Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Johane 1:1-51

1  Ekuqaleni+ wayekhona uLizwi,+ uLizwi wayenoNkulunkulu,+ futhi uLizwi wayewunkulunkulu.+  Ekuqaleni+ lona wayenoNkulunkulu.+  Zonke izinto zaba khona ngaye,+ futhi ayikho neyodwa into eyaba khona ngaphandle kwakhe. Ukuphila,+  kwaba khona ngaye futhi ukuphila kwakuwukukhanya+ kwabantu.  Ukukhanya kuyakhanya ebumnyameni,+ kodwa ubumnyama abukuhlulanga.  Kwavela umuntu owayethunywe njengommeleli kaNkulunkulu:+ igama lakhe kwakunguJohane.+  Lo muntu weza ngenjongo yokufakaza,+ ukuba afakaze ngokukhanya,+ ukuze abantu bazo zonke izinhlobo bakholwe ngaye.+  Wayengekhona lokho kukhanya,+ kodwa inhloso yayiwukuba afakaze+ ngakho.  Ukukhanya kweqiniso+ okunika zonke izinhlobo zabantu+ ukukhanya+ kwase kuzofika ezweni. 10  Wayekhona ezweni,+ futhi izwe laba khona ngaye,+ kodwa izwe alizange limazi. 11  Wafika kubo, kodwa abantu bakubo abazange bamamukele.+ 12  Nokho, bonke abamamukela,+ wabanika igunya lokuba ngabantwana bakaNkulunkulu,+ ngoba babenokholo egameni lakhe;+ 13  futhi abazalwanga ngegazi noma ngentando engokwenyama noma ngentando yomuntu kodwa bazalwa nguNkulunkulu.+ 14  Ngakho uLizwi waba yinyama+ wahlala phakathi kwethu, sayibona inkazimulo yakhe, inkazimulo enjengeyendodana ezelwe yodwa+ kuyise; wayegcwele umusa ongafanelwe neqiniso.+ 15  (UJohane wafakaza ngaye, yebo, empeleni wakhamuluka—lo nguye owasho lokhu—ethi: “Lowo oza emva kwami ungandulele, ngoba waba khona ngaphambi kwami.”)+ 16  Ngoba sonke samukela kokuvela ekugcwaleni kwakhe,+ yebo, ngisho nomusa ongafanelwe phezu komusa ongafanelwe.+ 17  Ngoba uMthetho wanikezwa ngoMose,+ umusa ongafanelwe+ neqiniso+ kwaba khona ngoJesu Kristu. 18  Akekho umuntu oye wabona uNkulunkulu noma nini;+ unkulunkulu ozelwe yedwa+ osesifubeni+ sikaBaba nguye oye wamchaza.+ 19  Manje lobu ubufakazi bukaJohane lapho amaJuda ethumela kuye abapristi namaLevi bevela eJerusalema ukuba bambuze: “Ungubani wena na?”+ 20  Wavuma akazange aphike, kodwa wavuma: “Angiyena uKristu.”+ 21  Bambuza: “Khona-ke, ungubani? Ingabe ungu-Eliya?”+ Wathi: “Angiyena.” “Ingabe unguye umProfethi?”+ Waphendula: “Cha!” 22  Ngakho-ke bathi kuye: “Ungubani? ukuze siphendule labo abasithumile. Uzibiza ngokuthini wena?”+ 23  Wathi: “Mina ngiyizwi lothile okhamuluka ehlane ethi, ‘Yenzani indlela kaJehova iqonde,’ njengoba nje umprofethi u-Isaya asho.”+ 24  Abathunyiwe babevela kubaFarisi. 25  Ngakho bambuza: “Khona-ke, kungani ubhapathiza+ uma wena ungeyena uKristu noma u-Eliya noma umProfethi?” 26  UJohane wabaphendula, wathi: “Mina ngibhapathiza ngamanzi. Phakathi+ kwenu kumi lowo eningamazi,+ 27  lowo oza emva kwami, kodwa omchilo wembadada yakhe ngingakufanelekele ukuwuthukulula.”+ 28  Lezi zinto zenzeka eBhethaniya ngaphesheya kweJordani, lapho uJohane ayebhapathizela khona.