Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Jeremiya 50:1-46

50  Leli yizwi uJehova alikhuluma ngokuphathelene neBhabhiloni,+ ngokuphathelene nezwe lamaKhaledi,+ ngoJeremiya umprofethi:  “Kulandeni phakathi kwezizwe nikumemezele.+ Phakamisani isibonakaliso;+ kumemezeleni. Ningafihli lutho, madoda. Thanini, ‘IBhabhiloni lithunjiwe.+ UBheli uhlazekile.+ UMerodaki wesabe kakhulu. Imifanekiso yalo ihlazekile.+ Izithombe zalo ezinjengendle zesabe kakhulu.’  Ngoba kukhuphuké isizwe ngokumelene nalo sivela enyakatho.+ Yiso esibangela izwe lalo libe yinto eshaqisayo, kangangokuba kungabi namuntu ohlala kulo.+ Kokubili umuntu nesilwane esifuywayo kubalekile.+ Kuhambile.”+  “Ngalezo zinsuku nangaleso sikhathi,”+ kusho uJehova, “amadodana ka-Israyeli, wona namadodana kaJuda ndawonye, ayofika.+ Ayohamba, ehamba elila,+ futhi ayofuna uJehova uNkulunkulu wawo.+  Ayoqhubeka ebuza indlela eya eZiyoni, ubuso bawo bubheke ngakhona,+ ethi, ‘Wozani sizihlanganise noJehova esivumelwaneni esimi kuze kube nini nanini esingeke silitshalwe.’+  Abantu bami babé ngumhlambi wezidalwa ezishabalalayo.+ Abelusi babo bababangele ukuba bazulazule.+ Babadukisile ezintabeni.+ Basuke entabeni baya egqumeni. Bayikhohliwe indawo yabo yokuphumula.+  Bonke ababatholayo babadlé babaqeda,+ futhi abaphikisana nabo bathé,+ ‘Ngeke sibe nacala,+ ngenxa yokuthi bonile kuJehova indawo yokuhlala yokulunga+ nethemba lokhokho babo,+ uJehova.’”  “Balekani niphume phakathi kweBhabhiloni, yebo niphume ezweni lamaKhaledi,+ nibe njengezilwane eziholayo phambi komhlambi.+  Ngoba bheka ngivusa futhi ngiletha ngokumelene neBhabhiloni ibandla lezizwe ezinkulu ezivela ezweni lasenyakatho,+ ngokuqinisekile ziyozihlela ngokumelene nalo.+ Liyothunjwa lapho.+ Imicibisholo yomuntu injengeyendoda enamandla ebangela ukwephucwa abantwana, engabuyi ingahlabene.+ 10  IKhalideya liyoba yimpango.+ Bonke abaliphangayo bayozanelisa,”+ kusho uJehova. 11  “Ngoba nina madoda naqhubeka nijabula,+ ngoba naqhubeka nethaba lapho niphanga ifa lami siqu.+ Ngoba naqhubeka niqebekula njengesithole otshanini obusha,+ futhi naqhubeka niyiyiza njengezinkunzi zamahhashi.+ 12  Unyoko ube namahloni kakhulu.+ Yena owanizalayo udumazekile.+ Bheka! Akabalulekile neze ezizweni, uyihlane elingenamanzi nethafa eliwugwadule.+ 13  Ngenxa yentukuthelo kaJehova ngeke akhiwe,+ uyoba yihlane eliyincithakalo yena wonke.+ Noma ubani odlula ngaseBhabhiloni, uyogqoloza emangele futhi ashaye ikhwelo ngenxa yazo zonke izinhlupho zalo.+ 14  “Zihleleni ngokumelene neBhabhiloni nhlangothi zonke,+ nina nonke eninyathela umnsalo.+ Licibisheleni.+ Ningagodli mcibisholo, ngoba loné kuJehova.+ 15  Khamulukani ngokukhamuluka kwempi ngokumelene nalo nhlangothi zonke.+ Liniké isandla salo.+ Izinsika zalo ziwile. Izindonga zalo zidiliziwe.+ Ngoba yimpindiselo kaJehova.+ Ziphindiseleni kulo. Yenzani kulo njengoba nje nalo lenzile.