Jeremiya 35:1-19

35  Leli yizwi elafika kuJeremiya livela kuJehova ezinsukwini zikaJehoyakimi+ indodana kaJosiya, inkosi yakwaJuda, lithi:  “Hamba uye endlini yamaRekabi,+ ukhulume nawo uwalethe endlini kaJehova, kwelinye lamakamelo okudlela; uwanike iwayini ukuba aphuze.”  Ngakho ngathatha uJahazaniya indodana kaJeremiya indodana kaHabaziniya nabafowabo, nawo wonke amadodana akhe, nayo yonke indlu yamaRekabi,  ngawaletha endlini kaJehova, ekamelweni lokudlela+ lamadodana kaHanani indodana ka-Igidaliya, umuntu kaNkulunkulu weqiniso, elaliseceleni kwekamelo lokudlela lezikhulu elalingaphezu kwekamelo lokudlela likaMahaseya indodana kaShalumi+ umlindimnyango.  Khona-ke ngabeka phambi kwamadodana endlu yamaRekabi izindebe ezigcwele iwayini nezitsha zokuphuza ngathi kuwo: “Phuzani iwayini.”  Kodwa athi: “Asiyikuphuza wayini, ngoba uJonadaba indodana kaRekabi,+ ukhokho wethu, nguye owasibekela umyalo, ethi, ‘Akumelwe niphuze wayini, nina noma amadodana enu, kuze kube nini nanini.+  Akukho ndlu okumelwe niyakhe, futhi akukho mbewu okumelwe niyihlwanyele; akukho sivini okumelwe nisitshale, noma okumelwe sibe ngesenu. Kodwa kufanele nihlale ematendeni zonke izinsuku zenu, ukuze niqhubeke niphila izinsuku eziningi phezu kobuso bomhlaba enigogobele kuwo.’+  Ngakho siyaqhubeka silalela izwi likaJehonadaba indodana kaRekabi ukhokho wethu kukho konke asiyala+ ngakho ngokungaphuzi wayini zonke izinsuku zethu, thina, omkethu, amadodana ethu namadodakazi ethu,+  nangokungakhi izindlu ukuba sihlale kuzo, ukuze kungabikho sivini nansimu nambewu okuba ngokwethu. 10  Futhi siyaqhubeka sihlala ematendeni silalela futhi senza ngokuvumelana nakho konke uJonadaba+ ukhokho wethu asiyala ngakho.+ 11  Kodwa kwathi lapho uNebukhadirezari inkosi yaseBhabhiloni ekhuphuka ezomelana nezwe+ saqala ukuthi, ‘Wozani, masingene eJerusalema ngenxa yebutho lempi lamaKhaledi nangenxa yebutho lempi lamaSiriya, masihlale eJerusalema.’”+ 12  Izwi likaJehova lafika kuJeremiya, lathi: 13  “Yilokhu uJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, akushilo, ‘Hamba, uthi kubantu bakwaJuda nakwabakhileyo eJerusalema: “Anizange yini nithole isikhuthazo ngokuqhubekayo sokuba nilalele amazwi ami?”+ kusho uJehova. 14  “Amazwi kaJehonadaba indodana kaRekabi+ abelokhu egcinwa, lawo ayala ngawo amadodana akhe, ukuba angaphuzi wayini, futhi awaliphuzanga kuze kube yilolu suku, ngoba elalelé umyalo kakhokho wawo.+ Kepha mina, ngikhulumé nani, ngivuka ekuseni ngikhuluma,+ kodwa aningilalelanga.+ 15  Ngaqhubeka nginithumelela zonke izinceku zami abaprofethi,+ ngivuka ekuseni futhi ngizithuma, ngithi, ‘Sizani nibuye yilowo nalowo endleleni yakhe embi,+ nenze izenzo zenu zibe zinhle,+ musani ukulandela abanye onkulunkulu ukuba nibakhonze.+ Niqhubeke nihlala ezweni engalinika nina nokhokho benu.’+ Kodwa anizange niyithambekise indlebe yenu, futhi anizange ningilalele.+ 16  Kodwa amadodana kaJehonadaba indodana kaRekabi+ awugcinile umyalo kakhokho wawo awayala ngawo;+ kodwa lesi sizwe sona, asingilalelanga.”’”+ 17  “Ngakho-ke yilokhu uJehova, uNkulunkulu wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, akushilo, ‘Bhekani ngiletha phezu kukaJuda naphezu kwabo bonke abakhileyo eJerusalema yonke inhlekelele engiyikhulumile ngokumelene nabo,+ ngesizathu sokuthi ngikhulumile nabo kodwa abazange balalele, futhi ngaqhubeka ngibabiza kodwa abazange baphendule.’”+ 18  Kwabendlu kaRekabi uJeremiya wathi: “Yilokhu uJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, akushilo, ‘Ngenxa yokuthi niwulalele umyalo kaJehonadaba+ ukhokho wenu futhi niyaqhubeka nigcina yonke imiyalo yakhe futhi nenza ngokuvumelana nakho konke aniyala ngakho,+ 19  ngakho-ke yilokhu uJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, akushilo: “Akukho muntu kuJonadaba indodana kaRekabi oyonqunywa ukuba angami+ phambi kwami ngaso sonke isikhathi.”’”+

Imibhalo yaphansi