Jeremiya 31:1-40

31  “Ngaleso sikhathi,” kusho uJehova, “ngiyoba nguNkulunkulu kuyo yonke imindeni yakwa-Israyeli; futhi yona, iyoba ngabantu bami.”+  Yilokhu uJehova akushilo: “Isizwe esakhiwa yilabo abasindé enkembeni sathola umusa ehlane,+ ngesikhathi u-Israyeli eya lapho ayezophumula khona.”+  UJehova wabonakala kimi ekude, ethi: “Ngikuthandé ngothando olungenasiphelo.+ Yingakho ngikudonse ngomusa wothando.+  O ntombi yakwa-Israyeli, ngisazokwakha kabusha futhi ngokuqinisekile uyokwakhiwa kabusha.+ Usazovunula ngamathamborini akho futhi uphume impela ngomdanso walabo abahlekayo.+  Usazotshala futhi izivini ezintabeni zaseSamariya.+ Abatshali ngokuqinisekile bayotshala futhi baqale ukuzisebenzisa.+  Ngoba kukhona usuku abaqaphi esifundeni sezintaba sakwa-Efrayimi empeleni abayomemeza ngalo bathi, ‘madoda, vukani, masikhuphukele eZiyoni, kuJehova uNkulunkulu wethu.’”+  Ngoba yilokhu uJehova akushilo; “Mmemezeni kakhulu uJakobe ngokujabula, nimpongoloze phambi kwezizwe.+ Kumemezeleni.+ Dumisani nithi, ‘Jehova, sindisa abantu bakho, insali ka-Israyeli.’+  Bheka ngiyabaletha bevela ezweni lasenyakatho,+ futhi ngiyobaqoqela ndawonye bevela ezingxenyeni ezikude kakhulu zomhlaba.+ Phakathi kwabo kuyoba khona abayizimpumputhe nabayizinyonga, owesifazane okhulelweyo nobelethayo, bonke ndawonye.+ Bayobuyela lapha beyibandla elikhulu.+  Bayoza bekhala,+ futhi ngiyobabuyisa ngokuncenga kwabo becela ukuboniswa umusa. Ngiyobenza bahambe baye ezigodini zezifufula zamanzi,+ ngendlela efanele abangeke benziwe bakhubeke kuyo. Ngoba ngibé uBaba ku-Israyeli;+ futhi u-Efrayimi yena, uyizibulo lami.’+ 10  O nina zizwe, yizwani izwi likaJehova, nililandise phakathi kweziqhingi ezikude,+ nithi: “Lowo ohlakaza u-Israyeli uyomqoqa futhi,+ ngokuqinisekile uyomgcina njengomalusi egcina umhlambi wakhe.+ 11  Ngoba uJehova empeleni uyomkhulula uJakobe+ amophule esandleni salowo onamandla kunaye.+ 12  Ngokuqinisekile, bayoza futhi bakhamuluke ngenjabulo endaweni ephakeme yaseZiyoni+ futhi baqhakaze ngenxa yobuhle bukaJehova,+ ngenxa yokusanhlamvu nangenxa yewayini elisha+ nangenxa yamafutha nangenxa yamazinyane ezimvu nezimbuzi namankonyane ezinkomo.+ Futhi umphefumulo wabo uyomane ube njengensimu eniselwa kahle,+ ngeke baphinde bayethe.”+ 13  “Ngaleso sikhathi intombi iyojabula emdansweni, nezinsizwa namaxhegu, bonke ndawonye.+ Ngiyoshintsha ukulila kwabo kube ngukwethaba, futhi ngiyobaduduza ngibenze bajabule bekude nosizi lwabo.+ 14  Ngiyosuthisa umphefumulo wabapristi ngamafutha,+ nabantu bami bayokwaneliseka ngobuhle bami,”+ kusho uJehova. 15  “Yilokhu uJehova akushilo, ‘Kuzwakala izwi eRama,+ isililo nokukhala okumunyu;+ uRaheli+ ekhalela amadodana akhe.+ Wenqabile ukududuzwa ngamadodana akhe,+ ngoba awasekho.’”+ 16  Yilokhu uJehova akushilo: “‘Bamba izwi lakho lingakhali, namehlo akho angachiphizi izinyembezi,+ ngoba kukhona umvuzo ngomsebenzi wakho,’ kusho uJehova, ‘futhi ngokuqinisekile ayobuya ezweni lesitha.’+ 17  “‘Futhi likhona ithemba ngekusasa lakho,’+ kusho uJehova, ‘futhi amadodana ngokuqinisekile ayobuyela endaweni yawo.’”+ 18  “Impela ngimzwile u-Efrayimi ezikhalela,+ ‘Ungiqondisile, ukuba ngiqondiswe,+ njengethole elingaqeqeshiwe.+ Nginqande, futhi ngizobuya ngokushesha,+ ngoba wena unguJehova uNkulunkulu wami.+ 19  Ngoba ngemva kokubuya kwami ngazisola;+ futhi ngemva kokuba ngiholelwe ekubeni ngazi ngazishaya ethangeni ngempama.+ Ngaba namahloni, futhi ngazizwa ngilulazekile,+ ngoba ngangithwele isihlamba sobusha bami.’”+ 20  “Ingabe u-Efrayimi uyindodana eyigugu kimi, noma ungumntwana ophathwa ngothando?+ Ngoba izinga engikhuluma ngalo ngokumelene naye yizinga engizobuye ngimkhumbule ngalo nakanjani.+ Yingakho amathumbu ami eye ahlokoma ngenxa yakhe.