Jeremiya 52:1-34

52  UZedekiya+ wayeneminyaka engamashumi amabili nanye lapho eqala ukubusa,+ wabusa iminyaka eyishumi nanye eJerusalema.+ Igama likanina kwakunguHamuthali+ indodakazi kaJeremiya waseLibhina.+  Waqhubeka enza okubi emehlweni kaJehova,+ njengakho konke uJehoyakimi ayekwenzile.+  Kwenzeka eJerusalema nakwaJuda ngenxa yentukuthelo kaJehova, kwaze kwaba yilapho esebalahlile basuka phambi kobuso bakhe.+ UZedekiya wadlubulunda enkosini yaseBhabhiloni.+  Ekugcineni kwathi ngonyaka wesishiyagalolunye wokuba kwakhe yinkosi,+ ngenyanga yeshumi, ngosuku lweshumi lwenyanga, uNebukhadirezari inkosi yaseBhabhiloni weza, yena nalo lonke ibutho lakhe lempi, bezolwa neJerusalema,+ baqala ukukanisa ngokumelene nalo futhi bakha udonga lokuvimbezela nxazonke zalo.+  Ngakho lo muzi wavinjezelwa kwaze kwaba unyaka weshumi nanye weNkosi uZedekiya.+  Ngenyanga yesine, ngosuku lwesishiyagalolunye lwenyanga,+ indlala yaba nzima emzini futhi abantu bezwe ababanga nasinkwa.+  Ekugcineni umuzi wafohlwa;+ futhi wonke amadoda empi aqala ukubaleka+ ephuma emzini ebusuku, ngendlela yasesangweni eliphakathi kodonga olubhangqiwe olungasensimini yenkosi,+ kuyilapho amaKhaledi ayenxazonke zomuzi; futhi aqhubeka ehamba ngendlela yase-Araba.+  Ibutho lempi lamaKhaledi layijaha inkosi,+ futhi lamfica uZedekiya+ emathafeni awugwadule aseJeriko; lonke ibutho lakhe lempi lahlakazeka lasuka eceleni kwakhe.+  Khona-ke ibutho lamaKhaledi layibamba inkosi layikhuphulela enkosini yaseBhabhiloni+ eRibila+ ezweni laseHamati,+ ukuze iyigwebe.+ 10  Inkosi yaseBhabhiloni yabulala amadodana kaZedekiya phambi kwamehlo akhe,+ yabulala nazo zonke izikhulu zakwaJuda eRibila.+ 11  Yawaphuphuthekisa amehlo kaZedekiya,+ okwathi ngemva kwalokho inkosi yaseBhabhiloni yambopha ngezibopho zethusi yaya naye eBhabhiloni+ yamfaka etilongweni kwaze kwaba usuku lokufa kwakhe. 12  Ngenyanga yesihlanu, ngosuku lweshumi lwenyanga, okungukuthi, ngonyaka weshumi nesishiyagalolunye weNkosi uNebukhadirezari,+ inkosi yaseBhabhiloni, uNebuzaradani+ induna yemilindankosi, owayema phambi kwenkosi yaseBhabhiloni, weza eJerusalema. 13  Washisa indlu kaJehova+ nendlu yenkosi nazo zonke izindlu zaseJerusalema;+ nazo zonke izindlu ezinkulu wazishisa ngomlilo.+ 14  Futhi, wonke amabutho empi amaKhaledi ayekanye nenduna yemilindankosi azidiliza zonke izindonga zaseJerusalema ezizungezile.+ 15  Futhi abanye kubantu abaphansi kanye nabo bonke abanye abantu ababeshiyiwe emzini+ nabahlamuki ababehlubukele enkosini yaseBhabhiloni nazo zonke ezinye izisebenzi eziyizingcweti uNebuzaradani induna yemilindankosi wabayisa ekudingisweni.+ 16  Abanye kubantu abaphansi bezwe uNebuzaradani induna yemilindankosi wabashiya ukuze babe ngabagcini-zivini nezisebenzi eziphoqelelwe.+ 17  Futhi izinsika zethusi+ zendlu kaJehova namakalishi+ nolwandle lwethusi+ okwakusendlini kaJehova amaKhaledi akuphihliza kwaba izicucu athwala lonke ithusi lako aliyisa eBhabhiloni.+ 18  Amakani namahalavu+ nezicimo+ nezitsha+ nezindebe nazo zonke izinto zethusi okwakukhonzwa ngazo akuthatha.