Jeremiya 36:1-32

36  Manje kwathi ngonyaka wesine kaJehoyakimi+ indodana kaJosiya, inkosi yakwaJuda, kwafika leli zwi kuJeremiya livela kuJehova, lithi:  “Zithathele umqulu wencwadi,+ ulobe kuwo wonke la mazwi+ engiwakhulumile kuwe ngokumelene no-Israyeli noJuda+ nangokumelene nazo zonke izizwe,+ kusukela ngosuku engakhuluma ngalo kuwe, kusukela ezinsukwini zikaJosiya, kuze kube yilolu suku.+  Mhlawumbe labo bendlu kaJuda bazoyilalela yonke le nhlekelele engicabanga ukuyenza kubo,+ ukuze babuye, yilowo nalowo endleleni yakhe embi,+ futhi impela ngithethelele isiphambeko sabo nesono sabo.”+  UJeremiya wabiza uBharuki+ indodana kaNeriya ukuze uBharuki alobe emqulwini wencwadi+ wonke amazwi kaJehova ewathatha emlonyeni kaJeremiya, Yena ayewakhulume kuye.  Khona-ke uJeremiya wamyala uBharuki, wathi: “Ngivalelwe. Angikwazi ukungena endlini kaJehova.+  Wena kufanele ungene futhi ufunde ngokuzwakalayo umqulu owulobe uthathela emlonyeni wami ufunde amazwi kaJehova+ ezindlebeni zabantu endlini kaJehova ngosuku lokuzila ukudla;+ futhi kufanele uwafunde ngokuzwakalayo nasezindlebeni zikaJuda wonke oza evela emizini yakubo.+  Mhlawumbe isicelo sabo somusa siyowela phambi kukaJehova+ futhi bayobuya, yilowo nalowo endleleni yakhe embi,+ ngoba inkulu intukuthelo nokufutheka uJehova akukhulumile ngokumelene nalesi sizwe.”+  UBharuki+ indodana kaNeriya wenza ngokuvumelana nakho konke uJeremiya umprofethi ayemyalé ngakho, ukuba afunde ngokuzwakalayo encwadini+ amazwi kaJehova endlini kaJehova.+  Kwathi ngonyaka wesihlanu kaJehoyakimi+ indodana kaJosiya, inkosi yakwaJuda, ngenyanga yesishiyagalolunye,+ bonke abantu eJerusalema nabo bonke abantu ababengena eJerusalema bevela emizini yakwaJuda bamemezela ukuzila ukudla phambi kukaJehova.+ 10  UBharuki waqala ukufunda ngokuzwakalayo encwadini amazwi kaJeremiya endlini kaJehova, ekamelweni lokudlela+ likaGemariya+ indodana kaShafani+ umkopishi,+ egcekeni elingenhla, emnyango wesango elisha lendlu kaJehova,+ ezindlebeni zabo bonke abantu. 11  UMikhaya indodana kaGemariya indodana kaShafani+ wawezwa wonke amazwi kaJehova avela encwadini. 12  Khona-ke wehlela endlini yenkosi, ekamelweni lokudlela likanobhala, futhi, bheka! zazihlezi lapho zonke izikhulu, u-Elishama+ unobhala noDelaya+ indodana kaShemaya no-Elinathani+ indodana ka-Akhibori+ noGemariya+ indodana kaShafani+ noZedekiya indodana kaHananiya nazo zonke ezinye izikhulu. 13  UMikhaya+ wazitshela wonke amazwi ayewazwile lapho uBharuki eyifunda ngokuzwakalayo incwadi ezindlebeni zabantu.+ 14  Khona-ke zonke izikhulu zathumela kuBharuki+ uJehudi+ indodana kaNethaniya indodana kaShelemiya indodana kaKushi, zithi: “Umqulu obuwufunda ezindlebeni zabantu—woza uwuphethe ngesandla.” Ngakho uBharuki indodana kaNeriya wawuphatha umqulu ngesandla waya kuzo.+ 15  Khona-ke zathi kuye; “Siza uhlale phansi, uwufunde ngokuzwakalayo ezindlebeni zethu.” Ngakho uBharuki+ wafunda ngokuzwakalayo ezindlebeni zazo. 16  Kwathi ngokushesha nje lapho ziwezwa wonke la mazwi, zabhekana zinengebhe; zathi kuBharuki: “Nakanjani sizoyitshela inkosi wonke la mazwi.”