Jeremiya 34:1-22

34  Leli yizwi elafika kuJeremiya livela kuJehova, ngesikhathi uNebukhadirezari inkosi yaseBhabhiloni+ nalo lonke ibutho lakhe lempi+ nayo yonke imibuso yomhlaba, umbuso owawungaphansi kwesandla sakhe,+ nazo zonke izizwe belwa neJerusalema nayo yonke imizi yalo,+ lathi:  “Yilokhu uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli akushilo, ‘Hamba, uthi kuZedekiya inkosi yakwaJuda,+ yebo, uthi kuye: “Yilokhu uJehova akushilo, ‘Bheka nginikela lo muzi esandleni senkosi yaseBhabhiloni,+ futhi iyowushisa ngomlilo.+  Wena ngokwakho ngeke uphunyuke esandleni sayo, ngoba nakanjani uzobanjwa unikelwe esandleni sayo.+ Amehlo akho ayobona amehlo enkosi yaseBhabhiloni,+ futhi umlomo wayo uyokhuluma nomlomo wakho, futhi uyoya eBhabhiloni.’  Nokho, yizwa izwi likaJehova Zedekiya nkosi yakwaJuda,+ ‘Yilokhu uJehova akushilo ngokuphathelene nawe: “Ngeke ufe ngenkemba.  Uyofa ngokuthula;+ futhi bayokwenzela ukushiselwa+ okunjengokushiselwa okwenzelwa oyihlo, amakhosi aba ngaphambi kwakho,+ futhi, bayothi ‘Maye nkosi!’+ bekulilela,+ ngoba ‘mina ngilikhulumile leli zwi,’ kusho uJehova.”’”’”  UJeremiya umprofethi wawakhuluma noZedekiya inkosi yakwaJuda wonke la mazwi+ eJerusalema,  ngesikhathi amabutho empi enkosi yaseBhabhiloni elwa neJerusalema nayo yonke imizi yakwaJuda eyayisele,+ neLakishi+ ne-Azeka;+ ngoba yiyo le mizi enezivikelo eziqinile+ eyayisele phakathi kwemizi yakwaJuda.+  Leli yizwi elafika kuJeremiya livela kuJehova ngemva kokuba iNkosi uZedekiya yenze isivumelwano nabo bonke abantu ababeseJerusalema ukuba kumenyezelwe inkululeko kubo,+  ukuba yilowo nalowo adedele inceku yakhe nalowo nalowo incekukazi yakhe, indoda engumHebheru+ nowesifazane ongumHebheru, ukuze bangabasebenzisi njengezinceku, okungukuthi, umJuda, ongumfowabo.+ 10  Ngakho zonke izikhulu+ zalalela, nabo bonke abantu ababengenile esivumelwaneni sokudedela yilowo nalowo inceku yakhe nalowo nalowo incekukazi yakhe, ukuze bangabe besazisebenzisa njengezinceku, balalela futhi bazidedela.+ 11  Kodwa ngemva kwalokho bagwiqika+ futhi baqala ukubuyisa izinceku nezincekukazi ababezidedelile, babuye bazithobisa futhi njengezinceku nanjengezincekukazi.+ 12  Ngakho-ke kwafika izwi likaJehova kuJeremiya livela kuJehova, lathi: 13  “Yilokhu uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli akushilo, ‘Mina ngokwami ngenza isivumelwano nokhokho+ benu ngosuku lokubakhipha kwami ezweni laseGibhithe,+ endlini yezinceku,+ ngathi: 14  “Ekupheleni kweminyaka eyisikhombisa kufanele nidedele yilowo nalowo umfowabo,+ umuntu ongumHebheru,+ owathengiselwa wena+ futhi okukhonzé iminyaka eyisithupha; futhi kumelwe umdedele angabe esaba nawe.” Kodwa okhokho benu abazange bangilalele, futhi abazange bayithambekise indlebe yabo.+ 15  Nina niyaphenduka namuhla nenza okuqondile emehlweni ami ngokumemezela inkululeko yilowo nalowo kumngane wakhe, futhi nenza isivumelwano phambi kwami+ endlini igama lami elibizwé phezu kwayo.+ 16  Bese-ke nigwiqika+ futhi ningcolisa igama lami+ nibuyisa yilowo nalowo inceku yakhe nalowo nalowo incekukazi yakhe, ebenizidedelile njengokuthandekayo emphefumulweni wazo, nizithobise futhi ukuba zibe yizinceku nezincekukazi zenu.’+ 17  “Ngakho-ke yilokhu uJehova akushilo, ‘Nina aningilalelanga ngokuba niqhubeke nimemezela inkululeko+ yilowo nalowo kumfowabo nalowo nalowo kumngane wakhe. Bhekani ngimemezela kini inkululeko,’+ kusho uJehova, ‘yokuya enkembeni,+ esifweni esiwumshayabhuqe+ nasendlaleni,+ futhi ngokuqinisekile ngizoninika ukuba nibe ngukuthuthumela kuyo yonke imibuso yomhlaba.+ 18  Futhi ngizonikela abantu abasishaya indiva isivumelwano+ sami, ngoba abazange bawafeze amazwi esivumelwano abasenza phambi kwami ngethole abalihlukanisa phakathi+ ukuze badlule phakathi kwezingxenye zalo;+ 19  okungukuthi, izikhulu zakwaJuda nezikhulu zaseJerusalema,+ izikhulu zegceke nabapristi nabo bonke abantu bezwe abadlula phakathi kwezingxenye zethole— 20  yebo, ngizobanikela esandleni sezitha zabo nasesandleni salabo abafuna umphefumulo wabo;+ futhi izidumbu zabo ziyoba ngukudla kwezidalwa ezindizayo zamazulu nokwezilo zomhlaba.+ 21  UZedekiya inkosi yakwaJuda+ nezikhulu zakhe ngizobanikela esandleni sezitha zabo nasesandleni salabo abafuna umphefumulo wabo nasesandleni samabutho empi enkosi yaseBhabhiloni+ ahoxayo kini.’+ 22  “‘Bhekani ngiyayala,’ kusho uJehova, ‘futhi ngokuqinisekile ngiyowabuyisa kulo muzi,+ futhi ayolwa nawo awuthumbe awushise ngomlilo;+ futhi imizi yakwaJuda ngiyoyenza ibe yihlane eliyincithakalo elingakhiwe muntu.’”+

Imibhalo yaphansi