Jeremiya 3:1-25

3  Kukhona isisho esithi: “Uma indoda ingase ixoshe umkayo bese empeleni eyishiya abe ngowenye indoda, kufanele yini iphinde ibuyele kuye?”+ Lelo zwe alingcoliswanga yini nokungcoliswa?+ “Wena ufebé namashende amaningi;+ ingabe kufanele ubuyele kimi?”+ kusho uJehova.  “Phakamisela amehlo akho ezindleleni ezibhudulekile ubone.+ Yikuphi lapho ungazange udlwengulwe khona?+ Ubahlalelé eceleni kwezindlela, njengowase-Arabhiya ehlane;+ uqhubeka ungcolisa izwe ngezenzo zakho zobufebe nangobubi bakho.+  Ngakho izihlambi ezinkulu zigodliwe,+ ngisho nemvula yasentwasahlobo ayizange ibe khona.+ Ibunzi lakho liye laba yibunzi lomfazi ofebayo. Wenqabile ukuzizwa ululazekile.+  Ingabe ukusukela manje kuqhubeke uye wangimemeza wathi, ‘Baba,+ wena ungumngane wami oyisifuba kwasebusheni bami!+  Ingabe umuntu kufanele ahlale ecasukile kuze kube nini nanini, noma aqhubeke elinde okuthile kuze kube phakade?’+ Bheka! Ukhulumile, futhi waqhubeka wenza izinto ezimbi wanqoba.”+  UJehova wathi kimi ezinsukwini zikaJosiya inkosi:+ “‘Ukubonile yini lokho u-Israyeli ongathembekile akwenzile?+ Ukhuphukela kuzo zonke izintaba eziphakeme+ aye nangaphansi kwayo yonke imithi ekhephuzelayo,+ ukuze ayofeba khona.+  Futhi esenzé zonke lezi zinto ngangilokhu ngithi kufanele abuyele kimi, kodwa akazange abuye;+ uJuda waqhubeka ebheke udadewabo okhohlisayo.+  Lapho ngibona lokho, ngenxa yaso kanye isizathu sokuthi u-Israyeli ongathembekile wayephingile, ngammukisa+ ngamnika incwadi yokumhlukanisa ngokugcwele,+ nokho, uJuda udadewabo owenza ngokukhohlisa akazange esabe, kodwa naye waqala ukuhamba ayofeba.+  Ubufebe bakhe bube khona ngenxa yokuthatha kwakhe izinto kalula, waqhubeka engcolisa izwe+ futhi ephinga namatshe nemithi;+ 10  naphezu kwakho konke lokhu udadewabo okhohlisayo uJuda akazange abuyele kimi ngayo yonke inhliziyo yakhe,+ wabuya ngamanga kuphela,’+ kusho uJehova.” 11  UJehova waqhubeka wathi kimi: “U-Israyeli ongathembekile ubonakalisé umphefumulo wakhe ulunge ngaphezu kukaJuda owenza ngokukhohlisa.+ 12  Hamba, umemezele la mazwi enyakatho+ uthi: “‘“O Israyeli oyimbuka, buya,” kusho uJehova.’+ ‘“Ngeke ngenze ubuso bami buninyukubalele ngokuthukuthela,+ ngoba mina ngithembekile,”+ kusho uJehova.’ ‘“Ngeke ngihlale ngicasukile kuze kube nini nanini.+ 13  Kuphela qaphela isiphambeko sakho, ngoba weqe umthetho kaJehova uNkulunkulu wakho.+ Waqhubeka uhlakaza izindlela zakho ezihambini+ ngaphansi kwayo yonke imithi ekhephuzelayo,+ kodwa izwi lami anililalelanga,” kusho uJehova.’” 14  “O nina madodana angamambuka, buyani,”+ kusho uJehova. “Ngoba mina ngibé umnikazi wenu ongumyeni wenu;+ futhi ngizonithatha, oyedwa emzini nababili emndenini, nginilethe eZiyoni.+ 15  Ngizoninika abelusi ngokuvumelana nenhliziyo yami,+ futhi ngokuqinisekile bazonondla ngolwazi nangokuqondisisa.+ 16  Niyoba baningi futhi ngokuqinisekile nithele ezweni ngalezo zinsuku,” kusho uJehova.+ “Ngeke besathi, ‘Umphongolo wesivumelwano sikaJehova!’+ futhi ngeke usafika enhliziyweni, ngeke besawukhumbula+ noma bawuswele, futhi ngeke usenziwa. 17  Ngaleso sikhathi bayobiza iJerusalema ngokuthi yisihlalo sobukhosi sikaJehova;+ futhi zonke izizwe ziyoqoqelwa+ kulo egameni likaJehova eJerusalema,+ ngeke zisalandela inkani yenhliziyo yazo embi.”+ 18  “Ngalezo zinsuku bayohamba, indlu kaJuda eceleni kwendlu ka-Israyeli,+ futhi bebonke+ bayophuma ezweni lasenyakatho bangene ezweni engalinika okhokho benu njengefa.+ 19  Futhi mina ngokwami ngithé, ‘yeka indlela engakubeka ngayo phakathi kwamadodana futhi ngakunika izwe elifiselekayo,+ ifa lomhlobiso wamabutho ezizwe!’ ‘Ngaqhubeka ngathi, nina niyongibiza ngokuthi, “Baba!”+ futhi ngeke niyeke ukungilandela.’ 20  ‘Ngempela njengomfazi oshiyé umngane wakhe ngokukhohlisa,+ kanjalo nawe ndlu ka-Israyeli, uye wasebenzelana nami ngokukhohlisa,’+ kusho uJehova.” 21  Ezindleleni ezibhudulekile kuzwakalé umsindo, ukukhala, ukuncenga kwabantwana baka-Israyeli. Ngoba basonte indlela yabo;+ bamkhohliwe uJehova uNkulunkulu wabo.+ 22  “Buyani, nina madodana angamambuka.+ Ngizosiphulukisa isimo senu sobumbuka.”+ “Yithi laba! Sizé kuwe, ngoba wena Jehova, unguNkulunkulu wethu.+ 23  Ngempela amagquma kanye nenhlokomo yezintaba+ kungokwamanga.+ Ngempela insindiso ka-Israyeli ikuJehova uNkulunkulu wethu.+ 24  Kodwa into eyihlazo+ ikudlile ukukhandleka kokhokho bethu kusukela ebusheni bethu, imihlambi yabo yezimvu neyezinkomo, amadodana abo namadodakazi abo. 25  Silala ehlazweni lethu,+ futhi ukuhlazeka kwethu kuqhubeka kusimbozile;+ ngoba soné kuJehova uNkulunkulu wethu,+ thina nobaba kusukela ebusheni bethu kuqhubeke kuze kube yilolu suku,+ futhi asizange sililalele izwi likaJehova uNkulunkulu wethu.”+

Imibhalo yaphansi