokho, ninenqubo yokuthi nginikhululele umuntu ngephasika.+ Ngakho-ke, niyafisa yini ukuba nginikhululele inkosi yamaJuda?” 40  Khona aphinda amemeza, ethi: “Hhayi lo muntu, uBharaba!” UBharaba wayengumphangi.+

Imibhalo yaphansi