Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Johane 10:1-42

10  “Ngiqinisile impela ngithi kini, Ongangeni ngesango+ esibayeni sezimvu kodwa akhwele kwenye indawo, lowo uyisela nomphangi.+  Kodwa ongena ngesango+ ungumalusi+ wezimvu.+  Umlindisango+ uyamvulela, nezimvu+ ziyalilalela izwi lakhe, futhi ubiza izimvu zakhe ngamagama aziholele ngaphandle.  Lapho esezikhiphe zonke ezakhe, uhamba phambi kwazo, nezimvu zimlandele,+ ngoba ziyalazi izwi lakhe.+  Isihambi azisoze zasilandela kodwa ziyosibalekela,+ ngoba azilazi izwi lezihambi.”+  UJesu wenza loku kuqhathanisa kubo; kodwa bona abazange bazi ukuthi lezi zinto ayezikhuluma kubo zazisho ukuthini.+  Ngakho-ke uJesu waphinde wathi: “Ngiqinisile impela ngithi kini, Mina ngiyisango+ lezimvu.  Bonke abaye beza esikhundleni sami bangamasela nabaphangi;+ kodwa izimvu azibalalelanga.+  Mina ngiyisango;+ noma ubani ongena ngami uyosindiswa, futhi uyongena aphume athole idlelo.+ 10  Isela+ alizi ngaphandle kokuba kungenjongo yokweba nokubulala nokubhubhisa.+ Mina ngizele ukuba zibe nokuphila futhi zibe nakho ngokuchichimayo. 11  Mina ngingumalusi omuhle;+ umalusi omuhle unikela umphefumulo wakhe ngenxa yezimvu.+ 12  Umqashwa,+ ongeyena umalusi futhi okungezona ezakhe izimvu, ubona impisi iza azishiye izimvu abaleke—futhi impisi iyazihlwitha izihlakaze+ 13  ngoba ungumqashwa+ futhi akazikhathaleli izimvu.+ 14  Mina ngingumalusi omuhle, ngiyazazi izimvu zami+ nezimvu zami ziyangazi,+ 15  njengoba nje uBaba engazi nami ngiyamazi uBaba;+ futhi nginikela umphefumulo wami ngenxa yezimvu.+ 16  “Futhi nginezinye izimvu,+ ezingezona ezalesi sibaya;+ nazo kumelwe ngizilethe, zilalele izwi lami,+ futhi ziyoba mhlambi munye, nomalusi munye.+ 17  Kungakho uBaba engithanda,+ ngoba nginikela umphefumulo wami+ ukuze ngiphinde ngiwamukele. 18  Akekho owususile kimi, kodwa ngiwunikela ngokusuka kimi. Nginegunya lokuwunikela, futhi nginegunya lokuphinde ngiwamukele.+ Umyalo+ oqondene nalokhu ngawamukela kuBaba.” 19  Kwaphinde kwaba nokuhlukana phakathi+ kwamaJuda ngenxa yala mazwi. 20  Amaningi ayethi: “Unedemoni+ futhi uyahlanya. Kungani nimlalela na?” 21  Amanye athi: “Lawa akuwona amazwi omuntu okhwelwe yidemoni, idemoni alinakuwavula amehlo ezimpumputhe, akunjalo?” 22  Ngaleso sikhathi kwaba nomkhosi wokunikezela eJerusalema. Kwakuyisikhathi sasebusika, 23  futhi uJesu wayehamba ethempelini emphemeni kaSolomoni.+ 24  Ngakho-ke amaJuda amhaqa athi kuye: “Kuyoze kube nini ulokhu wenza imiphefumulo yethu ingaqiniseki? Uma unguKristu,+ sitshele ngokungagunci.”+ 25  UJesu wawaphendula: “Nganitshela, kodwa nokho anikholwa. Imisebenzi engiyenzayo egameni likaBaba, yona iyafakaza ngami.+ 26  Kodwa anikholwa, ngoba anibona abezimvu zami.+ 27  Izimvu zami+ ziyalilalela izwi lami, nami ngiyazazi, futhi ziyangilandela.+ 28  Ngizinika ukuphila okuphakade,+ futhi azisoze zabhubha nanini,+ futhi akekho umuntu oyozihlwitha esandleni sami.+ 29  Lokho uBaba+ anginike khona kukhulu kunazo zonke ezinye izinto,+ futhi akekho ongazihlwitha esandleni sikaBaba.+ 30  Mina noBaba simunye.”+ 31  AmaJuda aphinda futhi athatha amatshe ukuze amkhande ngawo.+ 32  UJesu wawaphendula: “Nginivezele imisebenzi eminingi emihle evela kuBaba. Yimuphi kuleyo misebenzi eningikhanda ngamatshe ngenxa yawo?”  33  AmaJuda amphendula athi: “Asikukhandi ngamatshe ngenxa yomsebenzi omuhle kodwa ngenxa yokuhlambalaza,+ yebo ngoba wena, nakuba ungumuntu, uzenza unkulunkulu.”+ 34  UJesu wawaphendula wathi: “Akulotshiwe yini eMthethweni+ wenu ukuthi, ‘Ngathi: “Ningonkulunkulu”’?+ 35  Uma ababiza ngokuthi ‘onkulunkulu’+ labo okwafika izwi likaNkulunkulu lamelana nabo, futhi imiBhalo ingenakwenziwa ize,+ 36  ingabe nisho kimi, lowo uBaba amngcwelisa futhi wamthumela ezweni, ukuthi, ‘Wena uyahlambalaza,’ ngoba ngithé, ngiyiNdodana kaNkulunkulu?+ 37  Uma ngingenzi imisebenzi+ kaBaba, ningangikholwa. 38  Kodwa uma ngenza yona, ngisho nakuba ningangikholwa mina, kholwani yimisebenzi,+ ukuze nazi futhi niqhubeke nazi ukuthi uBaba nami simunye nami ngimunye noBaba.”+ 39  Ngakho-ke azama futhi ukumbamba;+ kodwa waphunyuka.+ 40  Waphinde wahamba waya ngaphesheya kweJordani endaweni uJohane ayebhapathizela+ kuyo ekuqaleni, wahlala lapho. 41  Abantu abaningi beza kuye, bathi: “Ngempela, uJohane akenzanga ngisho nesisodwa isibonakaliso, kodwa zonke izinto uJohane azisho ngalo muntu zonke zaziyiqiniso.”+ 42  Futhi abaningi lapho baba nokholo kuye.+

Imibhalo yaphansi