Jeremiya 28:1-17

28  Kwathi-ke ngalowo nyaka, ekuqaleni kombuso kaZedekiya+ inkosi yakwaJuda, ngonyaka wesine, ngenyanga yesihlanu, uHananiya+ indodana ka-Azuri, umprofethi owayevela eGibheyoni,+ wathi kimi endlini kaJehova phambi kwamehlo abapristi nawabo bonke abantu:  “Yilokhu uJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, akushilo, ‘Ngiyoliphula ijoka lenkosi yaseBhabhiloni.+  Phakathi neminyaka emibili egcwele ngizobuyisela kule ndawo zonke izinto zendlu kaJehova uNebukhadinezari inkosi yaseBhabhiloni+ azithatha kule ndawo ukuba aziyise eBhabhiloni.’”  “‘UJekoniya+ indodana kaJehoyakimi,+ inkosi yakwaJuda, nabo bonke abadingisiwe bakwaJuda abaye eBhabhiloni+ ngiyababuyisa kule ndawo,’ kusho uJehova, ‘ngoba ngiyoliphula ijoka+ lenkosi yaseBhabhiloni.’”  UJeremiya umprofethi wakhuluma kuHananiya umprofethi phambi kwamehlo abapristi naphambi kwamehlo abo bonke abantu ababemi endlini kaJehova;+  yebo, uJeremiya umprofethi wathi: “Amen!+ Kwangathi uJehova angenza kanjalo! Kwangathi uJehova angawaqinisa amazwi akho owaprofethile ngokubuyisela kule ndawo izinto zendlu kaJehova nabo bonke abantu abadingisiwe basuke eBhabhiloni!+  Nokho, siza uzwe leli zwi engilikhuluma ezindlebeni zakho nasezindlebeni zabo bonke abantu.+  Ngokuqondene nabaprofethi ababengaphambi kwami nangaphambi kwakho kusukela kudala,+ nabo babeprofetha ngokuphathelene namazwe amaningi nangokuphathelene nemibuso emikhulu, ngempi nangenhlekelele nangesifo esiwumshayabhuqe.+  Ngokuqondene nomprofethi oprofetha ngokuthula,+ lapho izwi lalowo mprofethi ligcwaliseka umprofethi uJehova amthumé ngeqiniso uyokwaziwa.”+ 10  Kulokho uHananiya umprofethi wawuthatha umgoqo wejoka entanyeni kaJeremiya umprofethi wawuphula.+ 11  UHananiya+ waqhubeka wathi phambi kwamehlo abo bonke abantu: “Yilokhu uJehova akushilo,+ ‘Phakathi neminyaka emibili egcwele ngizoliphula kanje ijoka likaNebukhadinezari inkosi yaseBhabhiloni lisuke entanyeni yazo zonke izizwe.’”+ UJeremiya umprofethi wazihambela ngendlela yakhe.+ 12  Khona-ke izwi likaJehova lafika kuJeremiya,+ ngemva kokuba uHananiya umprofethi ewuphulile umgoqo wejoka wawususa entanyeni kaJeremiya umprofethi, lathi: 13  “Hamba, uthi kuHananiya, ‘Yilokhu uJehova akushilo: “Imigoqo yejoka+ yokhuni uyiphulile, esikhundleni sayo kuzodingeka wenze imigoqo yejoka yensimbi.”+ 14  Ngoba yilokhu uJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, akushilo: “Ngizobeka ijoka lensimbi entanyeni yazo zonke lezi zizwe, ukuba zikhonze uNebukhadinezari inkosi yaseBhabhiloni;+ kumelwe zimkhonze.+ Ngizomnika+ ngisho nezilo zasendle.”’” 15  UJeremiya umprofethi waqhubeka wathi kuHananiya+ umprofethi: “Ngicela ungilalele Hananiya! UJehova akakuthumanga, kodwa wena ubangelé lesi sizwe ukuba sithembele emangeni.+ 16  Ngakho-ke yilokhu uJehova akushilo, ‘Bheka! Ngiyakumukisa ebusweni bomhlaba. Uzofa kuwo lo nyaka,+ ngoba ukhulumé amazwi okuvukela okuqondile ngokumelene noJehova.’”+ 17  Wafa-ke uHananiya umprofethi ngalowo nyaka, ngenyanga yesikhombisa.+

Imibhalo yaphansi