+ 19  Futhi imicengezi+ nemicengezi yomlilo nezitsha+ namakani nezinti zezibani+ nezindebe nezitsha kwegolide loqobo,+ nokwesiliva loqobo,+ induna yemilindankosi yakuthatha.+ 20  Nezinsika ezimbili,+ ulwandle olulodwa,+ nezinkunzi zethusi+ eziyishumi nambili ezazingaphansi kolwandle, amakalishi, iNkosi uSolomoni eyayikwenzele indlu kaJehova.+ Asizange silinganiswe isisindo sethusi elalikuzo—zonke lezi zinto.+ 21  Ngokuphathelene nezinsika, insika ngayinye yayiyizingalo eziyishumi nesishiyagalombili ukuphakama,+ futhi kwakungazungeza umucu oyizingalo eziyishumi nambili;+ uhlonze lwayo lwaluyiminwe emine, iyigobongo. 22  Isihloko esasiphezu kwayo sasingesethusi,+ ukuphakama kwesihloko esisodwa kwakuyizingalo ezinhlanu;+ futhi ngokuqondene nokunjengenetha kanye namahalananda okwakuphezu kwesihloko, nxazonke,+ konke kwakungokwethusi; nensika yesibili yayinokufanayo nalokhu, ngokunjalo namahalananda.+ 23  Amahalananda ayengamashumi ayisishiyagalolunye nesithupha, ezinhlangothini, wonke amahalananda ayeyikhulu phezu kokunjengenetha okuzungezile.+ 24  Ngaphezu kwalokho, induna yemilindankosi yathatha uSeraya+ umpristi omkhulu noZefaniya+ umpristi wesibili nabalindimnyango+ abathathu, 25  emzini yathatha isikhulu segceke esisodwa esasingumphathi wamadoda empi, namadoda ayisikhombisa kulawo ayenelungelo lokungena enkosini,+ eyawathola emzini, nonobhala wenduna yempi, owayebutha abantu bezwe, namadoda angamashumi ayisithupha kubantu bezwe eyabathola phakathi komuzi.+ 26  Ngakho laba uNebuzaradani+ induna yemilindankosi wabathatha wabayisa enkosini yaseBhabhiloni eRibila.+ 27  Futhi laba inkosi yaseBhabhiloni yabashaya+ yababulala eRibila+ ezweni laseHamati.+ Kanjalo uJuda wasuka ezweni lakhe waya ekudingisweni.+ 28  Nampa abantu uNebukhadirezari abayisa ekudingisweni: ngonyaka wesikhombisa, amaJuda ayizinkulungwane ezintathu namashumi amabili nantathu.+ 29  Ngonyaka weshumi nesishiyagalombili kaNebukhadirezari,+ imiphefumulo eyayivela eJerusalema yayingamakhulu ayisishiyagalombili namashumi amathathu nambili. 30  Ngonyaka wamashumi amabili nantathu kaNebukhadirezari, uNebuzaradani induna yemilindankosi wathatha amaJuda wawayisa ekudingisweni, imiphefumulo engamakhulu ayisikhombisa namashumi amane nanhlanu.+ Isiyonke le miphefumulo yayiyizinkulungwane ezine namakhulu ayisithupha. 31  Ekugcineni kwathi ngonyaka wamashumi amathathu nesikhombisa wokudingiswa kukaJehoyakini+ inkosi yakwaJuda, ngenyanga yeshumi nambili, ngosuku lwamashumi amabili nanhlanu lwenyanga, u-Evili-merodakhi inkosi yaseBhabhiloni, ngonyaka aba ngawo yinkosi, waphakamisa ikhanda+ likaJehoyakini inkosi yakwaJuda wamkhipha etilongweni. 32  Wayeseqala ukukhuluma izinto ezinhle naye futhi waphakamisa isihlalo sakhe sobukhosi ngaphezu kwezihlalo zobukhosi zamanye amakhosi ayekanye naye eBhabhiloni.+ 33  Wakhumula izingubo zakhe zasetilongweni,+ futhi wadla isinkwa+ phambi kwakhe njalo zonke izinsuku zokuphila kwakhe.+ 34  Ngokuqondene nesabelo sakhe, kwakukhona isabelo ayesinikwa njalo sivela enkosini yaseBhabhiloni, nsuku zonke njengokufanelekile, kwaze kwaba usuku lokufa+ kwakhe, zonke izinsuku zokuphila kwakhe.

Imibhalo yaphansi