Jeremiya 46:1-28

46  Yilokhu okwafika njengezwi likaJehova kuJeremiya umprofethi ngokuphathelene nezizwe:+  NgeGibhithe,+ ngokuphathelene nebutho lempi likaFaro Nekho inkosi yaseGibhithe,+ owayengasemfuleni i-Ewufrathe eKharikemishi,+ uNebukhadirezari inkosi yaseBhabhiloni eyamhlula ngonyaka wesine kaJehoyakimi+ indodana kaJosiya, inkosi yakwaJuda:  “O madoda, hlelani ihawu nesihlangu esikhulu, nisondele empini.+  Nina zinkweli zamahhashi, bophelani amahhashi, nigibele, nime nifaké isigqoko sokuzivikela. Phucuzani izijula. Gqokani amajazi ensimbi.+  “‘Kungani ngibaboné befikelwe ukwesaba? Bayafulathela, futhi amadoda abo anamandla achotshozwa abe yizicucu; abalekile nokubaleka, awazange aphenduke.+ Kukhona ukwethuka nxazonke,’+ kusho uJehova.  ‘Onejubane makangazami ukubaleka, nonamandla makangazami ukuphunyuka.+ Bakhubeké bawa+ enhla ngasenyakatho+ ngasosebeni lomfula i-Ewufrathe.’  “Ngubani lo okhuphuka njengoMfula iNayile, njengemifula emanzi ayo azijikijela ngapha nangapha?+  IGibhithe ngokwalo likhuphuka njengoMfula iNayile,+ nanjengemifula amanzi azijikijela ngapha nangapha.+ Futhi lithi, ‘Ngizokwenyuka. Ngizomboza umhlaba. Ngizowubhubhisa ngokushesha umuzi nabahlala kuwo.’+  O nina mahhashi, khuphukani; nigijime ngendlela yobuhlanya, nina zinqola! Amadoda anamandla mawaphume, uKushe+ noPhuthi,+ abaphatha isihlangu, namaLudi,+ aphatha futhi anyathele umnsalo. 10  “Lolo suku lungolweNkosi EnguMbusi, uJehova wamabutho, usuku lwempindiselo lokuziphindiselela kwabaphikisana nayo.+ Ngokuqinisekile inkemba iyoshwabadela izanelise futhi izisuthise ngegazi labo, ngoba iNkosi EnguMbusi,+ uJehova wamabutho, inomhlatshelo+ ezweni lasenyakatho ngasemfuleni i-Ewufrathe.+ 11  “Khuphukela eGileyadi uthole ibhalsamu,+ ndodakazi eyintombi yaseGibhithe.+ Uzandisé ngeze izindlela zokuphulukisa. Akukho ukukubopha.+ 12  Izizwe zilizwile ihlazo+ lakho futhi ukukhala kwakho kugcwalisé izwe.+ Ngoba akhubekile, indoda enamandla kwenye indoda enamandla.+ Awe kanye kanye, womabili.” 13  Leli yizwi uJehova alikhuluma kuJeremiya umprofethi ngokuqondene nokuza kukaNebukhadirezari inkosi yaseBhabhiloni ukuzoshaya izwe laseGibhithe:+ 14  “O madoda, kushoni eGibhithe, nikumemezele eMigidoli,+ nikumemezele eNofi+ naseThahipanehesi.+ Thanini, ‘Yima ngomumo, futhi uzilungiselele,+ ngoba ngokuqinisekile inkemba izodla nxazonke zakho.+ 15  Kungani abanamandla bakho bekhukhuliwe?+ Abakwazanga ukuma, ngoba uJehova ubadudulile.+ 16  Bakhubeka ngobuningi. Futhi bayawa impela. Balokhu bethi omunye komunye: “Vuka, masibuyele kubantu bakithi nasezweni lezihlobo zethu ngenxa yale nkemba ehlukumezayo.”’ 17  Lapho bamemezele ukuthi, ‘UFaro inkosi yaseGibhithe umane ungumsindo nje.+ Uyeke isikhathi somkhosi sadlula.’+ 18  “‘Kuphila kwami,’ kusho iNkosi, egama layo linguJehova wamabutho,+ ‘yena uyongena njengeThabori+ phakathi kwezintaba nanjengeKarmeli+ ngasolwandle. 19  Zenzele umthwalo nje wokudingiswa,+ wena wesifazane owakhileyo, ndodakazi+ yaseGibhithe. Ngoba iNofi+ ngokwalo liyoba yinto eshaqisayo nje futhi impela liyothungelwa ngomlilo, ukuze lingabi nowakhile kulo.+ 20  IGibhithe linjengesithole esihle kakhulu. Ngokuqinisekile kuyofika umiyane umelane nalo uvela enyakatho.+ 21  Ngaphezu kwalokho, amasosha alo aqashiwe phakathi kwalo anjengamathole akhuluphalisiweyo.+ Kodwa nawo afulathele;+ abalekile wonke. Awakwazanga ukuma.+ Ngoba lona kanye usuku lwenhlekelele yawo lufikile phezu kwawo, isikhathi sokuhanjelwa kwawo.’+ 22  “‘Izwi lalo linjengelenyoka ehambayo;+ ngoba amadoda ayohamba enamandla, futhi impela ayongena kulo ephethe izimbazo, njengalabo abatheza izinkuni. 23  Ngokuqinisekile bayoligawula ihlathi lalo,’+ kusho uJehova, ‘ngoba belingangeneki. Ngoba sebebaningi kakhulu kunezinkumbi,+ futhi abanasibalo. 24  Indodakazi+ yaseGibhithe ngokuqinisekile iyoba namahloni. Impela iyonikelwa esandleni sabantu basenyakatho.’+ 25  “UJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, uthé, ‘Bheka ngiyamnaka u-Amoni+ ukusuka eNo+ noFaro neGibhithe nonkulunkulu balo+ namakhosi alo,+ yebo noFaro nabo bonke abathembela kuye.’+ 26  “‘Ngiyobanikela esandleni salabo abafuna umphefumulo wabo nasesandleni sikaNebukhadirezari inkosi yaseBhabhiloni+ nasesandleni sezinceku zakhe; futhi kamuva liyohlalwa njengasezinsukwini zakudala,’+ kusho uJehova. 27  “‘Kepha wena, ungesabi, nceku yami Jakobe, futhi ungafikelwa ukwethuka, Israyeli.+ Ngoba bheka ngiyakusindisa ukude, kanye nenzalo yakho ezweni lokuthunjwa kwayo.+ UJakobe ngokuqinisekile uyobuya futhi angabi nasiphazamiso kodwa akhululeke kungabikho muntu obangela ukuthuthumela.+ 28  Kepha wena, ungesabi, nceku yami Jakobe,’ kusho uJehova, ‘ngoba nginawe.+ Ngoba ngiyoqothula phakathi kwazo zonke izizwe engikuhlakazele kuzo,+ kodwa wena ngeke ngikuqothule.+ Kodwa nokho kuzodingeka ngikujezise ngezinga elifanelekile,+ ngeke neze ngikuyeke ungajezisiwe.’”+

Imibhalo yaphansi