Jeremiya 48:1-47

48  Yilokhu uJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, akushilo+ ngoMowabi:+ “Maye kulo iNebo,+ ngoba liphangiwe! IKiriyathayimi+ lihlazekile, lithunjiwe. Indawo ephakeme elondekile ihlazekile futhi yesatshiswé kakhulu.+  Akusekho ludumo ngoMowabi.+ Kuye kwacatshangwa inhlekelele ngaye eHeshibhoni:+ ‘Wozani, madoda, masimnqume angabe esaba yisizwe.’+ “Nawe futhi, Madimeni, kufanele uthule. Kukhona inkemba ehamba ngemva kwakho.  Kukhona umsindo wokukhala ovela eHoronayimi,+ ukuphangwa nokubhidlizwa okukhulu.  UMowabi ubhidliziwe.+ Abancane bakhe bazwakalisé ukukhala.  Ngoba endleleni ekhuphukela eLuhithe+ umuntu ukhuphuka ekhala—kukhona ukukhala. Ngoba endleleni eyehlela phansi isuka eHoronayimi kukhona isililo esiletha umunyu ngokubhidlika+ abantu abakuzwile.  “Balekani; yenzelani imiphefumulo+ yenu indlela yokuphunyuka, kufanele nibe njengomjunipha ehlane.+  Ngenxa yokuthi ithemba lakho lisemisebenzini yakho nasengcebweni yakho, nawe ngokwakho uyothunjwa.+ UKemoshi+ ngokuqinisekile uyophuma aye ekudingisweni,+ abapristi bakhe nezikhulu zakhe ngasikhathi sinye.+  Kuyofika umphangi kuyo yonke imizi,+ futhi ngeke kube namuzi oyokwazi ukuphunyuka.+ Ithafa eliphansi ngokuqinisekile liyoshabalala nezwe elihlelembekile libhuqwe, into uJehova ayishilo.  “Nikani uMowabi uphawu lwendlela, ngoba uyophuma lapho imizi ibhidlika iba yizincithakalo;+ imizi yakhe uqobo lwayo iyoba yinto nje eshaqisayo, kungekho muntu ohlala kuyo.+ 10  “Uqalekisiwe umuntu ofeza ukuthunywa okuvela kuJehova ngokunganaki;+ futhi uqalekisiwe ogodla inkemba yakhe egazini! 11  “AbakwaMowabi bebelokhu bekhululekile kusukela ebusheni babo,+ futhi bahlala bengaphazamisekile enhleseni+ yabo. Bebengakaze bathululelwe kwesinye isitsha besuswa kwesinye, futhi abazange baye ekudingisweni. Yingakho ukunambitheka kwabo kulokhu kuhleli ngaphakathi kubo, nephunga labo imbala lingashintshwanga. 12  “‘Ngakho-ke, bheka! kuza izinsuku,’ kusho uJehova, ‘lapho ngiyobathumelela abaketuli bezitsha, ngokuqinisekile bayobaketula;+ izitsha zabo bayozithulula, izimbiza zabo ezinkulu baziphahlaze. 13  AbakwaMowabi kuyomelwe babe namahloni ngoKemoshi,+ njengoba nje nalabo bendlu yakwa-Israyeli bebé namahloni ngeBhethele ukuqiniseka kwabo.+ 14  Ningalokotha kanjani nithi: “Singamadoda anamandla+ futhi singamadoda ayizidlakela aphuma impi”?’ 15  “‘UMowabi uphangiwe, futhi umuntu ukhuphukile eyolwa nemizi yakhe.+ Izinsizwa zabo zekhethelo isibili zehlele ekuhlatshweni,’+ kusho iNkosi, egama layo linguJehova wamabutho.+ 16  “Kuseduze ukuba abakwaMowabi bafikelwe yinhlekelele, empeleni inhlekelele yabo ishesha kakhulu.+ 17  Bonke ababazungezile bayozwelana nabo, ngisho nabo bonke abalaziyo igama labo.+ Shonini, nithi ‘Yeka ukuthi iphulwe kanjani induku yezikhwepha, udondolo lobuhle!’+ 18  “Yehla enkazimulweni, uhlale phansi womile, wena wesifazane owakhileyo, ndodakazi+ yaseDiboni;+ ngoba umphangi kaMowabi ukhuphukile ukuzolwa nawe. Impela uzozichitha izindawo zakho ezinezivikelo eziqinile.+ 19  “Yima ubheke indlela, wena wesifazane owakhe e-Aroweri.+ Buza endodeni ebalekayo nakowesifazane ophunyukayo. Thana, ‘Kuveleni?’+ 20  UMowabi uhlazekile, ngoba ufikelwe ukwesaba.+ Hewulani nikhale. Kulandeni e-Arinoni,+ madoda, ukuthi uMowabi uphangiwe. 21  Ukwahlulela ngokwako kufikile ezweni eliyithafa,+ eHoloni naseJahazi+ nangokumelene neMefahati,+ 22  neDiboni+ nangokumelene neNebo+ neBheti-dibilatayimi, 23  nangokumelene neKiriyatayimi+ neBheti-gamuli neBheti-mehoni+ 24  nangokumelene neKheriyoti+ neBhozira+ nayo yonke imizi yezwe lakwaMowabi, ekude neseduze. 25  “‘Uphondo lukaMowabi lunqunyiwe,+ ingalo yakhe iphuliwe,’+ kusho uJehova. 26  ‘Mdakiseni,+ madoda, ngoba uziphakamisile ngokumelene noJehova ngokwakhe;+ futhi uMowabi upaquze ebuhlanzweni bakhe,+ futhi uye waba yinto yokuhlekwa usulu, yebo yena impela. 