Jeremiya 30:1-24

30  Leli yizwi elafika kuJeremiya livela kuJehova, lithi:  “Yilokhu uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli akushilo, ‘Zilobele encwadini wonke amazwi engizowakhuluma kuwe.+  Ngoba, “bheka! kuza izinsuku,” kusho uJehova, “futhi ngiyobutha abathunjiweyo babantu bami, u-Israyeli noJuda,”+ kusho uJehova, “ngiyobabuyisela ezweni engalinika okhokho babo, futhi ngokuqinisekile bayolithatha liphinde libe ngelabo.”’”+  Lawa ngamazwi uJehova awakhulumile ku-Israyeli nakuJuda.  Ngoba yilokhu uJehova akushilo: “Sizwé umsindo wokuthuthumela, ingebhe,+ futhi akukho ukuthula.  Sizani, nibuze madoda, nibone ukuthi kuyenzeka yini ukuba owesilisa abelethe. Kungani ngiboné wonke amadoda anamandla izandla zawo zisezinkalweni zawo njengowesifazane obelethayo,+ futhi bonke ubuso buphaphathekile?+  Maye! Ngoba lolo suku lungolukhulu,+ kangangokuba alukho olunye olunjengalo,+ futhi luyisikhathi sokucindezeleka kuJakobe.+ Kodwa uyosindiswa ngisho nakuso.”  “Kuyothi ngalolo suku,” kusho uJehova wamabutho, “ngiphule ijoka lomuntu entanyeni yakho, nemichilo yakho ngiyigqabule,+ futhi izihambi ngeke zisamxhaphaza njengokungathi uyinceku.  Ngokuqinisekile bayokhonza uJehova uNkulunkulu wabo noDavide inkosi yabo,+ engiyobavusela yena.”+ 10  “Kepha wena, ungesabi nceku yami Jakobe,” kusho uJehova, “futhi ungafikelwa ukwethuka Israyeli.+ Ngoba bheka ngikusindisa ukude ngisindise nenzalo yakho ezweni lokuthunjwa kwayo.+ UJakobe ngokuqinisekile uyobuya futhi angahlushwa yisiphazamiso, akhululeke, ngeke kube khona obangela ukuthuthumela.”+ 11  “Ngoba nginawe,” kusho uJehova, “ukuba ngikusindise;+ kodwa ngiyoqothula phakathi kwazo zonke izizwe engikuhlakazele kuzo.+ Nokho, wena ngeke ngikuqothule.+ Kuzodingeka ngiqondise izigwegwe kuwe ngezinga elifanelekile, njengoba ngingasoze ngakuyeka ungajezisiwe.”+ 12  Ngoba yilokhu uJehova akushilo: “Alikho ikhambi lokuphuka kwakho.+ Umvimbo wakho ungongapheliyo.+ 13  Akekho omela udaba lwakho, isilonda sakho.+ Azikho izindlela zokukuphulukisa, futhi akukho ukukubopha.+ 14  Bonke labo abakuthanda kakhulu yibo abakukhohliwe.+ Akuwena abahlale bekufuna. Ngoba ngikushayé ngomvimbo wesitha,+ ngokushaywa komuntu onesihluku,+ ngenxa yobuningi besiphambeko sakho;+ izono zakho zibé ziningi.+ 15  Kungani ukhaliswa ukuphuka kwakho?+ Ubuhlungu bakho abelapheki ngenxa yobuningi besiphambeko sakho; izono zakho zibé ziningi.+ Ngenzé lezi zinto kuwe. 16  Ngakho-ke bonke labo abakushwabadelayo nabo ngokwabo bayoshwabadelwa;+ kepha bonke abaphikisana nawe, bonke bayoya ekuthunjweni.+ Labo abakuphangayo ngokuqinisekile bayoba abokuphangwa, futhi bonke abakuphangayo ngiyobanikela ekuphangweni.”+ 17  “Ngoba ngiyokulethela ukululama, futhi ngiyoyipholisa imivimbo yakho,”+ kusho uJehova. “Ngoba bakubiza ngokuthi ungowesifazane oxoshiwe;+ ‘Okungukuthi, iZiyoni, elingafunwa muntu.’”+ 18  Yilokhu uJehova akushilo: “Bheka ngibutha abathunjiweyo bamatende kaJakobe,+ futhi ngizohawukela amatabernakele akhe. Umuzi uyokwakhiwa impela phezu kwendunduma yawo;+ nombhoshongo uyokuma esizeni sawo esifanele.+ 19  Kuyophuma kubo ukubonga, nomsindo wabahlekayo.+ Futhi ngiyobandisa, ngeke babe mbalwa;+ futhi ngiyokwenza isibalo sabo sibe sikhulu kakhulu; ngeke babe abangelutho.+ 20  Amadodana akhe kumelwe abe njengasezikhathini zangaphambili, futhi phambi kwami inhlangano yakhe iyomiswa iqine.+ Ngiyobanaka bonke abacindezeli bakhe.+ 21  Umuntu wakhe omkhulu ngokubabazekayo ngokuqinisekile uyoba ngovela kuye,+ futhi umbusi wakhe uyophuma phakathi kwakhe;+ ngiyomenza ukuba asondele, futhi kumelwe asondele kimi.”+ “Ngoba, ngubani manje lona obambisé ngenhliziyo yakhe ukuze asondele kimi?”+ kusho uJehova. 22  “Ngokuqinisekile niyoba ngabantu bami,+ futhi mina ngokwami ngibe nguNkulunkulu wenu.”+ 23  Bheka! Isivunguvungu sikaJehova, ukufutheka uqobo, siphumile, isiphepho esishanela siye phambili.+ Siyokhwishiza phezu kwekhanda lababi.+ 24  Intukuthelo kaJehova evuthayo ngeke ibuyele emuva kuze kube yilapho eseyikhiphile futhi wayifeza imicabango yenhliziyo yakhe.+ Engxenyeni yokugcina yezinsuku nina niyokucabanga lokhu.+

Imibhalo yaphansi