Jeremiya 49:1-39

49  Yilokhu uJehova akushilo ngamadodana ka-Amoni:+ “U-Israyeli akanawo yini amadodana, noma, akanayo yini indlalifa? Kungani uMalkamu+ edlé uGadi,+ futhi abantu bakhe behlalé kuyo kanye imizi+ ka-Israyeli?”  “‘Ngakho-ke, bheka! kuza izinsuku,’ kusho uJehova, ‘engiyobangela ngazo ukuba kuzwakale inhlabamkhosi yempi+ ngisho nangokumelene neRaba+ lamadodana ka-Amoni; ngokuqinisekile liyoba yindunduma yehlane eliyincithakalo,+ futhi imizana engaphansi+ kwalo iyoshiswa khona kanye emlilweni.’+ “‘U-Israyeli empeleni uyobadla labo abamdlile,’+ kusho uJehova.  “‘Hewula,+ Heshibhoni,+ ngoba i-Ayi liphangiwe! Khamulukani, mizana engaphansi yeRaba. Bhincani indwangu yesaka.+ Bangalasani, nizulazule phakathi kwezibaya zamatshe, ngoba ngisho noMalkamu ngokwakhe uyoya ekudingisweni,+ abapristi bakhe nezikhulu zakhe, bonke ngothi lwabo.+  Uzigabiselani ngamathafa aphansi, ngethafa lakho eliphansi eligelezayo,+ ndodakazi engathembekile, wena othembela engcebweni yakho,+ uthi: “Ngubani ozokuza kimi?”’”+  “‘Bheka ngiletha phezu kwakho into ethuthumelisayo,’+ kusho iNkosi EnguMbusi,+ uJehova wamabutho, ‘evela kubo bonke abakuzungezile. Ngokuqinisekile niyohlakazwa, yilowo nalowo abaleke ngeyakhe indlela,+ futhi ngeke kube namuntu obaqoqayo ababalekayo.’”  “‘Kodwa kamuva ngiyobabutha abathunjiweyo bamadodana ka-Amoni,’+ kusho uJehova.”  Yilokhu uJehova wamabutho akushilo ngo-Edomi: “Akusekho yini ukuhlakanipha+ eThemani?+ Ingabe iseluleko sishabalele kwabanokuqonda? Ingabe ukuhlakanipha kwabo kuvundile?+  Balekani!+ Fulathelani! Yehlelani phansi ekujuleni ukuze niyohlala+ khona, nina abakhé eDedani!+ Ngoba inhlekelele ka-Esawu ngiyoyiletha phezu kwakhe, isikhathi okumelwe ngimnake ngaso.+  Ukube empeleni kweza abavuni bamagilebhisi kuwe, bebengeke yini bashiye imikhothozo? Ukube kweza amasela ebusuku, ngokuqinisekile ngabe abangela incithakalo kulokho akudingayo kuphela.+ 10  Kodwa mina, ngiyomhlubula u-Esawu.+ Ngiyombula izindawo zakhe zokucasha,+ futhi umuntu ngeke akwazi ukuzifihla.+ Inzalo yakhe nabafowabo nomakhelwane bakhe ngokuqinisekile bayophangwa,+ futhi yena ngeke esaba khona.+ 11  Bashiye izintandane zakho.+ Mina ngokwami ngizozilonda, ngisho nabafelokazi bakho bayothembela kimi.”+ 12  Ngoba yilokhu uJehova akushilo: “Bheka! Nakuba kungeyona inkambiso yabo ukuphuza indebe, bayophuza nakanjani.+ Wena-ke, ingabe uyoyekwa ungajeziswa nhlobo? Ngeke uyekwe ungajeziswa, ngoba uyophuza nakanjani.”+ 13  “Ngoba ngizifungé mina,”+ kusho uJehova, “ukuthi iBhozira+ liyomane nje libe yinto eshaqisayo,+ isihlamba, incithakalo nesiqalekiso; futhi yonke imizi yalo iyoba yizindawo ezibhuqiwe kuze kube nini nanini.”+ 14  Kukhona umbiko engiwuzwile ovela kuJehova, futhi kukhona isithunywa esithunyelwe phakathi kwezizwe, sithi: “Qoqanani ndawonye, wozani nimelane nalo, nivukele ukulwa.”+ 15  “Ngoba, bheka! ngikwenze waba mncane impela phakathi kwezizwe, odelelekile esintwini.+ 16  Ukuqhaqhazela okubangele kukukhohlisile, ukugabadela kwenhliziyo yakho,+ wena ohlala ezikhoselweni zedwala, obambé indawo ephakeme yegquma. Nakuba wakha isidleke sakho phezulu njengokhozi,+ ngizokwehlisa lapho,”+ kusho uJehova. 17  “U-Edomi uyoba yinto eshaqisayo.+ Wonke umuntu odlula ngakuye uyogqolozela emangele futhi ashaye ikhwelo ngenxa yazo zonke izinhlupho zakhe.+ 18  Njengasekugumbuqelweni kweSodoma neGomora nemizana engomakhelwane balo,”+ kusho uJehova, “akukho muntu oyohlala khona, futhi akukho ndodana yomuntu eyogogobala kulo.+ 19  “Bheka! Othile uyokhuphuka njengengonyama+ iphuma emahlozini aziqhenyayo angaseJordani aye endaweni yokuhlala eyinguga,+ kodwa ngomzuzwana ngiyomenza abaleke asuke kulo.