Jeremiya 37:1-21

37  INkosi uZedekiya+ indodana kaJosiya+ yabusa esikhundleni sikaKhoniya+ indodana kaJehoyakimi,+ lowo uNebukhadirezari inkosi yaseBhabhiloni eyamenza inkosi ezweni lakwaJuda.+  Yona nezinceku zayo nabantu bezwe abawalalelanga amazwi kaJehova+ awakhuluma ngoJeremiya umprofethi.+  INkosi uZedekiya yathuma uJehukali+ indodana kaShelemiya noZefaniya+ indodana kaMahaseya+ umpristi kuJeremiya umprofethi, ithi: “Sicela usithandazele kuJehova uNkulunkulu wethu.”+  UJeremiya wayengena futhi ephuma phakathi kwabantu,+ njengoba babengakamfaki etilongweni.  Kwakukhona ibutho likaFaro elaphuma eGibhithe;+ futhi amaKhaledi ayevimbezele iJerusalema ezwa umbiko ngalo. Ngakho ahoxa ekulweni neJerusalema.+  Khona-ke izwi likaJehova lafika kuJeremiya umprofethi, lathi:  “Yilokhu uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli akushilo, ‘Yilokhu nina madoda okufanele nikusho enkosini yakwaJuda, enithumé kimi ukuba nizobuza kimi:+ “Bhekani! Ibutho lempi likaFaro eliza kini ngenjongo yokunisiza kuzodingeka libuyele emuva ezweni lalo, eGibhithe.+  AmaKhaledi ngokuqinisekile azobuya futhi alwe nalo muzi awuthumbe awushise ngomlilo.”+  Yilokhu uJehova akushilo: “Ningayikhohlisi imiphefumulo yenu,+ nithi, ‘Nakanjani amaKhaledi azosuka kithi,’ ngoba ngeke asuke. 10  Ngoba ngisho noma ngabe benilibulalé lonke ibutho lempi lamaKhaledi alwa nani+ futhi kwasala kuwo amadoda agwaziwe,+ abeyovuka yileyo naleyo etendeni layo awushise impela lo muzi ngomlilo.”’” 11  Kwathi lapho ibutho lempi lamaKhaledi selihoxile ekulweni neJerusalema+ ngenxa yebutho lempi likaFaro,+ 12  uJeremiya waphuma eJerusalema ukuze aye ezweni lakwaBhenjamini+ futhi athole isabelo sakhe lapho phakathi kwabantu. 13  Ngakho kwathi lapho eseSangweni LikaBhenjamini,+ wathola kukhona isikhulu esengamele, esigama laso kungu-Iriya indodana kaShelemiya indodana kaHananiya. Khona manjalo sambamba uJeremiya umprofethi, sithi: “Wena uhlubukela kumaKhaledi!” 14  Kodwa uJeremiya wathi: “Amanga!+ Angihlubukeli kumaKhaledi.” Kodwa asizange simlalele. Ngakho u-Iriya wambamba uJeremiya wamletha ezikhulwini. 15  Izikhulu+ zamthukuthelela uJeremiya,+ zamshaya+ zamfaka etilongweni,+ endlini kaJehonathani+ unobhala, ngoba yiyo eyayenziwé yaba yitilongo.+ 16  Lapho uJeremiya efika endlini yomthombo+ nasemakamelweni angaphansi, khona-ke uJeremiya waqhubeka ehlala lapho izinsuku eziningi. 17  INkosi uZedekiya yathumela yamthatha, inkosi yaqala ukumbuza imibuzo endlini yayo endaweni yokucasha.+ Yaqhubeka yathi: “Likhona yini izwi elivela kuJehova?” Khona-ke uJeremiya wathi: “Likhona!” Waqhubeka wathi: “Uzonikelwa esandleni senkosi yaseBhabhiloni!”+ 18  Khona-ke uJeremiya wathi eNkosini uZedekiya: “Ngoné ngani kuwe nasezincekwini zakho nakulesi sizwe,+ nize ningifake etilongweni? 19  Baphi, manje abaprofethi benu ababeprofetha kini, bethi, ‘Inkosi yaseBhabhiloni ngeke ize izolwa nani kanye naleli zwe’?+ 20  Manje, siza, ulalele nkosi yami nkosi. Ngiyacela, kwangathi isicelo sami somusa+ singawela phambi kwakho, ungangibuyiseli endlini kaJehonathani+ unobhala, ukuze ngingafeli khona.”+ 21  Ngokuvumelana nalokho iNkosi uZedekiya yayala, base bemvalela uJeremiya eGcekeni Labaqaphi;+ wayenikwa isinkwa esiyindilinga nsuku zonke sivela esitaladini sababhaki,+ saze saphela sonke isinkwa emzini.+ UJeremiya waqhubeka ehlala eGcekeni Labaqaphi.+

Imibhalo yaphansi