Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Johane 12:1-50

12  Ngakho, ezinsukwini eziyisithupha ngaphambi kwephasika, uJesu wafika eBhethaniya,+ lapho kwakukhona khona uLazaru+ lowo uJesu ayemvuse kwabafileyo.  Bamenzela isidlo sakusihlwa khona, futhi uMarta+ wayekhonza,+ kodwa uLazaru wayengomunye walabo ababehlezi etafuleni kanye naye.+  UMariya wathatha iphawundi lamafutha anamakha, ayebiza kakhulu, inadi loqobo,+ wagcoba izinyawo zikaJesu futhi wazesula ngezinwele zakhe.+ Indlu yagcwala iphunga lamafutha anamakha.  Kodwa uJuda Iskariyothe,+ omunye wabafundi bakhe owayesezomkhaphela, wathi:  “Kungani la mafutha anamakha+ engathengiswanga ngodenariyu abangamakhulu amathathu, baphiwa abantu abampofu?”+  Nokho, washo lokhu kungengenxa yokuba ekhathalela abampofu, kodwa ngoba eyisela+ futhi ephatha ibhokisi lemali+ futhi evame ukuthatha imali eyayifakwa kulo.  Ngakho-ke uJesu wathi: “Myeke ukuze agcine leli siko, ngokucabangela usuku lokungcwatshwa kwami.+  Abampofu+ ninabo ngaso sonke isikhathi, kodwa mina ngeke nibe nami ngaso sonke isikhathi.”  Ngakho-ke isixuku esikhulu samaJuda sazi ukuthi wayekhona, futhi seza, singezanga kuphela ngenxa kaJesu, kodwa futhi nokuba sizobona uLazaru, ayemvuse kwabafileyo.+ 10  Abapristi abakhulu manje bacebisana ukuba babulale noLazaru,+ 11  ngoba abaningi kumaJuda babeya lapho ngenxa yakhe futhi beba nokholo kuJesu.+ 12  Ngosuku olulandelayo isixuku esikhulu esasize emkhosini, lapho sizwa ukuthi uJesu wayeza eJerusalema, 13  sathatha amagatsha emithi yesundu+ saphuma siyomhlangabeza. Futhi samemeza:+ “Siyakunxusa, sindisa!+ Ubusisiwe oza egameni likaJehova,+ yebo inkosi+ yakwa-Israyeli!” 14  Kodwa lapho uJesu esetholé imbongolo esencane,+ wagibela phezu kwayo, njengoba nje kulotshiwe: 15  “Ungesabi, ndodakazi yaseZiyoni. Bheka! Inkosi yakho iyeza,+ igibele ithole lembongolo.”+ 16  Lezi zinto abafundi bakhe abazange baziqaphele ekuqaleni,+ kodwa lapho uJesu ekhazinyuliswa,+ khona-ke bakhumbula ukuthi lezi zinto zazilotshiwe ngaye nokuthi bazenza lezi zinto kuye.+ 17  Ngakho isixuku esasinaye lapho ebiza uLazaru+ ukuba aphume ethuneni futhi emvusa kwabafileyo, saqhubeka sifakaza.+ 18  Ngenxa yalokhu, nesixuku samhlangabeza ngoba sezwa ukuthi wayenze lesi sibonakaliso.+ 19  Ngakho-ke abaFarisi+ bakhuluma bodwa bathi: “Niyaqaphela ukuthi anifiki ndawo neze. Bhekani! Izwe limlandele.”+ 20  Manje kwakukhona amaGreki+ athile phakathi kwalabo abakhuphuka bezokhulekela emkhosini. 21  Laba basondela kuFiliphu+ owayevela eBhetsayida laseGalile, bamcela, bethi: “Mnumzane, sifuna ukubona uJesu.”+ 22  UFiliphu weza watshela u-Andreya. U-Andreya noFiliphu beza batshela uJesu. 23  Kodwa uJesu wabaphendula, wathi: “Selifikile ihora lokuba iNdodana yomuntu ikhazinyuliswe.+ 24  Ngiqinisile impela ngithi kini, Ngaphandle kokuba uhlamvu lukakolweni luwele emhlabathini futhi lufe, luhlala luwuhlamvu lunye nje; kodwa uma lufa,+ khona-ke luthela izithelo eziningi. 25  Lowo othanda umphefumulo wakhe uyawubhubhisa, kodwa lowo ozonda umphefumulo wakhe+ kuleli zwe, uyowulondela ukuphila okuphakade.