Jeremiya 7:1-34

7  Leli yizwi elafika kuJeremiya livela kuJehova, lithi:  “Yima esangweni lendlu kaJehova, futhi ulimemezele lapho leli zwi,+ uthi, ‘Yizwani izwi likaJehova, nonke nina bakwaJuda, eningena ngala masango ukuzokhothamela uJehova.  Yilokhu uJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, akushilo: “Yenzani izindlela zenu nezenzo zenu zibe zinhle, ngizonigcina nihlala kule ndawo.+  Ningabeki ithemba lenu emazwini ayinkohliso,+ nithi, ‘Ithempeli likaJehova, ithempeli likaJehova, yiwo ayithempeli likaJehova!’  Ngoba uma nakanjani niyokwenza izindlela zenu nezenzo zenu zibe zinhle, uma ngokuqinisekile niyofeza ubulungisa phakathi komuntu nomngane wakhe,+  uma ningeke nicindezele umfokazi, nentandane nomfelokazi,+ futhi ningeke nichithe igazi elingenacala kule ndawo,+ ningeke nilandele abanye onkulunkulu kube yinhlekelele kini,+  nami-ke ngokuqinisekile ngiyonigcina nihlala kule ndawo, ezweni engalinika okhokho benu, kusukela nini nanini kuze kube nini nanini.”’”+  “Bhekani manje nibeka ithemba lenu emazwini ayinkohliso—ngokuqinisekile ngeke neze kube nanzuzo.+  Ingabe kungaba khona ukweba,+ ukubulala+ nokuphinga+ nokufunga amanga+ nokushunqisela uBhali umusi womhlatshelo+ nokulandela abanye onkulunkulu enaningabazi,+ 10  futhi ingabe kumelwe nize nime phambi kwami kule ndlu igama lami elibizwe phezu kwayo,+ futhi nithi, ‘Ngokuqinisekile siyokhululwa,’ naphezu kokwenza zonke lezi zinto ezinengekayo? 11  Ingabe le ndlu igama lami elibizwe phezu kwayo+ isibé ngumhume nje wabaphangi emehlweni enu?+ Bhekani nami ngikubonile,” kusho uJehova.+ 12  “‘Nokho, hambani manje, niye endaweni yami eyayiseShilo,+ lapho ngenza ukuba igama lami lihlale khona ekuqaleni,+ nibone engakwenza kuyo ngenxa yobubi babantu bami u-Israyeli.+ 13  Manje ngenxa yokuthi naqhubeka niyenza yonke le misebenzi,’ kusho uJehova, ‘futhi ngaqhubeka ngikhuluma nani, ngivuka ekuseni kakhulu ngikhuluma,+ kodwa anizange nilalele,+ futhi ngaqhubeka nginibiza, kodwa anizange nisabele,+ 14  ngizokwenza futhi nakule ndlu igama lami elibizwe phezu kwayo,+ enithembela kuyo,+ nakule ndawo engayinika nina nokhokho benu, njengoba nje ngenza eShilo.+ 15  Ngiyonilahla ngaphandle nisuke phambi kobuso bami,+ njengoba nje ngabalahla ngaphandle bonke abafowenu, yonke inzalo ka-Efrayimi.’+ 16  “Kepha wena, ungasithandazeli lesi sizwe, futhi ungaphakamisi ukukhala kokuncenga noma umthandazo ngenxa yaso futhi ungangincengi,+ ngoba ngizobe ngingakulalele.+ 17  Awukuboni yini lokho abakwenzayo emizini yakwaJuda nasezitaladini zaseJerusalema?+ 18  Amadodana atheza izinkuni, oyise babasa umlilo, abafazi baxova inhlama kafulawa ukuze benzele ‘indlovukazi yezulu’ amaqebelengwane omhlatshelo;+ futhi kuthululelwa abanye onkulunkulu iminikelo yokuphuzwayo+ ngenjongo yokungicasula.+ 19  ‘Ingabe bacasula mina?’ kusho uJehova.