Jeremiya 26:1-24

26  Ekuqaleni kobukhosi bukaJehoyakimi+ indodana kaJosiya, inkosi yakwaJuda, kwafika leli zwi livela kuJehova, lithi:  “Yilokhu uJehova akushilo, ‘Yima egcekeni lendlu kaJehova,+ ukhulume ngokuqondene nayo yonke imizi yakwaJuda ezayo ukuzokhothama endlini kaJehova wonke amazwi engizokuyala ukuba uwakhulume kuyo.+ Ungasusi nelilodwa izwi.+  Mhlawumbe bayolalela babuye, yilowo nalowo endleleni yakhe embi,+ bese ngizisola ngenhlekelele engicabanga ukuyikhipha phezu kwabo ngenxa yobubi bezenzo zabo.+  Kumelwe uthi kubo: “Yilokhu uJehova akushilo, ‘Uma ningeke ningilalele ngokuhamba emthethweni+ wami engiwubeke phambi kwenu,+  ngokulalela amazwi ezinceku zami abaprofethi, engizithuma kini, yebo ngivuka ekuseni futhi ngizithuma, eningazange nizilalele,+  nami, ngiyokwenza le ndlu ibe njengaleyo eseShilo,+ futhi lo muzi ngiyowenza ube yisiqalekiso kuzo zonke izizwe zomhlaba.’”’”+  Abapristi nabaprofethi nabo bonke abantu bamuzwa uJeremiya ekhuluma la mazwi endlini kaJehova.+  Ngakho kwathi lapho uJeremiya eseqedile ukukhuluma konke lokho uJehova ayemyale ukuba akukhulume kubo bonke abantu, khona-ke abapristi nabaprofethi nabo bonke abantu bambamba, bathi: “Uzokufa nokufa.+  Kungani uprofethé egameni likaJehova, uthi, ‘Le ndlu iyoba njengeyaseShilo,+ futhi wona kanye lo muzi uyobhuqwa uze ungabi namuntu owakhile kuwo’?” Futhi bonke abantu babelokhu bebuthana ngakuJeremiya endlini kaJehova. 10  Ngokuhamba kwesikhathi izikhulu zakwaJuda zawezwa la mazwi, futhi zakhuphukela endlini kaJehova+ zisuka endlini yenkosi futhi zahlala ngasemnyango wesango elisha likaJehova.+ 11  Abapristi nabaprofethi baqala ukukhuluma nezikhulu nabo bonke abantu bathi: “Lo muntu ufanelwe isahlulelo sokufa,+ ngoba uprofethé ngokuphathelene nalo muzi njengoba nje nizizwele ngezenu izindlebe.”+ 12  UJeremiya wakhuluma nazo zonke izikhulu nabo bonke abantu wathi: “NguJehova owangithuma ukuba ngiprofethe ngokuphathelene nale ndlu nangokuphathelene nalo muzi wonke la mazwi eniwezwile.+ 13  Manje yenzani izindlela zenu nezenzo zenu zibe zinhle,+ nilalele izwi likaJehova uNkulunkulu wenu, uJehova uzodabuka ngale nhlekelele ayikhulumile ngokumelene nani.+ 14  Kepha mina, bhekani ngisesandleni senu.+ Yenzani kimi ngokwalokho okuhle nokulungile emehlweni enu.+ 15  Kuphela kufanele nakanjani nazi ukuthi, uma ningibulala, niyobe nibeka igazi elingenacala phezu kwenu naphezu kwalo muzi naphezu kwabakhileyo kuwo,+ ngoba yiqiniso uJehova ungithumile ukuba ngikhulume wonke la mazwi ezindlebeni zenu.”+ 16  Khona-ke izikhulu+ nabo bonke abantu bathi kubapristi nakubaprofethi: “Lo muntu akafanelwe yisahlulelo sokufa,+ ngoba ukhulumé nathi egameni likaJehova uNkulunkulu wethu.”+ 17  Ngaphezu kwalokho, kwasukuma abathile emadodeni amadala ezwe baqala ukukhuluma nalo lonke ibandla labantu bathi:+ 18  “UMika+ waseMoresheti+ wayeprofetha ezinsukwini zikaHezekiya inkosi yakwaJuda+ futhi wathi kubo bonke abantu bakwaJuda, ‘Yilokhu uJehova wamabutho akushilo: “IZiyoni imbala liyolinywa njengensimu nje,+ neJerusalema liyoba yinqwaba nje yezincithakalo,+ nentaba yeNdlu iyoba eyezindawo eziphakeme zehlathi.”’+ 19  Wambulala yini uHezekiya inkosi yakwaJuda nabo bonke abakwaJuda? Angithi wesaba uJehova futhi wathambisa ubuso bukaJehova,+ uJehova waze wadabuka ngenhlekelele ayeyikhulumile ngokumelene nabo?+ Ngakho thina sibangela imiphefumulo yethu inhlekelele enkulu.+ 20  “Futhi kwaba nomunye umuntu owayeprofetha egameni likaJehova, u-Urija indodana kaShemaya waseKiriyati-jeyarimi.+ Waqhubeka eprofetha ngokumelene nalo muzi nangokumelene naleli zwe ngokuvumelana nawo wonke amazwi kaJeremiya. 21  INkosi uJehoyakimi+ nawo wonke amadoda ayo anamandla nazo zonke izikhulu bawezwa amazwi akhe, futhi inkosi yaqala ukufuna ukumbulala.+ Lapho u-Urija ekuzwa lokhu khona manjalo wafikelwa ukwesaba+ futhi wabaleka waya eGibhithe. 22  Kodwa iNkosi uJehoyakimi yathumela amadoda eGibhithe, u-Elinathani indodana ka-Akhibori+ namanye amadoda kanye naye eGibhithe. 23  Bamlanda u-Urija eGibhithe bamletha eNkosini uJehoyakimi, eyabe isimbulala ngenkemba+ yaphonsa isidumbu sakhe emathuneni amadodana abantu.” 24  Ngaphezu kwalokho, yisandla sika-Ahikamu+ indodana kaShafani+ esasinoJeremiya, ukuze anganikelwa esandleni sabantu ukuba bambulale.+

Imibhalo yaphansi