Jeremiya 47:1-7

47  Yilokhu okwaba yizwi likaJehova kuJeremiya umprofethi ngokuphathelene namaFilisti+ ngaphambi kokuba uFaro ashaye iGaza.+  Yilokhu uJehova akushilo: “Bheka! Amanzi ayakhuphuka+ evela enyakatho+ futhi asebé yisifufula esikhukhulayo. Azokhukhula izwe nalokho okuligcwalisile, umuzi nalabo abahlala kuwo.+ Ngokuqinisekile amadoda azokhala, futhi wonke umuntu ohlala ezweni uzohewula.+  Lapho kuzwakala umsindo wokushaya kwezinselo zezinkunzi zamahhashi akhe,+ lapho kugedlezela izinqola zakhe zempi,+ inhlokomo yamasondo akhe,+ empeleni oyise ngeke baphendukele emadodaneni abo, ngenxa yokuyetha kwezandla zabo,  ngenxa yosuku oluzayo ukuzophanga wonke amaFilisti,+ ukuzonquma eThire+ naseSidoni+ wonke umuntu osindile owayesiza.+ Ngoba uJehova uphanga amaFilisti,+ angabaseleyo basesiqhingini saseKhafitori.+  Kumelwe kufike ubumpandla+ eGaza.+ I-Ashikeloni+ lithulisiwe. O nsali yasethafeni eliphansi, kuyoze kube nini ulokhu uzisika?+  “Nakho-ke, nkemba kaJehova!+ Kuyoze kube nini ungahlali uthule? Shiqeleka emgodleni wakho.+ Phumula uthule.  “Ingahlala kanjani ithule, lapho uJehova ngokwakhe eyiniké umyalo? Ingeye-Ashikeloni nogu lolwandle.+ Yilapho ayikhethele ukuba ibe khona.”

Imibhalo yaphansi