Jeremiya 33:1-26

33  Izwi likaJehova lafika kuJeremiya ngokwesibili, ngesikhathi esavalelwe eGcekeni Labaqaphi,+ lathi:  “Yilokhu uJehova uMenzi+ womhlaba akushilo, uJehova uMbumbi+ wawo ukuze awumise uqine,+ onguJehova igama lakhe,+  ‘Ngibize, ngizokuphendula+ futhi ngikutshele ngokushesha izinto ezinkulu ezingenakuqondakala obungazazi.’”+  “Ngoba yilokhu uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli akushilo ngokuphathelene nezindlu zalo muzi nangokuphathelene nezindlu zamakhosi akwaJuda ezidilizwayo ngenxa yamagoqo okuvimbezela nangenxa yenkemba;+  ngokuphathelene nalabo abeza ukuzolwa namaKhaledi nokuzogcwalisa izindawo ngezidumbu zamadoda engiwabulele ngentukuthelo yami nangokufutheka kwami,+ nangenxa yabo bonke labo engisithé ubuso bami kulo muzi ngenxa yobubi babo,+  ‘Bheka ngiwulethela ukululama nempilo;+ futhi ngiyobaphulukisa ngibambulele ukuthula neqiniso okuchichimayo.+  Ngizobuyisa izithunjwa zakwaJuda nezithunjwa zakwa-Israyeli,+ futhi ngizobakha njengasekuqaleni.+  Ngizobahlanza kuso sonke isiphambeko sabo abone ngaso kimi,+ futhi ngizothethelela zonke iziphambeko zabo abone ngazo kimi nabeqe umthetho wami ngazo.+  Ngokuqinisekile lo muzi uyoba kimi yigama lokwethaba,+ indumiso nobuhle kuzo zonke izizwe zomhlaba eziyozwa ngabo bonke ubuhle engibenzela bona.+ Futhi ngokuqinisekile ziyoba nengebhe+ futhi ziyaluze+ ngenxa yabo bonke ubuhle nangenxa yakho konke ukuthula engiwunika kona.’”+ 10  “Yilokhu uJehova akushilo, ‘Kule ndawo nina eniyobe nithi iyihlane elingenamuntu nasilwane esifuywayo, emizini yakwaJuda nasezitaladini zaseJerusalema ezenziwe incithakalo+ kungekho muntu owakhileyo nasilwane esifuywayo, kusazozwakala+ 11  umsindo wokwethaba nomsindo wokujabula,+ izwi lomkhwenyana nezwi likamakoti, izwi lalabo abathi: “Dumisani uJehova wamabutho, ngoba uJehova muhle;+ ngoba umusa wakhe wothando umi kuze kube nini nanini!”’+ “‘Bayobe beletha umnikelo wokubonga endlini kaJehova,+ ngoba ngiyobuyisa izithunjwa zezwe njengasekuqaleni,’+ kusho uJehova.” 12  “Yilokhu uJehova wamabutho akushilo, ‘Kule ndawo eyincithakalo engenamuntu ngisho nasilwane esifuywayo+ nakuyo yonke imizi yayo kusazoba khona idlelo labelusi abalalisa umhlambi.’+ 13  “‘Emizini yesifunda sezintaba, emizini yezwe elisezansi+ nasemizini eseningizimu+ nasezweni lakwaBhenjamini+ nasezindaweni ezizungeze iJerusalema+ nasemizini yakwaJuda+ kusazodlula imihlambi ngaphansi kwezandla zomuntu obalayo,’+ kusho uJehova.” 14  “Bheka! Kuza izinsuku,’+ kusho uJehova, ‘ngokuqinisekile engizolifeza ngazo izwi elihle engilikhulumile,+ ngokuphathelene nendlu ka-Israyeli+ nangokuphathelene nendlu kaJuda. 15  Ngalezo zinsuku nangaleso sikhathi ngiyokwenza ukuba ihlumela elilungileyo lihlumele uDavide,+ futhi ngokuqinisekile liyokhipha ubulungisa nokulunga ezweni.+ 16  Ngalezo zinsuku uJuda uyosindiswa+ neJerusalema ngokwalo liyohlala ngokulondeka.+ Leli yigama eliyobizwa ngalo, kuyothiwa UJehova Ungukulunga Kwethu.’”+ 17  “Ngoba yilokhu uJehova akushilo, ‘Ngeke kunqunywe kuDavide umuntu wokuhlala phezu kwesihlalo sobukhosi sendlu ka-Israyeli.+ 18  Kubapristi, amaLevi, ngeke kunqunywe umuntu phambi kwami ukuba anikele umnikelo wokushiswa ophelele futhi athunqise umusi ngomnikelo wokusanhlamvu nokuba anikele umhlatshelo ngaso sonke isikhathi.’”+ 19  Futhi izwi likaJehova laphinde lafika kuJeremiya, lithi; 20  “Yilokhu uJehova akushilo, ‘Uma nina bantu ningase nikwazi ukuphula isivumelwano sami semini nesivumelwano sami sobusuku, yebo ukuze imini nobusuku kungabi khona ngesikhathi sako,+ 21  singaphulwa ngokufanayo nesivumelwano sami noDavide inceku yami+ ukuze angabi nayo indodana ebusa njengenkosi esihlalweni sakhe sobukhosi;+ kanye namaLevi futhi, abapristi, izikhonzi zami.+ 22  Njengoba nje ibutho lasemazulwini lingenakubalwa, futhi isihlabathi solwandle singenakulinganiswa,+ ngiyoyandisa kanjalo inzalo kaDavide inceku yami namaLevi angikhonzayo.’”+ 23  Izwi likaJehova lafika futhi kuJeremiya, lithi: 24  “Awukubonanga yini lokho abalesi sizwe abakukhulumile, bethi, ‘Imindeni emibili uJehova ayikhethile,+ uzobuye ayale’? Futhi baphatha abantu bami ngendelelo,+ ukuze bangabe besaba yisizwe phambi kwabo. 25  “Yilokhu uJehova akushilo, ‘Uma bekungelona iqiniso ukuthi ngamisa isivumelwano sami semini nobusuku,+ izimiso zezulu nomhlaba,+ 26  bengiyoyala kanjalo nenzalo kaJakobe nekaDavide inceku yami,+ ukuze ngingathathi enzalweni yakhe ababusi phezu kwenzalo ka-Abrahama, u-Isaka noJakobe. Ngoba ngiyozibutha izithunjwa zabo+ futhi ngiyozihawukela.’”+

Imibhalo yaphansi