Jobe 9:1-35

9  UJobe waphendula wathi:   “Ngempela ngiyazi ukuthi kunjalo.Kodwa umuntu ofayo angaba kanjani ongenaphutha odabeni noNkulunkulu?+   Uma kungenzeka akujabulele ukuphikisana naye,+Ngeke amphendula nakanye enkulungwaneni.   Unenhliziyo ehlakaniphile futhi uqinile ngamandla.+Ubani ongaba nenkani kuye futhi asale engenamyocu?+   Uzigudlulela kude+ izintaba, abantu bangazi nakwazi ngazo,Lowo ozigumbuqele ngentukuthelo yakhe.+   Wenza umhlaba uzamazame endaweni yawo,Kangangokuba zona kanye izinsika+ zawo ziyaqhaqhazela.   Uthi elangeni malingaphumi,Futhi ubeka uphawu luzungeze izinkanyezi,+   Welula amazulu ngokwakhe+Anyathele phezu kwamagagasi aphakeme olwandle;+   Wenza umlaza i-Ashi, umlaza iKhesili,Nomlaza iKhima+ namakamelo angaphakathi eNingizimu; 10  Wenza izinto ezinkulu ezingaphenyeki,+Nezinto ezimangalisayo ezingenasibalo.+ 11  Bheka! Udlula ngakimi kodwa angimboni,Uyaqhubeka kodwa angimqapheli.+ 12  Bheka! Uyahlwitha. Ubani ongamelana naye?Ubani oyothi kuye, ‘Wenzani?’+ 13  UNkulunkulu ngokwakhe ngeke alunqande ulaka lwakhe;+Abasizi bomhlaseli+ kumelwe bakhothame ngaphansi kwakhe. 14  Kakhulu kangakanani uma kwenzeka mina ngimphendula!Ngiyowakhetha amazwi ami kuye,+ 15  Lowo ebengingeke ngimphendule, ngisho noma bengingenaphutha ngempela.+Bengiyonxusa umusa walowo omelene nami emthethweni.+ 16  Uma bengimbizile, ingabe ubeyongiphendula?+Angikholwa ukuthi ubeyobeka indlebe ezwini lami; 17  Ongilimaza ngesivunguvunguFuthi ngokuqinisekile enze amanxeba ami abe maningi ngaphandle kwesizathu.+ 18  Ngeke angivumele ukuba ngiphefumule umoya omusha,+Ngoba ulokhu engigxisha ngezinto ezibabayo. 19  Uma kunomuntu oqinile ngamandla, nguyena-ke lowo;+Futhi uma kunomuntu onamandla ngobulungisa, kwangathi ngingabizwa! 20  Ukube bengingongenaphutha, umlomo wami siqu ubuyothi ngimubi;Ukube bengingongasoleki, khona-ke ubeyothi ngiyisigwegwe. 21  Ukube bengingongasoleki, bengingeke ngiwazi umphefumulo wami;Bengizokwenqaba ukuphila kwami. 22  Kunento eyodwa nje kuphela. Yingakho ngithi,‘Ongasoleki, nomubi, uyabaqeda.’+ 23  Uma isikhukhula esikhulu esisheshayo singabangela ukufa ngokuzumayo,Khona kanye ukuphelelwa ithemba kwabamsulwa ubeyokuhleka. 24  Umhlaba ngokwawo unikelwé esandleni somubi;+Uyabumboza ubuso babahluleli bawo.Uma kungenjalo, khona-ke, ngubani? 25  Izinsuku zami nazo zisheshé kakhulu kunomgijimi;+Zibalekile, ngokuqinisekile ngeke zikubone okuhle. 26  Zihambé njengezikebhe zomhlanga,Njengokhozi olutshuza luye phambili nasemuva ukuze luthole okudliwayo.+ 27  Ukube bengithé, ‘Mangikhohlwe ukukhathazeka kwami,+Mangiguqule ubuso bami+ ngincibilike’ 28  Ngizesabile zonke izinhlungu zami;+Ngiyazi ukuthi ngeke ungibheke njengomsulwa. 29  Mina ngokwami kumelwe ngibe mubi.Kungani ngikhandlekela ize nje?+ 30  Ukube empeleni bengigezé emanzini eqhwa,Futhi empeleni ngahlamba izandla zami kusoda wokuwasha,+ 31  Khona-ke ubuyongicwilisa emgodini,Futhi ngokuqinisekile izingubo zami beziyonengwa yimi. 32  Ngoba akayena umuntu+ njengami ukuba ngimphendule,Ukuba sihlangane ndawonye ekwahluleleni. 33  Akukho muntu wokunquma phakathi kwethu,+Ukuba abeke isandla sakhe phezu kwethu sobabili. 34  Makasuse induku yakhe phezu kwami,+Futhi ukwethusa kwakhe, makungangesabisi kakhulu. 35  Mangikhulume ngingamesabi,Ngoba anginakho ukuthambekela okunjalo kimi.

Imibhalo yaphansi