Jeremiya 29:1-32

29  Lawa ngamazwi encwadi uJeremiya umprofethi ayithumela eseJerusalema kwabaseleyo bamadoda amadala kubantu abadingisiwe nakubapristi nabaprofethi nakubo bonke abantu, uNebukhadinezari ayebayise ekudingisweni eBhabhiloni besuka eJerusalema,+  ngemva kokuba uJekoniya+ inkosi nendlovukazi+ nezikhulu zegceke, nezikhulu zakwaJuda naseJerusalema,+ nezingcweti nabakhi bezindonga zezivikelo+ bephumile eJerusalema.  Wayithumela ngesandla sika-Elasa indodana kaShafani+ noGemariya indodana kaHilikiya, uZedekiya+ inkosi yakwaJuda eyayibathumele eBhabhiloni kuNebukhadinezari inkosi yaseBhabhiloni, ithi:  “Yilokhu uJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, akushilo kubo bonke abantu abadingisiwe, engibabangele ukuba baye ekudingisweni+ eBhabhiloni besuka eJerusalema,  ‘Yakhani izindlu nihlale kuzo, nitshale amasimu nidle izithelo zawo.+  Thathani abafazi nizale amadodana namadodakazi;+ nithathele amadodana enu abafazi futhi nendise amadodakazi enu, ukuba azale amadodana namadodakazi; nibe baningi lapho, ningabi mbalwa.  Futhi, funani ukuthula komuzi engibangele ukuba nidingiselwe kuwo, niwuthandazele kuJehova, ngoba ngokuthula kwawo nani niyoba nokuthula.+  Ngoba yilokhu uJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, akushilo: “Abaprofethi benu abaphakathi kwenu nababhuli benu mabanganikhohlisi,+ futhi ningawalaleli amaphupho abo abawaphuphayo.+  Ngoba ‘baprofetha amanga kini egameni lami. Angibathumanga,’+ kusho uJehova.”’” 10  “Ngoba yilokhu uJehova akushilo, ‘Ngiyoninaka ngokuvumelana nokuphelela kweminyaka engamashumi ayisikhombisa eBhabhiloni,+ futhi ngiyoqinisa kini izwi lami elihle ngokunibuyisela kule ndawo.’+ 11  “‘Ngoba mina ngiyazi kahle imicabango engiyicabangayo ngani,’+ kusho uJehova, ‘yimicabango yokuthula, hhayi eyenhlekelele,+ ukuba ngininike ikusasa nethemba.+ 12  Ngokuqinisekile niyongibiza futhi nize nithandaze kimi, futhi ngiyonilalela.’+ 13  “‘Impela niyongifuna futhi ningithole,+ ngoba niyongifuna ngayo yonke inhliziyo yenu.+ 14  Ngiyozenza ngitholakale kini,’+ kusho uJehova. ‘Ngiyobutha indikimba yezithunjwa zenu futhi nginiqoqele ndawonye nginikhiphe kuzo zonke izizwe nakuzo zonke izindawo enginihlakazelé kuzo,’+ kusho uJehova. ‘Ngiyonibuyisela kule ndawo engabangela ukuba nisuke kuyo niye ekudingisweni.’+ 15  “Kodwa nithé, ‘UJehova usivusele abaprofethi eBhabhiloni.’ 16  “Ngoba yilokhu uJehova akushilo enkosini ehlezi esihlalweni sobukhosi sikaDavide+ nakubo bonke abantu abahlala kulo muzi, abafowenu abangahambanga nani ukuya ekudingisweni,+ 17  ‘Yilokhu uJehova wamabutho akushilo: “Bhekani ngithuma ngokumelene nabo inkemba,+ indlala+ nesifo esiwumshayabhuqe,+ futhi ngiyobenza babe njengamakhiwane aqhumile angenakudliwa ngenxa yobubi.”’