+ 29  Ngosuku olulandelayo wabona uJesu eza kuye, wathi: “Bhekani, iWundlu+ likaNkulunkulu elisusa isono+ sezwe!+ 30  Lo nguye engasho ngaye ukuthi, Emva kwami kuza umuntu oye wangandulela, ngoba waba khona ngaphambi kwami.+ 31  Ngisho nami bengingamazi, kodwa isizathu sokuba ngize ngibhapathize ngamanzi sasiwukuba abonakaliswe ku-Israyeli.”+ 32  UJohane wafakaza futhi, wathi: “Ngiboné umoya wehla njengejuba uphuma ezulwini, wahlala phezu kwakhe.+ 33  Ngisho nami bengingamazi, kodwa Yena kanye ongithume+ ukuba ngibhapathize ngamanzi wathi kimi, ‘Noma ubani oyobona umoya wehlela phezu kwakhe futhi uhlale kuye, lo nguye obhapathiza ngomoya ongcwele.’+ 34  Ngikubonile lokho, futhi nginobufakazi bokuthi lo uyiNdodana kaNkulunkulu.”+ 35  Ngosuku olulandelayo, uJohane wayemi nababili babafundi bakhe, 36  njengoba ebheka uJesu ehamba wathi: “Bhekani, iWundlu+ likaNkulunkulu!” 37  Laba bafundi ababili bamuzwa ekhuluma, bamlandela uJesu. 38  Khona-ke uJesu waphenduka, futhi ebabona belandela, wathi kubo: “Nifunani?” Bathi kuye: “Rabi, (okusho ukuthi, Mfundisi, uma kuhunyushwa) uhlalaphi?” 39  Wathi kubo: “Wozani, nizobona.”+ Ngakho bahamba babona lapho ehlala khona, futhi bahlala naye ngalolo suku; cishe kwakuyihora leshumi. 40  U-Andreya+ umfowabo kaSimoni Petru wayengomunye walaba ababili abezwa lokho okwashiwo uJohane base belandela uJesu. 41  Okokuqala lona wathola umfowabo, uSimoni, wathi kuye: “Simtholile uMesiya”+ (okusho ukuthi uKristu,+ uma kuhunyushwa). 42  Wamyisa kuJesu. Lapho uJesu embheka+ wathi: “Wena unguSimoni+ indodana kaJohane;+ uzobizwa ngokuthi uKhefase (okuhunyushwa ngokuthi Petru).+ 43  Ngosuku olulandelayo wafisa ukumuka aye eGalile. Ngakho uJesu wathola uFiliphu+ wathi kuye: “Yiba umlandeli wami.”+ 44  UFiliphu wayengowaseBhetsayida,+ emzini wakubo ka-Andreya noPetru. 45  UFiliphu wathola uNathanayeli+ wathi kuye: “Simtholile lowo uMose kanye nabaProfethi+ abaloba ngaye eMthethweni,+ uJesu, indodana kaJosefa,+ waseNazaretha.” 46  Kodwa uNathanayeli wathi kuye: “Ingabe kukhona okuhle okungaphuma eNazaretha?”+ UFiliphu wathi kuye: “Woza ubone.” 47  UJesu wabona uNathanayeli eza ngakuye wathi ngaye: “Bheka, umIsrayeli ngempela, okungekho nkohliso kuye.”+ 48  UNathanayeli wathi kuye: “Kwenzeka kanjani ukuba ungazi?” UJesu waphendula wathi kuye: “Mina ngikubone ngaphambi kokuba uFiliphu akubize, ngesikhathi uphansi komkhiwane.” 49  UNathanayeli wamphendula: “Rabi, wena uyiNdodana kaNkulunkulu,+ uyiNkosi+ yakwa-Israyeli.” 50  UJesu waphendula wathi kuye: “Ukholwa ngoba ngikutshele ukuthi ngikuboné ungaphansi komkhiwane? Uzobona izinto ezinkulu kunalezi.” 51  Wathi futhi kuye: “Ngiqinisile impela ngithi kini madoda, Nizobona izulu livulekile nezingelosi+ zikaNkulunkulu zehla zenyuka ziza eNdodaneni yomuntu.”+

Imibhalo yaphansi