Jeremiya 51:1-64

51  Yilokhu uJehova akushilo: “Bheka ngivusela iBhabhiloni+ nabakhileyo eLebhi-khamayi umoya ochithayo;+  ngiyothumela eBhabhiloni abantu abelayo ngokuqinisekile abayolela futhi benze izwe lalo lingabi nalutho;+ ngoba impela bayomelana nalo nhlangothi zonke ngosuku lwenhlekelele.+  “Onyathela umnsalo wakhe makanganyatheli.+ Makungabikho muntu ophakamayo efake ijazi lakhe lensimbi. “Ningabonisi bubele ezinsizweni zalo.+ Linikeleni ekubhujisweni lonke ibutho lalo.+  Kumelwe liwe libulewe ezweni lamaKhaledi+ futhi ligwaziwe ezitaladini zalo.+  “Ngoba u-Israyeli noJuda+ ababona abafelokazi abafelwe nguNkulunkulu wabo, uJehova wamabutho.+ Ngoba izwe labo beligcwele icala emehlweni oNgcwele ka-Israyeli.+  “Balekani niphume phakathi kweBhabhiloni,+ nenzele yilowo nalowo umphefumulo wakhe indlela yokuphunyuka.+ Ningabulawa ngesiphambeko salo.+ Ngoba yisikhathi sempindiselo kaJehova.+ Kukhona impatho alibuyisela yona.+  IBhabhiloni beliyindebe yegolide esandleni sikaJehova,+ lenza wonke umhlaba udakwe.+ Izizwe ziphuzile ewayinini lalo.+ Yingakho izizwe zilokhu zenza ngendlela yokusangana.+  IBhabhiloni liwé kungazelelwe, kangangokuba liphukile.+ Hewulani ngenxa yalo, nina bantu.+ Thathani ibhalsamu ngenxa yobuhlungu balo.+ Mhlawumbe lingase liphuluke.”  “Ngabe saliphulukisa iBhabhiloni, kodwa aliphulukanga. Lishiyeni,+ masihambeni yilowo nalowo aye ezweni lakubo.+ Ngoba isahlulelo salo sifinyelele emazulwini, futhi siye saphakanyiselwa esibhakabhakeni esinamafu.+ 10  UJehova usikhiphele izenzo zokulunga.+ Wozani masilandise eZiyoni umsebenzi kaJehova uNkulunkulu wethu.”+ 11  “Phucuzani imicibisholo.+ Gcwalisani izihlangu eziyiziyingelezi, madoda. UJehova uvuse umoya wamakhosi amaMede,+ ngoba umqondo wakhe umelene neBhabhiloni,+ ukuze alichithe. Ngoba yimpindiselo kaJehova, impindiselo ngenxa yethempeli lakhe.+ 12  Phakamisani isibonakaliso ngokumelene nezindonga zaseBhabhiloni.+ Qinisani umlindo.+ Misani abalindi. Yenzani abaqamekele balunge.+ Ngoba uJehova uwakhile lo mqondo futhi ngokuqinisekile uyokwenza lokho akukhulumile ngokumelene nabakhileyo eBhabhiloni.”+ 13  “O wena wesifazane ohlala emanzini amaningi,+ onengcebo eningi,+ ukuphela kwakho kufikile, isilinganiso+ sokwenza kwakho inzuzo.+ 14  UJehova wamabutho ufungé umphefumulo wakhe siqu,+ ‘Ngiyokugcwalisa ngamadoda, njengezinkumbi,+ futhi ngokuqinisekile ayohlabelela ngawe ingoma yokukhamuluka.’+ 15  Nguye onguMenzi womhlaba ngamandla akhe,+ Yena olimisa liqine izwe elikhiqizayo+ ngokuhlakanipha kwakhe,+ Yena futhi owawelula amazulu+ ngokuqonda kwakhe.+ 16  Ngezwi lakhe unikeza inhlokomo yamanzi emazulwini, futhi ubangela ukuba kwenyuke imihwamuko isuka emkhawulweni womhlaba.+ Wenze ngisho namasango emvula,+ futhi ukhipha umoya ezinqolobaneni zakhe. 