Jeremiya 43:1-13

43  Manje kwathi ngokushesha nje lapho uJeremiya eseqedile ukukhuluma kubo bonke abantu wonke amazwi kaJehova uNkulunkulu wabo, uJehova uNkulunkulu wabo ayemthume wona kubo, yebo wonke la mazwi,+  u-Azariya indodana kaHoshaya+ noJohanani+ indodana kaKhareya nawo wonke amadoda agabadelayo+ bathi kuJeremiya: “Ukhuluma amanga.+ UJehova uNkulunkulu wethu akakuthumanga, ethi, ‘Ningangeni eGibhithe ukuba nigogobale khona.’+  Kodwa uBharuki+ indodana kaNeriya ukushoshozela ukuba umelane nathi ngenjongo yokusinikela esandleni samaKhaledi, ukuze asibulale noma asiyise ekudingisweni eBhabhiloni.”+  UJohanani indodana kaKhareya nazo zonke izinduna zamabutho empi nabo bonke abantu abazange balilalele izwi likaJehova,+ lokuthi baqhubeke behlala ezweni lakwaJuda.+  Ngakho uJohanani indodana kaKhareya nazo zonke izinduna zamabutho empi bathatha yonke insali yakwaJuda eyayibuyile kuzo zonke izizwe eyayihlakazelwe kuzo, ukuba izohlala isikhathi esithile ezweni lakwaJuda,+  ngisho namadoda anamandla nabafazi nabantwana abancane namadodakazi enkosi+ nayo yonke imiphefumulo uNebuzaradani+ induna yemilindankosi ayeyishiye noGedaliya+ indodana ka-Ahikamu+ indodana kaShafani,+ noJeremiya umprofethi noBharuki+ indodana kaNeriya.  Ekugcineni bafika ezweni laseGibhithe,+ ngoba abazange balilalele izwi likaJehova; kancane kancane baze bafika eThahipanehesi.+  Khona-ke izwi likaJehova lafika kuJeremiya eThahipanehesi, lithi:  “Thatha ngesandla sakho amatshe amakhulu, uwafihle odakeni ethaleni lezitini elisemnyango wendlu kaFaro eThahipanehesi phambi kwamehlo amadoda angamaJuda.+ 10  Kumelwe uthi kuwo, ‘Yilokhu uJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, akushilo: “Bhekani ngiyathuma futhi ngiyothatha uNebukhadirezari inkosi yaseBhabhiloni,+ inceku yami,+ futhi ngiyobeka isihlalo sakhe sobukhosi khona kanye phezu kwala matshe engiwafihlile, futhi ngokuqinisekile uyokwelulela itende lakhe elihle kakhulu phezu kwawo. 11  Uyoza alishaye izwe laseGibhithe.+ Noma ngubani ofanelwe yisifo esibulalayo uyoba ngowesifo esibulalayo, noma ngubani ofanelwe ngukuthunjwa uyoba ngowokuthunjwa, noma ngubani ofanelwe yinkemba uyoba ngowenkemba.+ 12  Ngiyothungela umlilo ezindlini zonkulunkulu baseGibhithe;+ futhi ngokuqinisekile uyozishisa futhi bona abathumbe, yena azisonge ngezwe laseGibhithe, njengoba nje umalusi ezisonga ngengubo yakhe,+ futhi impela uyophuma lapho ngokuthula. 13  Ngokuqinisekile uyoziphihliza zibe yizicucu izinsika zaseBheti-shemeshi, elisezweni laseGibhithe; izindlu zonkulunkulu baseGibhithe uyozishisa ngomlilo.”’”

Imibhalo yaphansi