+ 18  “‘Futhi ngiyobaxosha ngenkemba, ngendlala nangesifo esiwumshayabhuqe, futhi ngiyobanikela ukuba babe ngukuthuthumela kuyo yonke imibuso yomhlaba,+ babe yisiqalekiso nento eshaqisayo neyokushayelwa ikhwelo nesihlamba phakathi kwazo zonke izizwe ngokuqinisekile engiyobahlakazela kuzo,+ 19  ngenxa yokuthi abawalalelanga amazwi ami,’ kusho uJehova, ‘engiwathumele kubo ngezinceku zami abaprofethi, ngivuka ekuseni ngizithuma.’+ “‘Kodwa anilalelanga,’+ kusho uJehova. 20  “Kepha nina, yizwani izwi likaJehova, nonke nina bantu abadingisiwe,+ enginimukisé eBhabhiloni nisuka eJerusalema.+ 21  Yilokhu uJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, akushilo ngokuqondene no-Ahabi indodana kaKholaya nakuZedekiya indodana kaMahaseya, abaprofetha amanga kini egameni lami,+ ‘Bhekani ngibanikela esandleni sikaNebukhadirezari inkosi yaseBhabhiloni, uyobabulala phambi kwamehlo enu.+ 22  Futhi ngokuqinisekile yonke indikimba yabadingisiwe bakwaJuda abaseBhabhiloni iyosusela isiqalekiso kubo, ithi: “Kwangathi uJehova angakwenza ube njengoZedekiya nanjengo-Ahabi,+ labo inkosi yaseBhabhiloni eyabosa emlilweni!”+ 23  ngesizathu sokuthi baye benza ukungabi nangqondo kwa-Israyeli,+ futhi bayaqhubeka bephinga nabafazi babangane+ babo siqu futhi baqhubeka bekhuluma ngamanga egameni lami izwi engingabayalanga ngalo.+ “‘“Yimi owaziyo futhi ngingufakazi,”+ kusho uJehova.’” 24  “KuShemaya+ waseNehelamu uzothi, 25  ‘Yilokhu uJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, akushilo: “Ngenxa yokuthi wena uthumele ngegama lakho izincwadi+ eziya kubo bonke abantu abaseJerusalema, nakuZefaniya+ indodana kaMahaseya, umpristi, nakubo bonke abapristi, uthi, 26  ‘UJehova ukwenze umpristi esikhundleni sikaJehoyada umpristi, ukuze ube umbonisi omkhulu wendlu kaJehova+ kunoma yimuphi umuntu ohlanyayo+ noziphathisa okomprofethi, futhi kumelwe umfake esitokisini nasepulangweni lokuchakafulwa;+ 27  pho-ke, kungani ungazange umkhuze uJeremiya wase-Anathoti,+ oziphathisa okomprofethi kini?+ 28  Ngoba kungaleso sizathu ethumele kithi eBhabhiloni, ethi: “Kuzothatha isikhathi eside! Yakhani izindlu nihlale kuzo, tshalani amasimu nidle izithelo zawo,+—”’”’” 29  UZefaniya+ umpristi wayifunda le ncwadi ezindlebeni zikaJeremiya umprofethi. 30  Khona-ke izwi likaJehova lafika kuJeremiya, lathi: 31  “Thumela kubo bonke abantu abadingisiwe,+ uthi, ‘Yilokhu uJehova akushilo ngokuqondene noShemaya waseNehelamu: “Ngesizathu sokuthi uShemaya uprofethé kini, kodwa mina angizange ngimthume, futhi uzamé ukunenza ukuba nithembele emangeni,+ 32  ngakho-ke yilokhu uJehova akushilo, ‘Bhekani ngiyamnaka uShemaya+ waseNehelamu nenzalo yakhe.’+ “‘“‘Ngeke abe namuntu ohlala phakathi kwalesi sizwe;+ futhi akasoze akubona okuhle engikwenzela isizwe sami,’+ kusho uJehova, ‘ngoba ukhulumé amazwi okuvukela uJehova ngokuqondile.’”’”+

Imibhalo yaphansi