17  Wonke umuntu uziphathé ngokungacabangi ngezinga elibonisa ukungabi nalwazi.+ Wonke umuntu osebenza ngensimbi uyozizwa enamahloni ngenxa yomfanekiso oqoshiwe;+ ngoba umfanekiso wakhe oncibilikisiwe ungamanga,+ futhi awukho umoya kuyo.+ 18  Iyize,+ umsebenzi wokuhlekwa usulu.+ Ngesikhathi sokuhanjelwa kwayo iyoshabalala.+ 19  “OyiSabelo sikaJakobe akafani nalezi zinto,+ ngoba unguMenzi wazo zonke izinto,+ yebo udondolo lwefa+ lakhe. NguJehova wamabutho igama lakhe.”+ 20  “Ungumshiza wami, njengezikhali zempi,+ ngokuqinisekile ngiyophahlaza izizwe ngawe, ngichithe imibuso ngawe. 21  Ngawe ngiyophahlaza ihhashi nomgibeli walo, ngawe ngiyophahlaza inqola yempi nomgibeli wayo.+ 22  Ngawe ngiyophahlaza indoda nowesifazane, ngawe ngiyophahlaza ixhegu nomfana, futhi ngawe ngiyophahlaza insizwa nentombi. 23  Ngawe ngiyophahlaza umalusi nomhlambi wakhe, ngawe ngiyophahlaza umlimi nesipani sakhe sezilwane, futhi ngawe ngiyophahlaza ababusi nababusi abangamaphini. 24  Ngiyobuyisela kulo iBhabhiloni nakubo bonke abakhileyo eKhalideya bonke ububi babo ababenzile eZiyoni phambi kwamehlo enu,”+ kusho uJehova. 25  “Bheka ngimelene nawe,+ ntaba echithayo,”+ kusho uJehova, “wena mchithi womhlaba wonke;+ ngizokwelulela isandla sami kuwe ngikugingqe usuke emadwaleni ngikwenze ube yintaba eshile.”+ 26  “Abantu ngeke bathathe kuwe itshe legumbi noma itshe lezisekelo,+ ngoba uyoba ngamahlane ayincithakalo kuze kube nini nanini,”+ kusho uJehova. 27  “O madoda phakamisani isibonakaliso ezweni.+ Shayani uphondo phakathi kwezizwe. Ngcwelisani+ izizwe ngokumelene nalo. Libizeleni imibuso yase-Ararati,+ owaseMini nowase-Ashikenaze+ ukuba izomelana nalo. Thumani isikhulu sezokubuthwa ngokumelene nalo. Khuphulani amahhashi+ ngokungathi yizinkumbi ezimahaye. 28  Ngcwelisani izizwe ngokumelene nalo, amakhosi aseMediya,+ ababusi balo nabo bonke ababusi balo abangamaphini nalo lonke izwe lombuso walowo nalowo. 29  Umhlaba mawuzamazame futhi ube sebuhlungwini obunzima,+ ngoba imicabango kaJehova ivukile ngokumelene neBhabhiloni ukuba enze izwe laseBhabhiloni libe yinto eshaqisayo, lingabi namuntu owakhileyo.+ 30  “Amadoda anamandla aseBhabhiloni ayekile ukulwa. Aqhubeké ehlezi ezindaweni eziqinile. Amandla awo aphelile.+ Abe ngabesifazane.+ Izindawo zalo zokuhlala zithungelwe ngomlilo. Imigoqo yalo iphukile.+ 31  “Umgijimi ugijimela ukuyohlangabeza omunye umgijimi, umbiki ukuyohlangabeza omunye umbiki,+ ukuyobikela inkosi yaseBhabhiloni ukuthi umuzi wayo uthunjiwe kuyo yonke imikhawulo,+ 32  nokuthi amazibuko athathiwe,+ izikebhe zebungu zishiswe ngomlilo, namadoda empi aphazamisekile.”+ 33  Ngoba yilokhu uJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, akushilo: “Indodakazi yaseBhabhiloni injengesibuya.