+ 16  Nqumani umhlwanyeli eBhabhiloni,+ nophatha isikela ngesikhathi sokuvuna. Ngenxa yenkemba ehlukumezayo yilowo nalowo uyophendukela kwabakubo, futhi yilowo nalowo uyobalekela ezweni lakubo.+ 17  “U-Israyeli uyizimvu ezihlakazekile.+ Izingonyama zimhlakazile.+ Esigigabeni sokuqala inkosi yase-Asiriya imshwabadelile,+ futhi kulesi sigigaba sakamuva uNebukhadirezari inkosi yaseBhabhiloni uququde amathambo akhe.+ 18  Ngakho-ke yilokhu uJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, akushilo, ‘Bheka ngiyayinaka inkosi yaseBhabhiloni nezwe layo ngendlela efanayo nenganaka ngayo inkosi yase-Asiriya.+ 19  Futhi ngiyombuyisela u-Israyeli edlelweni lakhe,+ futhi ngokuqinisekile uyoklaba eKarmeli+ naseBhashani;+ umphefumulo wakhe uyokwaneliseka esifundeni sezintaba sakwa-Efrayimi+ nesaseGileyadi.’”+ 20  “Ngalezo zinsuku nangaleso sikhathi,”+ kusho uJehova, “isiphambeko sika-Israyeli siyofunwa,+ kodwa siyobe singekho; nezono zikaJuda,+ kodwa ngeke zitholakale, ngoba ngiyobathethelela labo engibavumela ukuba basale.”+ 21  “Ngokumelene nezwe laseMeratayimi—khuphuka ngokumelene nalo+ nangokumelene nabakhileyo ePhekodi.+ Mabaficwe ukucekwa nokunikelwa ekubhujisweni,” kusho uJehova, “futhi wenze ngokwakho konke engikuyale ngakho.+ 22  Kukhona umsindo wempi ezweni, nokubhidlika okukhulu.+ 23  O yeka indlela isando+ sokukhanda sawo wonke umhlaba esiye sanqunywa ngayo futhi esiphuka ngayo!+ O yeka ukuthi iBhabhiloni libe yinto nje eshaqisayo kanjani phakathi kwezizwe!+ 24  O Bhabhiloni, ngikubekele ugibe wabanjwa, nokho wena ngokwakho awazanga.+ Utholakele futhi wabanjwa, ngoba wazivusa ngokumelene noJehova.+ 25  “UJehova uvulé inqolobane yakhe, futhi ukhipha izikhali zokukulahla kwakhe.+ Ngoba kukhona umsebenzi iNkosi EnguMbusi,+ uJehova wamabutho, enawo ezweni lamaKhaledi.+ 26  Wozani kulo nivela emajukujukwini.+ Vulani izinqolobane zalo.+ Linqwabelaniseni, njengalabo abenza izinqwaba,+ nilinikele ekubhujisweni.+ Kwangathi lingebe nabaseleyo.+ 27  Cekani wonke amaduna alo ezinkomo.+ Kwangathi angehlela ekuhlatshweni.+ Maye kuwo, ngoba usuku lwawo lufikile, isikhathi sokuhanjelwa kwawo!+ 28  “Kukhona umsindo wababalekayo nabaphunyukayo ezweni laseBhabhiloni+ ukuyomemezela eZiyoni impindiselo kaJehova uNkulunkulu wethu,+ impindiselo ngenxa yethempeli lakhe.+ 29  “Bizelani iBhabhiloni abacibisheli, bonke abanyathela umnsalo.+ Kanisani nxazonke zalo. Kwangathi kungebe nabaphunyukileyo.+ Libuyiseleni ngokomsebenzi walo.+ Yenzani kulo ngokwakho konke elikwenzile.+ Ngoba liye lenza ngokugabadela ngokumelene noJehova, ngokumelene noNgcwele ka-Israyeli.+ 30  Ngakho-ke izinsizwa zalo ziyowa ezigcawini zalo,+ ngisho nawo wonke amadoda alo empi ayothuliswa ngalolo suku,”+ kusho uJehova. 31  “Bheka! Ngimelene nawe,+ Kugabadela,”+ kusho iNkosi EnguMbusi,+ uJehova wamabutho, “ngoba usuku lwakho kumelwe lufike, isikhathi okumelwe ngikuhambele ngaso. 32  UKugabadela ngokuqinisekile kuyokhubeka kuwe,+ futhi ngeke kube namuntu wokukuvusa.