+ Futhi ngiyomisa okhethiweyo phezu kwalo. Ngoba ngubani onjengami,+ futhi ngubani ongangibekela inselele,+ ngubani, manje, ongumalusi ongema phambi kwami?+ 20  Ngakho-ke yizwani madoda, injongo kaJehova ayiklamile ngokumelene no-Edomi,+ nemicabango yakhe ayicabangile ngokumelene nabakhileyo eThemani:+ Ngokuqinisekile abancane emhlambini bayohudulwa bayiswe ngapha nangapha. Ngenxa yabo uyokwenza indawo yabo yokuhlala ibe yincithakalo.+ 21  Lapho kuzwakala umsindo wokuwa kwabo umhlaba uqalé ukuzamazama.+ Kukhona isililo!+ Umsindo waso uzwakele ngisho nasoLwandle Olubomvu.+ 22  Bheka! Othile uyokwenyuka futhi ehlele phansi njengokhozi,+ uyokwelula amaphiko akhe phezu kweBhozira;+ impela ngalolo suku inhliziyo yamadoda anamandla akwa-Edomi iyoba njengenhliziyo yomfazi onosizi lapho ebeletha.”+ 23  NgeDamaseku:+ “IHamati+ ne-Aripadi+ abé namahloni, ngoba ezwé umbiko omubi. Ahlakazekile.+ Ulwandle lunexhala; alukwazi ukuhlala lungaphazamisekile.+ 24  IDamaseku liphelelwe yisibindi. Liphendukile ukuba libaleke, futhi ligajwé+ yitwetwe lodwa. Ukucindezeleka nemihelo kulibambile, njengowesifazane obelethayo.+ 25  Kwenzeké kanjani ukuba umuzi wodumo ungashiywa, umzana wokwethaba?+ 26  “Ngakho-ke izinsizwa zawo ziyowa ezigcawini zawo, nawo wonke amadoda empi ayothuliswa ngalolo suku,”+ kusho uJehova wamabutho. 27  “Ngiyothungela umlilo odongeni lwaseDamaseku, futhi ngokuqinisekile uyoshwabadela imibhoshongo yokuhlala kaBheni-hadadi.”+ 28  NgeKhedari+ nemibuso yaseHazori,+ uNebukhadirezari inkosi yaseBhabhiloni ayiwisa,+ yilokhu uJehova akushilo: “O madoda, vukani, khuphukelani eKhedari, niphange amadodana aseMpumalanga.+ 29  Amatende+ awo nemihlambi+ yawo yezimvu kuyothathwa, izindwangu zawo zamatende+ nazo zonke izinto zawo. Amakamela+ awo ayothathwa kuwo kumukwe nawo. Ngokuqinisekile kuyomenyezwa kuthiwe kuwo, ‘Ukwethuka kunxazonke!’”+ 30  “Balekani, balekelani kude; yehlelani phansi ekujuleni niyohlala khona, nina abakhé eHazori,”+ kusho uJehova. “Ngoba uNebukhadirezari inkosi yaseBhabhiloni+ uklame icebo ngisho nangokumelene nani futhi ucabangé umcabango ngokumelene nani.” 31  “O madoda, vukani, khuphukani niyolwa nesizwe esikhululekile,+ esihlala ngokulondeka!”+ kusho uJehova. “Asinazicabha namigoqo. Sihlala sodwa.+ 32  Amakamela+ aso ayoba yingcugco, nemfuyo yaso eningi ibe yimpango. Ngiyosihlakazela kuyo yonke imimoya,+ leso esizinwele zaso zigundwe ezinhlafunweni;+ futhi ngiyoletha inhlekelele yaso ivela kuzo zonke izifunda eziseduze naso,” kusho uJehova. 33  “IHazori+ liyoba isikhundla sezimpungushe,+ ihlane eliyincithakalo kuze kube nini nanini. Akukho muntu oyohlala khona, futhi akukho ndodana yomuntu eyogogobala khona.”+ 34  Yilokhu okwafika njengezwi likaJehova kuJeremiya umprofethi ngokuphathelene ne-Elamu+ ekuqaleni kobukhosi bukaZedekiya+ inkosi yakwaJuda, lithi: 35  “Yilokhu uJehova wamabutho akushilo, ‘Bheka ngiphula umnsalo wase-Elamu,+ ukuqala kwamandla abo. 36  Ngiyoletha phezu kwe-Elamu imimoya emine evela emikhawulweni yomine yamazulu.+ Futhi ngiyobahlakazela kuyo yonke le mimoya+ emine, futhi ngeke kube nasizwe abahlakazekileyo+ base-Elamu abangeke bafike kuso.’” 37  “Ngiyophihliza ama-Elamu phambi kwezitha zawo naphambi kwalabo abafuna umphefumulo wawo; futhi ngiyowalethela inhlekelele, intukuthelo yami evuthayo,”+ kusho uJehova. “Ngiyothuma inkemba ngemva kwawo kuze kube yilapho sengiwaqothulile.”+ 38  “Ngiyobeka isihlalo sami sobukhosi e-Elamu,+ futhi ngiyobhubhisa kuphele lapho inkosi nezikhulu,” kusho uJehova. 39  “Kuyothi engxenyeni yokugcina yezinsuku+ ngibabuthe abathunjiweyo base-Elamu,”+ kusho uJehova.

Imibhalo yaphansi