27  “‘Akazange yini u-Israyeli abe yinto nje yokuhlekwa usulu kuwe?+ Noma ingabe watholakala ephakathi kwamasela isibili?+ Ngoba wawunikina ikhanda lakho njalo lapho ukhuluma ngaye. 28  “‘Shiyani imizi nihlale edwaleni,+ nina abakhé kwaMowabi, nibe njengejuba elakha isidleke salo ezindaweni ezingasemlonyeni womgodi.’”+ 29  “Sizwile ngokuziqhenya kukaMowabi+—akeve ezidla—sizwile ngokuphakama kwakhe nangokuziqhenya kwakhe nangokuzidla kwakhe nangokuqhosha kwenhliziyo yakhe.”+ 30  “‘Mina ngokwami ngiyakwazi ukufutheka kwakhe,’ kusho uJehova, ‘futhi akuyona indlela okuyoba ngayo; inkulumo yakhe eyize+—ngeke impela benze ngayo kanye leyo ndlela.+ 31  Yingakho ngizohewula ngoMowabi, futhi ngizomkhalela+ uMowabi yena wonke. Umuntu uzogquma ngenxa yamadoda aseKhiri-heresi.+ 32  “‘Ngizokukhalela ngokukhala okungaphezu kokukhalela iJazeri,+ mvini waseSibhima.+ Amahlumela akho achumayo awele ulwandle. Afinyelele olwandle—eJazeri.+ Umphangi wehlele+ ezithelweni zakho zasehlobo+ nasekubuthweni kwamagilebhisi akho. 33  Futhi ukuthokoza nokujabula kususiwe engadini yezithelo nasezweni lakwaMowabi.+ Futhi ngibangelé ukuba iwayini liphele ezikhamweni zewayini.+ Akekho oyobe enyathela ememeza. Ukumemeza ngeke kube ukumemeza.’”+ 34  “‘Bazwakalisé izwi+ labo ngokukhala okuseHeshibhoni+ kuze kufike e-Eliyale,+ kuze kufike eJahazi,+ kusukela eZowari+ kuze kufike eHoronayimi,+ kuya e-Egilathi-shelishiya;+ ngoba ngisho namanzi aseNimrimi+ ngokwawo ayoba yizincithakalo kuphela. 35  Ngiyobangela ukuba aphele kwaMowabi,’ kusho uJehova, ‘umuntu oletha umnikelo endaweni ephakeme nalowo oshunqisela unkulunkulu wakhe umusi womhlatshelo.+ 36  Yingakho inhliziyo yami iyohlokoma ngoMowabi, njengemitshingo nje;+ futhi inhliziyo yami iyohlokoma ngamadoda aseKhiri-heresi,+ njengemitshingo nje. Yingakho yona kanye insada ayikhiqizile iyoshabalala ngokuqinisekile.+ 37  Ngoba wonke amakhanda anempandla,+ futhi zonke izintshebe zigundiwe.+ Kukhona ukusikeka kuzo zonke izandla,+ nasezinkalweni kukhona indwangu yesaka!’”+ 38  “‘Phezu kophahla lwazo zonke izindlu zakwaMowabi nasezigcawini zakhe—kulo lonke—kukhona ukubangalasa;+ ngoba uMowabi ngimphulise okwesitsha okungajatshulwa ngaso,’+ kusho uJehova. 39  ‘O yeka ukuthi wesabe kanjani! Hewulani, nina bantu! Yeka indlela uMowabi aphendule ngayo umhlane! Usenamahloni.+ UMowabi usebé yinto yokuhlekwa usulu nento esabisayo kubo bonke abamzungezile.’” 40  “Ngoba yilokhu uJehova akushilo, ‘Bheka! Njengokhozi olubhozomelayo,+ othile kumelwe naye elule amaphiko akhe phezu kukaMowabi.+ 41  Empeleni imizana iyothunjwa, futhi izindawo zakhe eziqinile ngokuqinisekile ziyothathwa. Inhliziyo yamadoda anamandla akwaMowabi kumelwe ngalolo suku ibe njengenhliziyo yomfazi ososizini lokubeletha.’”+ 42  “‘Ngokuqinisekile uMowabi uyobhuqwa angabe esaba yisizwe,+ ngoba uye waziphakamisa ngokumelene noJehova.+ 43  Ingebhe nomgodi nesicupho kuphezu kwakho, wena owakhileyo kwaMowabi,’+ kusho uJehova. 44  Noma ubani obalekela ingebhe uyowela emgodini; noma ubani ophuma emgodini uyobanjwa isicupho.’+ “‘Ngoba ngiyoletha phezu kwakhe, phezu kukaMowabi, unyaka wokuhanjelwa kwabo,’+ kusho uJehova. 45  ‘Ababalekayo bamé emthunzini waseHeshibhoni bengenamandla. Ngoba wona kanye umlilo ngokuqinisekile uyophuma eHeshibhoni,+ nelangabi phakathi kukaSihoni;+ futhi uyoshwabadela izinhlafuno zikaMowabi nokhakhayi lwamadodana esiyaluyalu.’+ 46  “‘Maye kuwe, Mowabi!+ Abantu bakaKemoshi+ bashabalele. Ngoba amadodana akho athathwe njengezithunjwa namadodakazi akho njengezithunjwa. 47  Ngiyobutha izithunjwa zakwaMowabi engxenyeni yokugcina yezinsuku,’+ kusho uJehova. ‘Ukwahlulelwa kukaMowabi kufinyelela kuleli qophelo.’”+

Imibhalo yaphansi