+ Yisikhathi sokuyinyathela ngokuphelele. Nokho kusele isikhashana siyifikele isikhathi sokuvuna.”+ 34  “UNebukhadirezari inkosi yaseBhabhiloni ungidlile,+ ungiphithizelisile. Ungibeke njengesitsha esingenalutho. Ungigwinyile njengenyoka enkulu;+ ugcwalise isisu sakhe ngezinto zami ezimnandi. Ungiyakazile. 35  Owesifazane owakhe eZiyoni uyothi, ‘Ubudlova obenziwe kimi nasemzimbeni wami mabube phezu kweBhabhiloni!’+ IJerusalema liyothi, ‘Igazi lami malibe phezu kwabakhileyo eKhalideya!’”+ 36  Ngakho-ke yilokhu uJehova akushilo: “Bheka, ngisingatha icala lakho lomthetho,+ futhi ngokuqinisekile ngiyokukhiphela impindiselo.+ Ngiyokomisa ulwandle lwalo, ngomise nemithombo yalo.+ 37  IBhabhiloni liyoba yinqwaba yamatshe,+ isikhundla sezimpungushe,+ into eshaqisayo nento yokushayelwa ikhwelo, lingabi namuntu owakhileyo kulo.+ 38  Bonke ngothi lwabo bayobhonga njengamabhongo ezingonyama anomhlwenga. Ngokuqinisekile bayogwavuma njengamabhongo ezingonyama.” 39  “Lapho sebefudumele ngiyolungisa amadili abo futhi ngiyobadakisa, ukuze bethabe;+ bayolala ubuthongo obungenasiphelo, abangeke baphaphame kubo,”+ kusho uJehova. 40  “Ngiyobehlisela ekuhlatshweni njengezimvu ezingamaduna, njengezinqama kanye nezimpongo.”+ 41  “O yeka indlela uSheshaki athunjwé ngayo,+ futhi yeka indlela uDumo lomhlaba wonke olubanjwa ngayo!+ Yeka indlela iBhabhiloni elibe ngayo yinto eshaqisayo phakathi kwezizwe!+ 42  Ulwandle lukhuphukelé ngisho nangaphezu kweBhabhiloni. Limbozwé ngamagagasi alo amaningi.+ 43  Imizi yalo ibe yinto eshaqisayo, izwe elingenamanzi nethafa eliwugwadule.+ Njengezwe, ngeke kuhlale muntu kuyo, futhi ngeke kudabule kuyo indodana yomuntu.+ 44  Ngiyomnaka uBheli+ eBhabhiloni, futhi ngiyokukhipha emlonyeni wakhe lokho akugwinyile.+ Izizwe ngeke zisagobhozela kuye.+ Futhi, udonga lwaseBhabhiloni luyowa.+ 45  “Phumani phakathi kwalo, bantu bami,+ nenzele yilowo nalowo umphefumulo wakhe indlela yokuphunyuka+ entukuthelweni kaJehova evuthayo.+ 46  Ngaphandle kwalokho inhliziyo yenu iyoba novalo,+ nesabe ngenxa yombiko oyozwakala ezweni. Umbiko uyofika ngonyaka owodwa, ngemva kwawo ngomunye unyaka kuyoba khona umbiko nobudlova emhlabeni nombusi avukele umbusi. 47  Ngakho-ke, bheka! kuza izinsuku, lapho ngiyonaka khona imifanekiso ebaziwe yaseBhabhiloni;+ lonke izwe lalo liyoba namahloni, nabo bonke ababuleweyo balo bayowa phakathi kwalo.+ 48  “Amazulu nomhlaba nakho konke okukukho ngokuqinisekile kuyokhamuluka ngenjabulo ngeBhabhiloni,+ ngoba kuyofika kulo abaphangi bephuma enyakatho,”+ kusho uJehova. 49  “Akukhona nje kuphela ukuthi iBhabhiloni laba yimbangela yokuwa kwababuleweyo bakwa-Israyeli,+ kodwa futhi ababuleweyo bawo wonke umhlaba bawe eBhabhiloni.+ 50  “Nina baphunyukileyo enkembeni, qhubekani nihamba. Ningami.