+ Futhi ngiyothungela umlilo emizini yako, uyoshwabadela zonke izindawo zako ezizungezile.”+ 33  Yilokhu uJehova wamabutho akushilo: “Abantwana bakwa-Israyeli nabantwana bakwaJuda bacindezelwa kanye kanye, futhi bonke ababathumbayo bababambile.+ Benqabile ukubadedela.+ 34  UMhlengi wabo unamandla,+ nguJehova wamabutho igama lakhe.+ Nakanjani uyolisingatha icala labo lomthetho,+ ukuze empeleni anike izwe ukuphumula+ futhi abangele ukuyaluza kwabakhileyo eBhabhiloni.”+ 35  “Kukhona inkemba ngokumelene namaKhaledi,”+ kusho uJehova, “nangokumelene nabakhileyo eBhabhiloni+ nezikhulu zalo+ nabahlakaniphile balo.+ 36  Kukhona inkemba ngokumelene nabakhuluma okuyize,+ futhi ngokuqinisekile bayokwenza ngobuwula.+ Kukhona inkemba ngokumelene namadoda alo anamandla,+ impela ayofikelwa ukwesaba okukhulu.+ 37  Kukhona inkemba ngokumelene namahhashi+ awo nezinqola zawo zempi nangokumelene nalo lonke iqembu eliyingxubevange eliphakathi kwalo,+ ngokuqinisekile liyoba ngabesifazane.+ Kukhona inkemba ngokumelene nengcebo yalo,+ futhi impela iyophangwa. 38  Kukhona ukuchithwa kwamanzi alo, futhi ayokoma.+ Ngoba yizwe lemifanekiso ebaziwe,+ futhi ngenxa yemibono yabo ethusayo baqhubeka benza ngendlela yokusangana. 39  Ngakho-ke okuhlala ezifundeni ezingenamanzi kuyohlala kanye nezilwane ezihewulayo, futhi izintshe ziyohlala kulo;+ akusayophinde kuhlale muntu kulo, noma lihlale izizukulwane ngezizukulwane.”+ 40  “Njengokugumbuqela kukaNkulunkulu iSodoma neGomora+ nemizana engomakhelwane balo,”+ kusho uJehova, “akukho muntu oyohlala khona, futhi akukho ndodana yomuntu eyogogobala kulo.+ 41  “Bheka! Kuza isizwe sivela enyakatho; isizwe esikhulu+ namakhosi amakhulu+ ayovuswa evela ezingxenyeni ezikude kakhulu zomhlaba.+ 42  Siphatha umnsalo nengcula.+ Sinesihluku futhi ngeke sibonise isihe.+ Umsindo waso unjengomsindo wolwandle oluhlokomayo,+ futhi siyogibela amahhashi;+ sihlelwé njengomuntu oyedwa wempi ngokumelene nawe, ndodakazi yaseBhabhiloni.+ 43  “Inkosi yaseBhabhiloni iwuzwile umbiko ngaso,+ futhi izandla zayo ziyethile.+ Kukhona usizi! Ibanjwé yizinhlungu ezinzima, njengowesifazane obelethayo.+ 44  “Bheka! Othile uyokwenyuka njengengonyama iphuma emahlozini aziqhenyayo angaseJordani aye endaweni yokuhlala eyinguga,+ kodwa ngomzuzwana ngiyobenza babaleke kulo.+ Ngiyomisa okhethiweyo phezu kwalo.+ Ngoba ngubani onjengami,+ futhi ngubani ongangibekela inselele,+ ngubani, manje ongumalusi ongema phambi kwami?+ 45  Ngakho-ke yizwani, madoda, injongo+ kaJehova ayiklamile ngokumelene neBhabhiloni+ nemicabango yakhe ayicabangile ngokumelene nezwe lamaKhaledi.+ Ngokuqinisekile abancane emhlambini bayohudulwa bayiswe ngapha nangapha.+ Ngokuqinisekile ngenxa yabo uyobangela ukuba indawo yabo yokuhlala ibe yincithakalo.+ 46  Ngokuzwakala komsindo lapho iBhabhiloni selithathiwe, umhlaba uyozanyazanyiswa nakanjani,+ futhi phakathi kwezizwe kuyozwakala ukukhamuluka.”+

Imibhalo yaphansi