Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Jobe 1:1-22

1  Kwakukhona umuntu ezweni lase-Uze+ ogama lakhe linguJobe;+ lowo muntu wayengasoleki+ futhi eqotho,+ emesaba uNkulunkulu+ futhi ekugwema okubi.+  Wazala amadodana ayisikhombisa namadodakazi amathathu.+  Imfuyo yakhe+ yayiyizimvu eziyizinkulungwane eziyisikhombisa namakamela ayizinkulungwane ezintathu, nezipani zezinkomo ezingamakhulu amahlanu nezimbongolokazi ezingamakhulu amahlanu, kanye nezinceku eziningi kakhulu; futhi lowo muntu waba mkhulu kunabo bonke abaseMpumalanga.+  Amadodana akhe ayehamba enze idili+ endlini yomunye nomunye ngosuku lwakhe; futhi ayethumela ameme odadewabo abathathu ukuba badle futhi baphuze kanye nawo.  Kwakuthi lapho izinsuku zedili seziqedé umjikelezo, uJobe athumele futhi awangcwelise;+ futhi wayevuka ekuseni anikele ngemihlatshelo yokushiswa+ ngokwesibalo sawo wonke; ngoba, kusho uJobe, “mhlawumbe amadodana ami onile futhi athuké uNkulunkulu+ enhliziyweni yawo.”+ UJobe wayenza ngaleyo ndlela ngaso sonke isikhathi.+  Kwathi ngosuku lapho amadodana kaNkulunkulu weqiniso+ engena ukuze ame phambi kukaJehova,+ noSathane+ wangena kanye nawo.+  Khona-ke uJehova wathi kuSathane: “Uvelaphi?” USathane wamphendula uJehova wathi: “Ekuzulazuleni emhlabeni+ nasekuhambahambeni kuwo.”+  UJehova waqhubeka wathi kuSathane: “Ingabe ubeké inhliziyo yakho encekwini yami uJobe, ukuthi akukho muntu onjengaye emhlabeni,+ umuntu ongasoleki+ futhi oqotho,+ owesaba uNkulunkulu+ futhi okugwemayo okubi?”+  USathane wamphendula uJehova wathi: “Ingabe uJobe umesabé ngeze yini uNkulunkulu?+ 10  Awuzange yini wena umbiyele yena+ nendlu yakhe nakho konke anakho nxazonke? Umsebenzi wezandla zakhe uwubusisile,+ nemfuyo yakhe ithé chithi saka emhlabeni. 11  Kodwa, ngiyacela, ake welule isandla sakho, uthinte konke anakho ubone ukuthi ngeke yini akuthuke khona kanye ebusweni bakho.”+ 12  Ngakho uJehova wathi kuSathane: “Bheka! Konke anakho kusesandleni sakho. Kuphela ungeluleli isandla sakho kuye ngokwakhe!” Ngakho uSathane wasuka ebusweni bukaJehova.+ 13  Ngolunye usuku amadodana namadodakazi akhe ayedla futhi ephuza iwayini endlini yomfowabo oyizibulo.+ 14  Bheka kwafika isithunywa+ kuJobe, sathi: “Izinkomo bezilima+ nezimbongolokazi ziklabile eceleni kwazo 15  lapho kutheleka amaSabheya+ futhi azithatha, abulala izikhonzi ngosiko lwenkemba; mina ngikwazile ukuphunyuka, mina ngedwa kuphela, ukuze ngikubikele.”+ 16  Sisakhuluma lesi kwafika esinye sathi: “Kwehle umlilo kaNkulunkulu uvela emazulwini+ wavutha phakathi kwezimvu nezikhonzi wazidla waziqeda; mina ngikwazile ukuphunyuka, mina ngedwa kuphela, ukuze ngikubikele.” 17  Sisakhuluma leso kwafika esinye sathi: “AmaKhaledi+ akhé amaviyo amathathu futhi agijimela amakamela awathatha, abulala izikhonzi ngosiko lwenkemba; mina ngikwazile ukuphunyuka, mina ngedwa kuphela, ukuze ngikubikele.” 18  Sisakhuluma lesi esinye, kwafika nesinye sathi: “Amadodana akho namadodakazi akho abedla futhi ephuza iwayini+ endlini yomfowabo oyizibulo. 19  Bheka! Kube sekufika umoya omkhulu+ uvela esifundeni sasehlane, washaya amagumbi amane endlu, kangangokuba iye yawela phezu kwalaba bantu abasha bafa. Mina ngikwazile ukuphunyuka, mina ngedwa kuphela, ukuze ngikubikele.” 20  UJobe wasukuma waklebhula+ ijazi lakhe elingenamikhono futhi wagunda izinwele+ zakhe wawela emhlabathini+ wakhothama+ 21  wathi: “Ngaphuma ngihamba-ze esizalweni sikamama,+Futhi ngizobuyela khona ngihamba-ze.+UJehova uphile,+ futhi uJehova uthathile.+Maliqhubeke lituswa igama likaJehova.”+ 22  Kukho konke lokhu uJobe akazange one noma amsole uNkulunkulu.+

Imibhalo yaphansi