Jeremiya 45:1-5

45  Leli yizwi uJeremiya umprofethi alikhuluma kuBharuki+ indodana kaNeriya lapho eloba encwadini la mazwi avela emlonyeni kaJeremiya+ ngonyaka wesine kaJehoyakimi+ indodana kaJosiya, inkosi yakwaJuda, lithi:  “Yilokhu uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli akushilo ngokuphathelene nawe Bharuki,  ‘Wena uthé: “Maye, manje, kimi,+ ngoba uJehova unezele usizi ebuhlungwini bami! Ngidiniwe ngenxa yokububula kwami, futhi angitholanga ndawo yokuphumula.”’+  “Yilokhu okufanele ukusho kuye, ‘Yilokhu uJehova akushilo: “Bheka! Engikwakhile ngiyakudiliza, engikutshalile ngiyakusiphula, ngisho nalo lonke izwe ngokwalo.+  Kodwa wena, uqhubeka uzifunela izinto ezinkulu.+ Musa ukuqhubeka uzifuna.”’+ “‘Ngoba bheka ngiletha inhlekelele phezu kwayo yonke inyama,’+ kusho uJehova, ‘futhi ngiyokunika umphefumulo wakho ukuba ube yimpango yakho kuzo zonke izindawo ongase uye kuzo.’”+

Imibhalo yaphansi