Jeremiya 40:1-16

40  Leli yizwi elafika kuJeremiya livela kuJehova ngemva kokuba uNebuzaradani+ induna yemilindankosi emmukisile eRama,+ ngesikhathi emthatha eboshwe ngozankosi phakathi kwabo bonke abadingiswa baseJerusalema nabakwaJuda, ababeyiswa ekudingisweni eBhabhiloni.+  Khona-ke induna yemilindankosi yamthatha uJeremiya yathi kuye: “UJehova uNkulunkulu wakho ngokwakhe wakhuluma ngale nhlekelele ngokumelene nale ndawo,+  ukuba uJehova akugcwalise futhi enze njengoba nje ekhulumile, ngoba nonile nina kuJehova futhi anililalelanga izwi lakhe. Yenzekile-ke kini le nto.+  Manje, bheka! namuhla ngikuthukululile kozankosi abebesezandleni zakho. Uma kukuhle emehlweni akho ukuya nami eBhabhiloni, woza, ngizogcina iso lami likuwe.+ Kodwa uma kukubi emehlweni akho ukuya nami eBhabhiloni, yeka. Bheka! Lonke izwe liphambi kwakho. Iya nomaphi lapho kukuhle futhi kulungile emehlweni akho ukuba uye khona.”+  Wayesangabaza ukubuyela emuva, lapho uNebuzaradani ethi: “Buyela kuGedaliya+ indodana ka-Ahikamu+ indodana kaShafani,+ inkosi yaseBhabhiloni emmise phezu kwemizi yakwaJuda, futhi uhlale naye phakathi kwabantu; noma uye nomaphi lapho kukuhle emehlweni akho ukuba uye khona.”+ Khona-ke induna yemilindankosi yamnika isabelo sokudla nesipho yase imdedela.+  Ngakho uJeremiya waya kuGedaliya+ indodana ka-Ahikamu eMispa+ waqala ukuhlala naye phakathi kwabantu ababesele ezweni.  Ngokuhamba kwesikhathi zonke izinduna zamabutho empi ezazisendle,+ zona namadoda angaphansi kwazo, zezwa ukuthi inkosi yaseBhabhiloni yayimise uGedaliya indodana ka-Ahikamu phezu kwezwe nokuthi yayimmise phezu kwamadoda nabesifazane nabantwana abancane nabanye kubantu abaphansi bezwe, ababengayiswanga ekudingisweni eBhabhiloni.+  Ngakho zeza kuGedaliya eMispa, yebo u-Ishmayeli+ indodana kaNethaniya noJohanani+ noJonathani, amadodana kaKhareya, noSeraya indodana kaThanihumeti namadodana ka-Efayi umNethofa+ noJezaniya+ indodana yowaseMahakhati,+ zona namadoda angaphansi kwazo.+  UGedaliya+ indodana ka-Ahikamu+ indodana kaShafani+ wafunga+ kuzo nakumadoda angaphansi kwazo, wathi: “Ningesabi ukukhonza amaKhaledi. Qhubekani nihlala ezweni nikhonze inkosi yaseBhabhiloni, kuzonihambela kahle.+ 10  Kepha mina, bhekani ngihlala eMispa,+ ukuze ngime phambi kwamaKhaledi ayokuza kithi. Nina, buthani iwayini+ nezithelo zasehlobo namafutha nikufake ezitsheni zenu nihlale emizini yenu eniyithathile.” 11  Wonke amaJuda ayekwaMowabi nayephakathi kwamadodana ka-Amoni nakwa-Edomi nalawo ayekuwo wonke amanye amazwe,+ nawo ezwa ukuthi inkosi yaseBhabhiloni yayinike uJuda insali nokuthi yayimise phezu kwayo uGedaliya+ indodana ka-Ahikamu indodana kaShafani. 12  Wonke amaJuda aqala ukubuya kuzo zonke izindawo ayehlakazekele kuzo, futhi ayelokhu eza ezweni lakwaJuda kuGedaliya eMispa.+ Abutha iwayini nezithelo zasehlobo okuningi kakhulu. 13  UJohanani+ indodana kaKhareya+ nazo zonke izinduna zamabutho empi ayesendle,+ beza kuGedaliya eMispa. 14  Bathi kuye: “Awazi yini ukuthi uBhahalisi, inkosi yamadodana ka-Amoni,+ uthume u-Ishmayeli+ indodana kaNethaniya+ ukuba abulale umphefumulo wakho?” Kodwa uGedaliya indodana ka-Ahikamu akazange abakholelwe.+ 15  UJohanani+ indodana kaKhareya ngokwakhe wathi kuGedaliya, endaweni yokucasha eMispa: “Ngifuna ukuhamba manje, ngimbulale u-Ishmayeli indodana kaNethaniya, njengoba kungekho noyedwa umuntu oyokwazi.+ Kungani kufanele abulale umphefumulo wakho, futhi kungani bonke labo bakwaJuda abaqoqelwa kuwe kumelwe bahlakazeke, futhi insali yakwaJuda ishabalale?”+ 16  Kodwa uGedaliya+ indodana ka-Ahikamu+ wathi kuJohanani indodana kaKhareya: “Ungayenzi le nto, ngoba amanga lawa owakhulumayo ngokuphathelene no-Ishmayeli.”+

Imibhalo yaphansi