Jobe 40:1-24

40  UJehova wamphendula uJobe wathi:   “Ingabe umuntu osolayo kufanele alwe noMninimandla onke?+Osola uNkulunkulu makaphendule.”+  UJobe wayesemphendula uJehova wathi:   “Bheka! Ngiyinto engelutho.+Ngizokuphendula ngithini?Isandla sami ngisibeké emlonyeni wami.+   Kanye ngikhulumile, futhi ngeke ngiphendule;Nakabili, futhi ngeke nginezele lutho.”  UJehova wayesemphendula uJobe esivunguvungwini+ wathi:   “Ngicela ubophe izinkalo zakho njengendoda enamandla;+Ngizokubuza, wena ungazise.+   Ngempela, uyobenza bube yize yini ubulungisa bami?Uyothi mina ngimubi ukuze wena ube ongenaphutha?+   Noma ingabe unengalo efana nekaNkulunkulu weqiniso,+Futhi ungenza yini ukuba kudume ngezwi elinjengelakhe?+ 10  Ngicela uvunule ngobukhulu+ nokuphakama;+Futhi kwangathi ungembatha isithunzi+ nobukhazikhazi.+ 11  Kudedele kuthululeke ukuqhuma okunokufutheka kwentukuthelo yakho,+Ubone wonke umuntu ozidlayo umehlise. 12  Bona wonke umuntu ozidlayo, umthobise,+Unyathele ababi khona kanye lapho bekhona. 13  Bafihle ndawonye othulini,+Bopha ubuso babo endaweni efihlekile, 14  Futhi mina, yebo mina, ngiyokutusa,Ngoba isandla sakho sokunene singakusindisa. 15  Nangu uBhehemoti engimenzile njengoba nawe ngikwenzile.Udla utshani+ obuluhlaza njengenkunzi. 16  Bheka, amandla akhe asezinqulwini zakhe,Futhi amandla akhe amakhulu+ asemisipheni yesisu sakhe. 17  Ugoba umsila wakhe njengomsedari;Imisipha yethanga lakhe iphothene. 18  Amathambo akhe ayimibhobho yethusi;Amathambo akhe aqinile anjengezinduku zensimbi esetshenziwe. 19  Uwukuqala kwezindlela zikaNkulunkulu;UMenzi+ wakhe angasondeza inkemba yakhe. 20  Ngoba izintaba zimvezela imikhiqizo yazo,+Futhi zonke izilo zasendle zidlala lapho. 21  Ulala ngaphansi kwemithi yentebe enameva,Endaweni ecashile yomhlanga+ nasobhukwini.+ 22  Imithi yentebe enameva imgcina esithekile ngethunzi layo;Obhabhulini besigodi sesifufula bayamhaqa. 23  Uma umfula ugubha ngamandla, akabaleki enetwetwe.Unesibindi, ngisho noma iJordani+ lingase lishaye umlomo wakhe ngamandla. 24  Ukhona yini ongamthatha ebhekile?Ukhona yini ongabhoboza ikhala lakhe ngezingibe?

Imibhalo yaphansi