+ Nakanjani ngiyomhawukela,”+ kusho uJehova. 21  “Zimisele izimpawu zomgwaqo. Zibekele izigxobo zezimpawu.+ Gxilisa inhliziyo yakho emgwaqweni omkhulu, indlela okuyodingeka uhambe ngayo.+ O ntombi yakwa-Israyeli, buya. Buyela kule mizi yakho.+ 22  Kuyoze kube nini uphendukela ngapha nangapha,+ ndodakazi engathembekile?+ Ngoba uJehova udale into entsha emhlabeni: Owesifazane uyongunga indoda enamandla.” 23  Yilokhu uJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, akushilo: “Lisazoshiwo leli zwi ezweni lakwaJuda nasemizini yakhe, ngesikhathi engiyobutha ngaso abathunjiweyo babo, ‘Kwangathi uJehova angakubusisa,+ ndawo yokuhlala elungile,+ ntaba engcwele.’+ 24  UJuda nayo yonke imizi yakhe ngokuqinisekile bayohlala kuyo ndawonye, abalimi nalabo abaphumé nemihlambi.+ 25  Ngoba ngiyosuthisa umphefumulo okhathele, nayo yonke imiphefumulo eyethayo ngiyoyigcwalisa.”+ 26  Khona-ke ngaphaphama futhi ngaqala ukubona; futhi ubuthongo bami bona, babumnandi kimi. 27  “Bheka! Kuza izinsuku,” kusho uJehova, “engiyohlwanyela ngazo indlu ka-Israyeli nendlu kaJuda ngembewu yomuntu nangembewu yesilwane esifuywayo.”+ 28  “Kuyothi njengoba nje ngangihlalé ngiqaphile ngakubo+ ukuba ngisiphule futhi ngibhidlize ngidilize ngibhubhise futhi ngenze umonakalo,+ kanjalo ngiyohlala ngiqaphile ngakubo ukuba ngakhe futhi ngitshale,”+ kusho uJehova. 29  Ngalezo zinsuku ngeke besathi, ‘Ngoyise abadlé amagilebhisi, kodwa ngamazinyo amadodana abe bushelelezi.’+ 30  Kodwa yilowo nalowo uyofa ngenxa yesiphambeko sakhe.+ Wonke umuntu odla amagilebhisi angavuthiwe, ngawakhe amazinyo ayoba bushelelezi.” 31  “Bheka! Kuza izinsuku,” kusho uJehova, “engiyokwenza ngazo isivumelwano esisha+ nendlu ka-Israyeli+ nendlu kaJuda;+ 32  esingafani nesivumelwano engasenza nokhokho babo mhla ngibabamba ngesandla ukuze ngibakhiphe ezweni laseGibhithe,+ ‘isivumelwano sami abasephula,+ nakuba mina ngangingumnikazi wabo ongumyeni,’+ kusho uJehova.” 33  “Ngoba yilesi isivumelwano+ engiyosenza nendlu ka-Israyeli ngemva kwalezo zinsuku,”+ kusho uJehova. “Ngiyofaka umthetho wami ngaphakathi kubo,+ ngiwulobe nasenhliziyweni yabo.+ Ngiyoba nguNkulunkulu wabo, bona babe ngabantu bami.”+ 34  “Ngeke besafundisa yilowo nalowo umngane wakhe nalowo nalowo umfowabo,+ bethi, ‘Yazini uJehova!’+ ngoba bonke bayongazi, kusukela komncane kunabo bonke kuya ngisho nakomkhulu kunabo bonke kubo,”+ kusho uJehova. “Ngoba ngizosithethelela isiphambeko sabo, nesono sabo ngeke ngisasikhumbula.”+ 35  Yilokhu uJehova akushilo, uMniki welanga ukuba likhanyise emini,+ nowezimiso+ zenyanga+ nezinkanyezi ukuba zikhanyise ebusuku,+ Lowo onyakazisa ulwandle ukuze amagagasi alo ahlokome,+ Lowo ogama lakhe linguJehova wamabutho:+ 36  “‘Uma lezi ziqondiso zingase zisuswe phambi kwami,’+ kusho uJehova, ‘labo abayinzalo ka-Israyeli ngokufanayo bangase bapheze ukuba yisizwe phambi kwami njalo.’”+ 37  Yilokhu uJehova akushilo: “‘Uma amazulu ngaphezulu engase alinganiswe futhi izisekelo zomhlaba ngaphansi zihlolwe,+ nami ngingase ngiyilahle yonke inzalo ka-Israyeli ngenxa yakho konke lokho ekwenzile,’+ kusho uJehova.” 38  “Bheka! Kuza izinsuku,” kusho uJehova, “lapho lo muzi ngokuqinisekile uyokwakhelwa+ uJehova kusukela eMbhoshongweni kaHananeli+ kuya eSangweni Legumbi.+ 39  Futhi umucu wokulinganisa+ usayohamba uqonde phambili egqumeni laseGarebi, futhi ngokuqinisekile uyozungeza uye eGowa. 40  Lonke ithafa eliphansi lezidumbu+ nelomlotha onamafutha,+ nawo wonke amathala kuze kufike esigodini sesifufula saseKidroni,+ kuze kufike egumbini leSango Lehhashi+ ngasempumalanga, liyoba yinto engcwele kuJehova.+ Ngeke lisishulwe, futhi ngeke lisadilizwa kuze kube nini nanini.”+

Imibhalo yaphansi