+ Khumbulani uJehova nikude,+ futhi kwangathi iJerusalema lingafika enhliziyweni yenu.”+ 51  “Sihlazekile,+ ngoba sizwé isihlamba.+ Ukululazeka kumbozé ubuso bethu,+ ngoba kuye kweza abezinye izizwe ngokumelene nezindawo ezingcwele zendlu kaJehova.”+ 52  “Ngakho-ke, bheka! kuza izinsuku,” kusho uJehova, “lapho ngiyonaka khona imifanekiso yalo ebaziwe,+ futhi kulo lonke izwe lalo kuyobubula ogwaziweyo.”+ 53  “Ngisho noma iBhabhiloni lingase linyukele emazulwini+ ngisho noma lingase lenze indawo ephakeme yezikhwepha zalo ibe ngengafinyeleleki,+ abaphangi bayofika kulo bevela kimi,”+ kusho uJehova. 54  “Lalela! Kukhona ukukhala okuvela eBhabhiloni,+ nokuphahlazeka okukhulu okuvela ezweni lamaKhaledi,+ 55  ngoba uJehova uphanga iBhabhiloni, futhi ngokuqinisekile uyoqeda izwi elikhulu liphele kulo,+ namagagasi awo empeleni ayohlokoma njengamanzi amaningi.+ Umsindo wezwi lawo ngokuqinisekile uyozwakaliswa. 56  Ngoba kumelwe kufike phezu kwalo, phezu kweBhabhiloni, umphangi,+ futhi amadoda alo anamandla ngokuqinisekile ayothunjwa.+ Iminsalo yawo iyophulwa,+ ngoba uJehova unguNkulunkulu wezimbuyiselo.+ Nakanjani uyobuyisela.+ 57  Ngiyodakisa izikhulu zalo nabahlakaniphileyo balo, ababusi balo nababusi balo abangamaphini namadoda alo anamandla,+ bayolala ubuthongo obungenasiphelo, abangeke baphaphame kubo,”+ kusho iNkosi,+ egama layo linguJehova wamabutho.+ 58  Yilokhu uJehova wamabutho akushilo: “Udonga lwaseBhabhiloni, nakuba lubanzi, nakanjani luyobhidlizwa;+ namasango alo, nakuba ephakeme, ayokokhelwa ngomlilo.+ Abantu kuyodingeka bakhandlekele ize nje,+ namaqembu ezizwe akhandlekele umlilo;+ futhi ayomane nje azenze akhathale.” 59  Leli yizwi uJeremiya umprofethi aliyala uSeraya indodana kaNeriya+ indodana kaMaseya+ lapho ehamba noZedekiya inkosi yakwaJuda beya eBhabhiloni ngonyaka wesine wokuba kwakhe yinkosi; uSeraya wayeyisikhulu sezindawo zokuphumula. 60  UJeremiya waloba encwadini eyodwa+ yonke inhlekelele eyayiyokwehlela iBhabhiloni, yebo wonke la mazwi alotshiwe ngokumelene neBhabhiloni. 61  Ngaphezu kwalokho, uJeremiya wathi kuSeraya: “Ngokushesha nje lapho ufika eBhabhiloni futhi empeleni ulibona, kumelwe uwafunde ngokuzwakalayo wonke la mazwi.+ 62  Uthi, ‘O Jehova, wena ngokwakho ukhulumile ngokumelene nale ndawo, ukuze uyinqume kungabe kusaba namuntu owakhileyo kuyo,+ umuntu ngisho nesilwane esifuywayo, kodwa ukuba ibe ngamahlane ayincithakalo kuze kube nini nanini.’ 63  Kuyothi lapho usuqedile ukuyifunda le ncwadi, ubophele itshe kuyo, futhi kumelwe uyiphonse phakathi kwe-Ewufrathe.+ 64  Uthi, ‘Lena yindlela iBhabhiloni eliyocwila ngayo lingaphinde likhuphuke ngenxa yenhlekelele engiyilethayo phezu kwalo;+ futhi ngokuqinisekile bayozenza bakhathale.’”+ Amazwi kaJeremiya ayaphela lapha.

Imibhalo yaphansi