Jeremiya 42:1-22

42  Khona-ke zonke izinduna zamabutho empi noJohanani+ indodana kaKhareya noJezaniya+ indodana kaHoshaya+ nabo bonke abantu, kusukela komncane kunabo bonke kuye ngisho nakomkhulu kunabo bonke, basondela  bathi kuJeremiya umprofethi: “Siyacela, kwangathi isicelo sethu somusa singawela phambi kwakho, futhi sithandazele kuJehova uNkulunkulu wakho,+ uthandazele yonke le nsali, ngoba sisele, simbalwa kwabaningi,+ njengoba nje amehlo akho esibona.  Kwangathi uJehova uNkulunkulu wakho angasitshela indlela okufanele sihambe ngayo asitshele nento okufanele siyenze.”+  Khona-ke uJeremiya umprofethi wathi kubo: “Ngizwile. Bhekani ngiyathandaza kuJehova uNkulunkulu wenu ngokwamazwi enu;+ kuyothi wonke amazwi uJehova aniphendula ngawo ngokuqinisekile nginitshele wona.+ Ngeke nginigodlele nelilodwa izwi.”+  Bona-ke, bathi kuJeremiya: “Kwangathi uJehova angaba ngufakazi oqinisile nothembekile omelene nathi+ uma singeke senze ncamashí ngokwawo wonke amazwi uJehova uNkulunkulu wakho akuthuma wona kithi.+  Kungakhathaliseki ukuthi lihle noma libi, yizwi likaJehova uNkulunkulu wethu esikuthuma kuye esizolilalela, ngenhloso yokuba kusihambele kahle ngoba silalela izwi likaJehova uNkulunkulu wethu.”+  Kwathi ekupheleni kwezinsuku eziyishumi izwi likaJehova lafika kuJeremiya.+  Ngakho wathuma wabiza uJohanani indodana kaKhareya nazo zonke izinduna zamabutho empi ezazikanye naye nabo bonke abantu, kusukela komncane kunabo bonke kuye ngisho nakomkhulu kunabo bonke;+  futhi waqhubeka wathi kubo: “Yilokhu akushilo uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, enangithuma kuye ukuba ngenze isicelo senu somusa siwele phambi kwakhe,+ 10  ‘Uma nakanjani nizoqhubeka nihlala kuleli zwe,+ nami ngizonakha futhi ngeke nginidilize, ngizonitshala futhi ngeke nginisiphule;+ ngoba ngokuqinisekile ngiyodabuka ngale nhlekelele enginibangele yona.+ 11  Ningesabi ngenxa yenkosi yaseBhabhiloni, eniyesabayo.’+ “‘Ningesabi ngenxa yayo,’+ kusho uJehova, ‘ngoba nginani, ukuze nginisindise futhi nginikhulule esandleni sayo.+ 12  Ngiyoninika isihe, futhi ngokuqinisekile iyoba nesihe kini inibuyisele ezweni lenu.+ 13  “‘Kodwa uma nithi; “Cha; ngeke sihlale kuleli zwe!” ningalilaleli izwi likaJehova uNkulunkulu wenu,+ 14  nithi, “Cha, kodwa siyongena ezweni laseGibhithe,+ lapho singeke sibone khona impi futhi singeke sizwe khona umsindo wophondo futhi singeke silambele khona isinkwa; yilapho esiyohlala khona”;+ 15  ngakho-ke, ngisho namanje yizwa izwi likaJehova nsali yakwaJuda. Yilokhu uJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, akushilo: “Uma nina nibumisa nokubumisa ubuso benu ukuba ningene eGibhithe futhi impela ningena ukuba nigogobale khona,+ 16  yona kanye inkemba eniyesabayo iyonifica lapho ezweni laseGibhithe,+ nayo kanye indlala eniyethukelayo iyonijoja eduze kuze kube seGibhithe;+ niyofela khona.+ 17  Futhi wonke amadoda amisé ubuso bawo ukuba angene eGibhithe ukuba agogobale khona kuyoba yiwo afa ngenkemba, ngendlala nangesifo esiwumshayabhuqe;+ futhi ngeke abe namuntu osindile noma ophunyukile, ngenxa yenhlekelele engiyilethayo phezu kwawo.”’+ 18  “Ngoba yilokhu uJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, akushilo, ‘Njengoba nje intukuthelo yami nokufutheka kwami kuthululiwe phezu kwabakhileyo eJerusalema,+ kanjalo ukufutheka kwami kuyothululwa phezu kwenu ngenxa yokungena kwenu eGibhithe, futhi ngokuqinisekile niyoba yisiqalekiso nento eshaqisayo nesithuko nesihlamba,+ futhi anisayophinde niyibone le ndawo.’+ 19  “UJehova ukhulumile ngokumelene nani nsali yakwaJuda. Ningangeni eGibhithe.+ Kufanele nazi nokwazi ukuthi ngifakazile ngokumelene nani namuhla,+ 20  ukuthi nenzé isiphambeko ngokumelene nemiphefumulo yenu;+ ngoba yini eningithume kuJehova uNkulunkulu wenu, nithi, ‘Sithandazele kuJehova uNkulunkulu wethu; usitshele ngokuvumelana nakho konke uJehova uNkulunkulu wethu akushoyo, sizokwenza ngokuqinisekile.’+ 21  Ngiyanitshela namuhla, kodwa ngokuqinisekile ngeke nililalele izwi likaJehova uNkulunkulu wenu noma yini enye angithume yona kini.+ 22  Manje kufanele nazi nokwazi ukuthi niyofa ngenkemba,+ ngendlala nangesifo esiwumshayabhuqe endaweni enijabulela ukungena kuyo ukuba niyogogobala khona.”+

Imibhalo yaphansi