Jeremiya 39:1-18

39  Ngonyaka wesishiyagalolunye kaZedekiya inkosi yakwaJuda, ngenyanga yeshumi,+ uNebukhadirezari inkosi yaseBhabhiloni nalo lonke ibutho lakhe lempi beza eJerusalema baqala ukulivimbezela.+  Ngonyaka weshumi nanye kaZedekiya, ngenyanga yesine, ngosuku lwesishiyagalolunye lwenyanga, umuzi wafohlwa.+  Zonke izikhulu zenkosi yaseBhabhiloni zangena zahlala phansi eSangweni Eliphakathi,+ okuyilezi, uNerigali-sharezeri, uSamgari-nebo, uSarisekhimi, uRabhisarisi, uNerigali-sharezeri iRabhimage nazo zonke ezinye izikhulu zenkosi yaseBhabhiloni.  Manje kwathi ngokushesha nje lapho uZedekiya inkosi yakwaJuda nawo wonke amadoda empi bezibona, baqala ukubaleka+ baphuma ebusuku emzini ngendlela yasensimini yenkosi,+ ngesango eliphakathi kodonga olubhangqiwe; baqhubeka bephuma ngendlela yase-Araba.+  Ibutho lempi lamaKhaledi labajaha,+ futhi lamfica uZedekiya emathafeni awugwadule aseJeriko.+ Khona-ke lamthatha lamletha kuNebukhadirezari inkosi yaseBhabhiloni eRibila+ ezweni laseHamati+ ukuba akhiphe izinqumo zokumahlulela.+  Inkosi yaseBhabhiloni yabulala+ amadodana kaZedekiya eRibila phambi kwamehlo akhe,+ futhi zonke izicukuthwane zakwaJuda inkosi yaseBhabhiloni yazibulala.+  Yaphuphuthekisa+ amehlo kaZedekiya, ngemva kwalokho yambopha ngezibopho zethusi, ukuze imyise eBhabhiloni.  Indlu yenkosi nezindlu zabantu amaKhaledi azishisa ngomlilo,+ futhi izindonga zaseJerusalema azidiliza.+  Bonke abantu ababesele emzini, nabahlamuki ababehlubukele kuyo, nabo bonke abanye abantu ababesele uNebuzaradani+ induna yemilindankosi+ wabayisa ekudingisweni eBhabhiloni.+ 10  Abanye kubantu, abaphansi ababengenalutho nhlobo, uNebuzaradani induna yemilindankosi wabavumela ukuba basale ezweni lakwaJuda;+ futhi waqhubeka wabanika izivini nezinkonzo eziphoqelelwe ngalolo suku.+ 11  Ngaphezu kwalokho, uNebukhadirezari inkosi yaseBhabhiloni wakhipha umyalo ngokuphathelene noJeremiya ngoNebuzaradani induna yemilindankosi, wathi: 12  “Mthathe ugcine amehlo akho ekuye, futhi ungenzi lutho olubi kuye.+ Kodwa wenze kuye ngokwalokho nje angase akusho kuwe.”+ 13  Ngalokho uNebuzaradani+ induna yemilindankosi noNebushazibani iRabhisarisi, noNerigali-sharezeri iRabhimage nawo wonke amadoda avelele enkosi yaseBhabhiloni bathumela; 14  yebo bathumela bamthatha uJeremiya eGcekeni Labaqaphi+ bamnikela kuGedaliya+ indodana ka-Ahikamu+ indodana kaShafani,+ ukuze amkhiphe aye endlini yakhe, ahlale phakathi kwabantu. 15  Kwafika izwi likaJehova kuJeremiya ngesikhathi evalelwe eGcekeni Labaqaphi,+ lathi: 16  “Hamba, uthi ku-Ebhedi-meleki+ umTopiya, ‘Yilokhu uJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, akushilo: “Bheka ngenza agcwaliseke amazwi ami phezu kwalo muzi kube yinhlekelele hhayi okuhle,+ futhi ngokuqinisekile ayokwenzeka phambi kwakho ngalolo suku.”’+ 17  “‘Ngiyokukhulula ngalolo suku,’+ kusho uJehova, ‘ngeke unikelwe esandleni samadoda owesabayo.’+ 18  “‘Ngoba nakanjani ngiyokunika ukuphunyuka, futhi ngeke uwe ngenkemba; ngokuqinisekile umphefumulo wakho uyoba yimpango yakho,+ ngoba uthembele kimi,’+ kusho uJehova.”

Imibhalo yaphansi