+ 17  Futhi zambuza uBharuki, zathi: “Sicela usitshele, Uwalobe kanjani wonke la mazwi avela emlonyeni wakhe?”+ 18  Khona-ke uBharuki wathi kuzo: “Wamemezela wonke la mazwi kimi ngomlomo wakhe, mina ngiwaloba encwadini ngoyinki.”+ 19  Ekugcineni izikhulu zathi kuBharuki: “Hamba, uzifihle, wena noJeremiya, kungabikho muntu noyedwa owaziyo ukuthi nikuphi.”+ 20  Khona-ke zangena enkosini, egcekeni,+ umqulu zawubeka ekamelweni lokudlela+ lika-Elishama+ unobhala; zabe seziqala ukulandisa wonke la mazwi ezindlebeni zenkosi. 21  Ngakho inkosi yathuma uJehudi+ ukuba awulande umqulu. Ngakho-ke wawukhipha ekamelweni lokudlela lika-Elishama+ unobhala.+ UJehudi waqala ukuwufunda ngokuzwakalayo ezindlebeni zenkosi nasezindlebeni zazo zonke izikhulu ezazimi ngasenkosini. 22  Inkosi yayihlezi endlini yasebusika,+ ngenyanga yesishiyagalolunye,+ kukhona imbawula+ ivutha phambi kwayo. 23  Khona-ke kwathi ngokushesha lapho uJehudi esefunde izinhlu zamakhasi ezintathu noma ezine, yawudabula ngommese kanobhala, yawuphonsa emlilweni owawusembawuleni kwaze kwaba yilapho wonke umqulu usuphelele emlilweni owawusembawuleni.+ 24  Abafikelwanga ngebhe;+ futhi inkosi nazo zonke izinceku zayo, ezazilalele wonke la mazwi, abazange baziklebhule izingubo zabo.+ 25  Yebo u-Elinathani+ noDelaya+ noGemariya+ bayincenga inkosi ukuba ingawushisi umqulu, kodwa ayizange ibalalele.+ 26  Ngaphezu kwalokho, inkosi yayala uJerameli indodana yenkosi noSeraya indodana ka-Aziriyeli noShelemiya indodana ka-Abhideyeli ukuba bathole uBharuki unobhala noJeremiya umprofethi.+ Kodwa uJehova wabagcina befihlekile.+ 27  Izwi likaJehova lafika ngokuqhubekayo kuJeremiya ngemva kokuba inkosi iwushisile umqulu onamazwi uBharuki+ ayewalobé ewathatha emlonyeni kaJeremiya,+ lithi: 28  “Zithathele futhi omunye umqulu, ulobe kuwo wonke amazwi okuqala abesemqulwini wokuqala, uJehoyakimi inkosi yakwaJuda awushisile.+ 29  Kufanele uthi ngoJehoyakimi inkosi yakwaJuda, ‘Yilokhu uJehova akushilo: “Wena ngokwakho uwushisile lo mqulu,+ uthi, ‘Ulobeleni kuwo,+ uthi: “Inkosi yaseBhabhiloni iyoza nakanjani futhi iyolichitha ngokuqinisekile leli zwe futhi iphelise kulo umuntu nesilwane”?’+ 30  Ngakho-ke yilokhu uJehova akushilo ngokumelene noJehoyakimi inkosi yakwaJuda, ‘Ngeke abe namuntu ohlezi esihlalweni sikaDavide,+ futhi isidumbu sakhe siyoba yinto entshingwe ngaphandle+ ekushiseni emini nakungqoqwane ebusuku. 31  Isiphambeko+ sabo ngiyosibalela kuye+ nasenzalweni yakhe nasezincekwini zakhe, futhi ngiyoletha phezu kwabo naphezu kwabakhileyo eJerusalema naphezu kwabantu bakwaJuda yonke le nhlekelele engiyikhulumile ngokumelene nabo,+ kodwa bangalalela.’”’”+ 32  UJeremiya wathatha omunye umqulu wawunika uBharuki indodana kaNeriya, unobhala,+ owaloba kuwo ewathatha emlonyeni+ kaJeremiya wonke amazwi encwadi uJehoyakimi inkosi yakwaJuda ayeyishise emlilweni;+ futhi kwenezelwa kuwo namanye amazwi amaningi anjengalawo.

Imibhalo yaphansi