Jeremiya 27:1-22

27  Ekuqaleni kombuso kaJehoyakimi indodana kaJosiya,+ inkosi yakwaJuda, kwafika leli zwi kuJeremiya livela kuJehova, lithi:  “Yilokhu uJehova akushilo kimi, ‘Zenzele imichilo nemigoqo yejoka,+ ukubeke entanyeni yakho.+  Futhi kumelwe ukuthumele enkosini yakwa-Edomi+ nasenkosini yakwaMowabi+ nasenkosini yamadodana ka-Amoni+ nasenkosini yaseThire+ nasenkosini yaseSidoni+ ngesandla sezithunywa eziza eJerusalema kuZedekiya inkosi yakwaJuda.  Kumelwe uzinike umyalo oya emakhosini azo, uthi: “‘“Yilokhu uJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli,+ akushilo; yilokhu okufanele nikusho emakhosini enu,  ‘Mina ngokwami ngenzé umhlaba,+ abantu+ nezilwane+ eziphezu kobuso bomhlaba ngamandla ami amakhulu+ nangengalo yami eyeluliweyo;+ futhi ngiwuniké noma ubani okuye kwaba okulungile emehlweni ami ukumnika.+  Manje mina ngokwami nginikelé wonke la mazwe esandleni sikaNebukhadinezari inkosi yaseBhabhiloni,+ inceku yami;+ ngisho nezilo zasendle ngimniké zona ukuba zimkhonze.+  Zonke izizwe kumelwe zimkhonze yena+ nendodana yakhe nomzukulu wakhe kuze kube yilapho kufika isikhathi sezwe lakhe,+ futhi izizwe eziningi namakhosi amakhulu ayomxhaphaza njengokungathi uyinceku.’+  “‘“‘Kuyothi isizwe nombuso okungeke kumkhonze, yebo uNebukhadinezari inkosi yaseBhabhiloni; naleso esingeke sibeke intamo yaso ngaphansi kwejoka lenkosi yaseBhabhiloni, ngisinake leso sizwe ngenkemba,+ nangendlala+ nangesifo esiwumshayabhuqe,’+ kusho uJehova, ‘kuze kube yilapho sengisiqedé nya ngesandla sakhe.’+  “‘“‘Kepha nina, ningabalaleli abaprofethi+ benu nababhuli benu nabaphuphi+ benu nabenzi benu bemilingo nabathakathi+ benu, abathi kini: “Ngeke niyikhonze inkosi yaseBhabhiloni.”+ 10  Ngoba baprofetha amanga kini, ngenjongo yokuba nisuswe ezweni lenu niyiswe kude; nakanjani ngiyonihlakaza, niyoshabalala nakanjani.+ 11  “‘“‘Kepha isizwe esiyoyiletha intamo yaso ngaphansi kwejoka lenkosi yaseBhabhiloni futhi empeleni siyikhonze, ngiyosiyeka siphumule emhlabathini waso,’ kusho uJehova, ‘futhi ngokuqinisekile siyowulima futhi sihlale kuwo.’”’”+ 12  Ngisho nakuZedekiya+ inkosi yakwaJuda ngakhuluma ngokwawo wonke la mazwi,+ ngathi: “Lethani izintamo zenu ngaphansi kwejoka lenkosi yaseBhabhiloni niyikhonze yona nabantu bayo niqhubeke niphila.+ 13  Kungani wena nabantu bakho kufanele nife ngenkemba,+ ngendlala,+ nangesifo esiwumshayabhuqe+ ngokuvumelana nakho konke uJehova akukhulumile esizweni esingayikhonzi inkosi yaseBhabhiloni? 14  Ningawalaleli amazwi abaprofethi abathi kini, ‘ngeke niyikhonze inkosi yaseBhabhiloni,’+ ngoba baprofetha amanga kini.+ 15  “‘Ngoba angibathumanga,’ kusho uJehova, ‘kodwa baprofetha ngamanga egameni lami, ukuze nginihlakaze,+ bese kudingeka ukuba nishabalale,+ nina nabaprofethi abaprofetha kini.’”+ 16  Ngakhuluma kubapristi nakuso sonke lesi sizwe, ngithi: “Yilokhu uJehova akushilo, ‘Ningawalaleli amazwi abaprofethi benu abaprofetha kini, bethi: “Bhekani! Ngokushesha nje izinto zendlu kaJehova ziyabuyiswa eBhabhiloni!”+ Ngoba baprofetha amanga kini.+ 17  Ningabalaleli. Khonzani inkosi yaseBhabhiloni niqhubeke niphila.+ Kungani lo muzi kufanele ube yindawo ebhuqiwe?+ 18  Kodwa uma bengabaprofethi futhi uma izwi likaJehova likhona kubo, mabasize, bancenge uJehova wamabutho,+ ukuba izinto ezisele endlini kaJehova nasendlini yenkosi yakwaJuda naseJerusalema zingayi eBhabhiloni.’ 19  “Ngoba yilokhu uJehova wamabutho akushilo ngokuphathelene nezinsika+ nangokuphathelene nolwandle+ nangokuphathelene namakalishi+ nangokuphathelene nezinye izinto ezisele kulo muzi,+ 20  uNebukhadinezari inkosi yaseBhabhiloni ayengazithathanga lapho emdingisela eBhabhiloni uJekoniya+ indodana kaJehoyakimi, inkosi yakwaJuda, kanye nazo zonke izicukuthwane zakwaJuda naseJerusalema ebasusa eJerusalema;+ 21  ngoba yilokhu uJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, akushilo ngokuphathelene nezinto ezisele endlini kaJehova nasendlini yenkosi yakwaJuda neJerusalema,+ 22  ‘“Ziyoyiswa+ eBhabhiloni futhi ziyoqhubeka zilapho kuze kube usuku lokubanaka kwami,”+ kusho uJehova. “Futhi ngiyozikhuphula ngizibuyisele kule ndawo.”’”+

Imibhalo yaphansi