Jeremiya 6:1-30

6  O madodana kaBhenjamini, funani isikhoselo, nisuke phakathi kweJerusalema; nishaye uphondo+ eThekhowa.+ Phakamisani isibonakaliso somlilo phezu kweBheti-hakeremi;+ ngoba inhlekelele ilunguze ezansi isenyakatho, yebo isibhicongo esikhulu.+  Impela indodakazi yaseZiyoni ifané nowesifazane obukekayo okhuliswe ngokutotoswa.+  Abelusi nemihlambi yabo beza kuyo. Bagxumeka amatende abo nxazonke ngokumelene nayo.+ Bayiklabisa yilowo nalowo engxenyeni yakhe yayiqothula.+  Bangcwelisé impi ngokumelene nayo:+ “Vukani, masikhuphuke emini!”+ “Maye kithi, ngoba usuku selusondele ekupheleni, ngoba amathunzi okuhlwa alokhu eluleka!”  “Vukani, masikhuphuke ebusuku sichithe imibhoshongo yayo yokuhlala.”+  Ngoba yilokhu uJehova wamabutho akushilo: “Gawulani imithi+ nakhe igoqo lokuvimbezela iJerusalema.+ Lingumuzi okumelwe ulandise.+ Phakathi kwalo kukhona ukucindezela kuphela.+  Njengoba umthombo ugcina amanzi awo epholile, kanjalo liye lagcina ububi balo bupholile. Kuzwakala ubudlova nokuphanga kulo;+ ukugula nenhlupho kuphambi kobuso bami njalo.  O Jerusalema, vuma ukuqondiswa,+ ukuze umphefumulo wami ungakufulatheli unengekile;+ ukuze ngingakumisi njengehlane eliyincithakalo, izwe elingakhiwe.”+  Yilokhu uJehova wamabutho akushilo: “Nakanjani bayoyikhothoza insali ka-Israyeli njengomvini.+ Buyisela isandla sakho njengomuntu ovuna amagilebhisi emilibeni yomvini.” 10  “Obani engizokhuluma nabo nginikeze isixwayiso, ukuze bezwe? Bheka! Indlebe yabo ayisokile, kangangokuba abakwazi ukulalela.+ Bheka! Lona kanye izwi likaJehova libe yisihlamba kubo,+ izwi abangenakujabula ngalo.+ 11  Ngigcwele ukufutheka kukaJehova. Ngidiniwe ukuzibamba.”+ “Kuthululele ngasikhathi sinye phezu komntwana osesitaladini+ naphezu kweqembu elisondelene lezinsizwa; ngoba nabo bayobanjwa, indoda kanye nomkayo, ixhegu kanye nogculisekile ngezinsuku.+ 12  Ngokuqinisekile, izindlu zabo ziyonikelwa kwabanye ukuba zibe ngezabo, amasimu nabafazi kanyekanye.+ Ngoba ngiyokwelulela isandla sami kwabakhileyo ezweni,” kusho uJehova.+ 13  “Ngoba kusukela komncane kunabo bonke kubo kuze kube komkhulu kunabo bonke kubo, wonke umuntu uzenzela inzuzo engalungile;+ kusukela kumprofethi kuya ngisho nakumpristi, yilowo nalowo wenza ngokungathembeki.+ 14  Bazama ukuphulukisa ukwaphuka kwabantu bami kalula,+ bethi, ‘Kukhona ukuthula! Kukhona ukuthula!’ kube kungekho ukuthula.+ 15  Ingabe baba namahloni ngoba lokho ababekwenzile+ kuyinto enengekayo? Okokuqala, ababi nawo neze amahloni; okwesibili, abazi ngisho nokuthi kunjani ukuzizwa uphoxekile.+ Ngakho-ke bayokuwa phakathi kwabawayo;+ ngesikhathi engiyobenza balandise ngaso bayokhubeka,” kusho uJehova. 16  Yilokhu uJehova akushilo: “Yimani ezindleleni, nibone, nibuze ngemendo yakudala, ukuthi iphi manje indlela enhle;+ nihambe ngayo,+ nitholele imiphefumulo yenu impumuzo.”+ Kodwa babelokhu bethi: “Ngeke sihambe.”+ 17  “Nganimisela abalindi,+ ngithi, ‘Nakani umsindo wophondo!”’+ Kodwa babelokhu bethi: “Ngeke siwunake.”+ 18  “Ngakho-ke yizwani nina zizwe! Yazi wena nhlangano, ukuthi yini eyoba khona phakathi kwabo. 19  Lalela mhlaba! Bheka ngiletha inhlekelele phezu kwalesi sizwe+ njengezithelo zemicabango yaso,+ ngoba asiwanakanga amazwi ami; futhi umthetho wami—saqhubeka siwala.”+ 20  “Nginandabani mina nokuthi niletha inhlaka yempepho evela eSheba+ nomhlanga omuhle ovela ezweni elikude? Iminikelo yenu yokushiswa ephelele ayilethi njabulo,+ nemihlatshelo yenu ibinganganelisi.”+ 21  Ngakho-ke yilokhu uJehova akushilo: “Bheka ngibekela lesi sizwe izikhubekiso,+ futhi ngokuqinisekile zizosikhuba, oyise namadodana ndawonye; umakhelwane nomngane wakhe—bayoshabalala.”+ 22  Yilokhu uJehova akushilo: “Bheka! Kuza isizwe sivela ezweni lasenyakatho, futhi kukhona isizwe esikhulu esiyovuswa ezingxenyeni ezikude kakhulu zomhlaba.+ 23  Siyobamba umnsalo nengcula.+ Yisizwe esinonya, futhi ngeke sihawukele. Izwi laso liyohlokoma njengolwandle,+ futhi siyogibela amahhashi.+ Sihlelwe ngomumo wempi njengomuntu wempi ngokumelene nawe ndodakazi yaseZiyoni.”+ 24  Siwuzwile umbiko ngaso. Izandla zethu ziyethile.+ Sifikelwe usizi, izinseka ezinjengezowesifazane obelethayo.+ 25  Ningaphumi niye ensimini, ningahambi ngisho nasendleleni; ngoba kukhona inkemba yesitha, kukhona ukwethuka nxazonke.+ 26  O ndodakazi yabantu bakithi, bhinca indwangu yesaka+ ubhuquze emlotheni.+ Yenza ukulila kwakho kube okokulilela indodana ewukuphela kwayo, ukubangalasa komunyu;+ ngoba umphangi uyosifikela ngokuzumayo.+ 27  Ngikwenzé waba ngumvivinyi wensimbi phakathi kwabantu bami, ofuna yonke indawo; wena uyoqaphela futhi kumelwe uhlole indlela yabo.+ 28  Bonke bangabantu abanenkani kakhulu,+ bahambahamba njengabanyundeli+—ithusi nensimbi. Bonke bangabachithayo.+ 29  Izifutho+ zihangukile. Emlilweni wazo kuphuma umthofu.+ Umuntu uye waqhubeka ecwengisisa ngeze, futhi ababi abazange bahlukaniswe.+ 30  Ngokuqinisekile abantu bayobabiza+ ngokuthi bayisiliva elaliwe, ngoba uJehova ubalile.”+

Imibhalo yaphansi