+ 26  Uma umuntu eyongikhonza, makangilandele, futhi lapho ngikhona yilapho nesikhonzi sami siyoba khona.+ Uma umuntu eyongikhonza, uBaba uyomdumisa.+ 27  Manje umphefumulo wami ukhathazekile,+ ngizothini? Baba, ngisindise kuleli hora.+ Nokho, kungakho ngifike kuleli hora. 28  Baba, khazimulisa igama lakho.” Ngakho-ke kwavela izwi+ ezulwini lithi: “Ngilikhazimulisile futhi ngizophinde+ ngilikhazimulise.” 29  Ngakho isixuku esasimi lapho futhi esalizwa sathi kwakudumé izulu. Abanye bathi: “Ingelosi ikhulumé naye.” 30  UJesu ephendula wathi: “Leli zwi lizwakele ngenxa yenu, hhayi ngenxa yami.+ 31  Manje kukhona ukwahlulelwa kwaleli zwe; umbusi waleli zwe+ uzophonswa ngaphandle.+ 32  Kodwa nokho mina, uma ngiphakanyiswa+ emhlabeni, ngizodonsela kimi+ abantu bazo zonke izinhlobo.” 33  Empeleni lokhu wayekusholo ukubonisa ukuthi luhlobo luni lokufa ayezofa ngalo.+ 34  Ngakho-ke isixuku samphendula: “Sizwile eMthethweni ukuthi uKristu uhlala kuze kube phakade;+ wena usho kanjani ukuthi iNdodana yomuntu kumelwe iphakanyiswe?+ Ingubani le Ndodana yomuntu?”+ 35  Ngakho-ke uJesu wathi kubo: “Kuseyisikhashana ukukhanya kuphakathi kwenu. Hambani nisenokukhanya, ukuze ningagajwa ubumnyama;+ futhi lowo ohamba ebumnyameni akazi lapho eya khona.+ 36  Lapho nisenokukhanya, bonisani ukholo ekukhanyeni, ukuze nibe ngabantwana bokukhanya.”+ UJesu wakhuluma lezi zinto wayesehamba wabacashela. 37  Kodwa nakuba ayenze izibonakaliso eziningi kangaka phambi kwabo, babengakholwa nguye, 38  kwagcwaliseka izwi elashiwo ngu-Isaya umprofethi: “Jehova, ubani oye waba nokholo entweni esiyizwile?+ Ngokuphathelene nengalo kaJehova, yambulelwe bani?”+ 39  Isizathu sokuba bangakwazi ukukholwa siwukuthi u-Isaya waphinde wathi: 40  “Uphuphuthekisé amehlo abo futhi wenzé lukhuni izinhliziyo zabo,+ ukuze bangaboni ngamehlo abo futhi bathole umqondo ngezinhliziyo zabo baguquke, ngibaphulukise.”+ 41  U-Isaya washo lezi zinto ngoba wayibona inkazimulo yakhe,+ futhi wakhuluma ngaye. 42  Noma kunjalo, abaningi ngisho nakubabusi empeleni baba nokholo kuye,+ kodwa ngenxa yabaFarisi babengeke bamvume ukuze bangaxoshwa esinagogeni;+ 43  ngoba babethanda inkazimulo yabantu ngisho nangaphezu kwenkazimulo kaNkulunkulu.+ 44  Nokho, uJesu wakhamuluka wathi: “Lowo oba nokholo kimi, akabi nokholo kimi kuphela, kodwa nakulowo futhi ongithumileyo;+ 45  futhi lowo obona mina ubona nalowo ongithumileyo.+ 46  Ngizé njengokukhanya ezweni,+ ukuze wonke umuntu oba nokholo kimi angahlali ebumnyameni.+ 47  Uma umuntu ezwa amazwi ami kodwa angawagcini, angimahluleli; ngoba angizelanga ukwahlulela izwe,+ kodwa ukuzosindisa izwe.+ 48  Lowo onganginaki futhi ongawamukeli amazwi ami unomuntu omahlulelayo. Izwi+ engilikhulumile yilo eliyomahlulela ngosuku lokugcina; 49  ngoba angikhulumanga okusuka kimi siqu, kodwa uBaba ngokwakhe owangithuma unginike umyalo ngokuqondene nokuthi yini okumelwe ngiyisho nokuthi yini okumelwe ngiyikhulume.+ 50  Futhi, ngiyazi ukuthi umyalo wakhe usho ukuphila okuphakade.+ Ngakho-ke izinto engizikhulumayo ngizikhuluma njengoba nje uBaba engitshele zona.”+

Imibhalo yaphansi