+ ‘Abazicasuli yini bona, ukuze bazithele ngamahloni ebusweni babo?’+ 20  Ngakho-ke yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ‘Bheka! Intukuthelo yami nokufutheka kwami kuthululelwa phezu kwale ndawo,+ phezu kwabantu naphezu kwemfuyo, naphezu kwemithi yasendle+ naphezu kwezithelo zomhlabathi; kuzovutha, futhi ngeke kucimeke.’+ 21  “Yilokhu uJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, akushilo, ‘Nezelani leyo minikelo yenu yokushiswa ephelele emihlatshelweni yenu nidle inyama.+ 22  Ngoba angizange ngikhulume nokhokho benu, futhi angizange ngibayale ngosuku lokubakhipha kwami ezweni laseGibhithe ngokuqondene nezindaba zomnikelo wokushiswa ophelele nomhlatshelo.+ 23  Kodwa nanti izwi engalisho kubo ngibayala, ngithi, “Lalelani izwi lami,+ ngizoba nguNkulunkulu wenu,+ nina nizoba ngabantu bami; kumelwe nihambe ngayo yonke indlela+ engizoniyala ngayo, ukuze kunihambele kahle.”’+ 24  Kodwa abazange balalele, futhi abazange bayithambekise indlebe yabo,+ kodwa bahamba ngamacebo enkanini yenhliziyo yabo embi,+ kangangokuba amabombo bawabhekisa emuva hhayi phambili,+ 25  kusukela osukwini okhokho benu abaphuma ngalo ezweni laseGibhithe kuze kube yilolu suku;+ futhi ngaqhubeka nginithumelela zonke izinceku zami abaprofethi, usuku nosuku ngivuka ekuseni ngizithuma.+ 26  Kodwa abazange bangilalele, futhi abazange bayithambekise indlebe yabo,+ kodwa baqhubeka beyenza lukhuni intamo yabo.+ Benza kabi kakhulu kunawokhokho babo!+ 27  “Uyowakhuluma kubo wonke la mazwi,+ kodwa ngeke bakulalele; uyobabiza, kodwa ngeke bakuphendule.+ 28  Uyothi kubo, ‘Lesi yisizwe esibantu baso abangazange balilalele izwi likaJehova uNkulunkulu wabo,+ futhi abangazange basamukele isiyalo.+ Ukuthembeka kushabalele, futhi kunqunyiwe emlonyeni wabo.’+ 29  “Gundani izinwele zenu ezingagundiwe nizintshinge,+ niphakamise ingoma yokulila emagqumeni angenalutho,+ ngoba uJehova usalile+ futhi uyosilahla isizukulwane asithukuthelele.+ 30  ‘Ngoba amadodana kaJuda enze okubi emehlweni ami,’ kusho uJehova. ‘Abeké izinengiso zawo endlini igama lami elibizwe phezu kwayo, ukuze ayingcolise.+ 31  Akhé izindawo eziphakeme zaseThofeti,+ elisesigodini sendodana kaHinomu,+ ukuze ashise amadodana awo namadodakazi awo emlilweni,+ into engingazange ngiyiyaleze futhi engazange ifike enhliziyweni yami.’+ 32  “‘Ngakho-ke, bheka! kuza izinsuku,’ kusho uJehova, ‘lapho kungeke kusathiwa yiThofeti nesigodi sendodana kaHinomu, kodwa kuyothiwa yisigodi sokubulala;+ futhi kuyodingeka bangcwabe eThofeti ingekho indawo eyanele.+ 33  Izidumbu zalesi sizwe ziyoba ukudla kwezidalwa ezindizayo zamazulu nokwezilwane zasemhlabeni, kungabikho muntu ozenza zithuthumele.+ 34  Futhi ngiyobangela ukuba kuphele emizini yakwaJuda nasezitaladini zaseJerusalema izwi lokwethaba nezwi lokujabula, izwi lomkhwenyana nezwi likamakoti;+ ngoba izwe liyoba yindawo ebhuqiwe nje kuphela.’”+

Imibhalo yaphansi