Jeremiya 8:1-22

8  “Ngaleso sikhathi,” kusho uJehova, “abantu futhi bayowakhipha emathuneni awo amathambo amakhosi akwaJuda namathambo ezikhulu zakhona namathambo abapristi namathambo abaprofethi namathambo abantu abakhileyo eJerusalema.+  Bayoweneka elangeni nasenyangeni nakulo lonke ibutho lamazulu abalithandile, balikhonza, balilandela+ balifuna futhi balikhothamela.+ Ngeke abuthwe, futhi ngeke angcwatshwe. Ayoba njengomquba ebusweni bomhlaba.”+  “Yonke insali yalabo abasele kulo mndeni omubi kuzo zonke izindawo zabaseleyo, lapho ngiyobe ngibahlakazele khona,+ ngokuqinisekile iyokhetha ukufa kunokuphila,”+ kusho uJehova wamabutho.  “Kumelwe uthi kubo, ‘Yilokhu uJehova akushilo: “Bazowa bangabe besavuka yini?+ Uma omunye engabuya, angebuye yini nomunye?+  Kwenziwa yini ukuba lesi sizwe, iJerusalema, sibe ngesingathembekile ngokungathembeki okuhlala njalo? Sibambelelé ekukhohliseni,+ senqabile ukubuya.+  Nginakile,+ ngaqhubeka ngilalele.+ Yayingalungile indlela ababelokhu bekhuluma ngayo. Kwakungekho muntu owayephenduka ebubini bakhe,+ ethi, ‘Yini le engiyenzile?’ Ngamunye ubuyela endleleni ethandwayo,+ njengehhashi eligijimela empini.  Ngisho nonogolantethe emazulwini—uzazi kahle izikhathi zakhe ezimisiwe;+ nehobhe+ nehlolamvula nephothwe—yileyo naleyo isigcina kahle isikhathi sokungena kwayo. Kodwa abantu bami bona, abakakwazi ukwahlulela kukaJehova.”’+  “‘Ningasho kanjani nina madoda ukuthi: “Sihlakaniphile, futhi umthetho kaJehova ukithi”?+ Ngokuqinisekile, manje, uthi lokuloba+ lwamanga lonobhala lusebenzé amanga wodwa.  Abahlakaniphileyo babe namahloni.+ Besabe kakhulu futhi bayobanjwa. Bheka! Balé lona kanye izwi likaJehova, banakuhlakanipha kuni?+ 10  Ngakho-ke abafazi babo ngiyobanika amanye amadoda, amasimu abo ngiwanike labo abadla ifa;+ ngoba, kusukela komncane kunabo bonke kubo kuye ngisho nakomkhulu kunabo bonke kubo, ngamunye wenza inzuzo engenabulungisa;+ kusukela kumprofethi kuye ngisho nakumpristi, ngamunye wenza ngokungathembeki.+ 11  Bazama ukukuphulukisa kalula ukuphuka kwendodakazi yabantu bami,+ bethi: “Kukhona ukuthula! Kukhona ukuthula!” kube kungekho ukuthula.+ 12  Ingabe baba namahloni ngenxa yokuthi babenzé okunengekayo?+ Okokuqala, babengenakuzizwa neze benamahloni; okwesibili, babengazi ngisho nokuthi kunjani ukuzizwa uphoxekile.+ “‘Ngakho-ke bayokuwa phakathi kwabawayo. Ngesikhathi sokuhanjelwa kwabo,+ bayokhubeka,’ kusho uJehova.+ 13  “‘Lapho ngibutha, ngiyobaqeda,’ kusho uJehova.+ ‘Amagilebhisi ngeke abe khona emvinini,+ namakhiwane ngeke abe khona emkhiwaneni, ngokuqinisekile namahlamvu ayobuna. Izinto engibanika zona ziyobadlula.’” 14  “Sihlaleleni singenzi lutho? Buthanani ndawonye, masingene emizini enezivikelo eziqinile+ sithule du khona. Ngoba uJehova uNkulunkulu wethu usithulisile,+ futhi usinika amanzi anobuthi ukuba siwaphuze,+ ngoba sonile kuJehova. 15  Besethembe ukuthola ukuthula, kodwa akukho okuhle okweza;+ nokuthola isikhathi sokuphulukiswa, kodwa, bheka! ukwesaba okukhulu!+ 16  KwaDani+ kuye kwezwakala ukuthimula kwamahhashi akhe. Ngenxa yomsindo wokukhala kwezinkunzi zamahhashi akhe lonke izwe liqalé ukuzamazama.+ Ayangena futhi adla lonke izwe nalokho okuligcwalisile, umuzi nabakhileyo kuwo.” 17  “Ngoba bhekani ngithumela phakathi kwenu izinyoka, izinyoka ezinesihlungu,+ eningeke nizithonye,+ futhi ngokuqinisekile ziyoniluma,” kusho uJehova. 18  Ngifikelwé usizi olungenakwelashwa.+ Inhliziyo yami iyagula. 19  Bheka kukhona umsindo wokukhalela usizo kwendodakazi yabantu bami ovela ezweni elikude:+ “UJehova akekho yini eZiyoni?+ Noma ingabe inkosi yalo ayikho kulo?”+ “Kungani bengicasulile ngemifanekiso yabo ebaziwe, ngonkulunkulu babo bezinye izizwe abayize?”+ 20  “Ukuvuna kudlulile, ihlobo liphelile; kodwa thina asizange sisindiswe!”+ 21  Ngishaqekile+ ngokuphuka+ kwendodakazi yabantu bami. Ngidabukile. Ngifikelwé ngukumangala okukhulu.+ 22  Alikho yini ibhalsamu eGileyadi?+ Noma akekho yini umphulukisi khona?+ Khona-ke, kungani ukululama+ kwendodakazi yabantu bami kungazange kwenzeke?+

Imibhalo yaphansi