Jeremiya 25:1-38

25  Leli yizwi elafika kuJeremiya ngokuphathelene nabo bonke abantu bakwaJuda ngonyaka wesine kaJehoyakimi+ indodana kaJosiya, inkosi yakwaJuda, okungukuthi, unyaka wokuqala kaNebukhadirezari inkosi yaseBhabhiloni;  uJeremiya umprofethi alikhuluma ngokuphathelene nabo bonke abantu bakwaJuda nangokuphathelene nabo bonke abakhileyo eJerusalema, ethi:  “Kusukela ngonyaka weshumi nantathu kaJosiya+ indodana ka-Amoni, inkosi yakwaJuda, kuze kube yilolu suku, le minyaka engamashumi amabili nantathu, izwi likaJehova belilokhu lifika kimi, futhi ngaqhubeka ngikhuluma kini, ngivuka ekuseni ngikhuluma, kodwa anizange nilalele.+  UJehova wathumela kini zonke izinceku zakhe abaprofethi, evuka ekuseni azithume, kodwa anizange nilalele,+ futhi anizange nithambekise indlebe yenu ukuba nilalele,+  zona zithi, ‘Sizani nibuye, yilowo nalowo endleleni yakhe embi nasebubini bezenzo zenu,+ futhi niqhubeke nihlala ezweni uJehova alinika nina nokhokho benu kusukela kudala kuze kube sesikhathini eside esizayo.+  Ningalandeli abanye onkulunkulu ukuba nibakhonze futhi nibakhothamele, ukuze ningangicasuli ngomsebenzi wezandla zenu, futhi ukuze nginganibangeli inhlekelele.’+  “‘Kodwa aningilalelanga,’ kusho uJehova, ‘ngenhloso yokuba ningicasule ngomsebenzi wezandla zenu, kube yinhlekelele kini ngokwenu.’+  “Ngakho-ke yilokhu uJehova wamabutho akushilo, ‘“Ngesizathu sokuthi aniwalalelanga amazwi ami,  bhekani ngiyathuma futhi ngizothatha yonke imindeni yasenyakatho,”+ kusho uJehova, “yebo ngithumela kuNebukhadirezari inkosi yaseBhabhiloni, inceku yami,+ futhi ngizoyiletha ngokumelene naleli zwe+ nangokumelene nabakhileyo kulo nangokumelene nazo zonke lezi zizwe ezinxazonke;+ ngizobanikela ekubhujisweni ngibenze babe yinto eshaqisayo nento yokushayelwa ikhwelo+ nezindawo ezibhuqiwe kuze kube nini nanini.+ 10  Futhi ngizobhubhisa kubo umsindo wokwethaba nomsindo wokujabula,+ izwi lomkhwenyana nezwi likamakoti,+ umsindo wetshe lokugaya+ nokukhanya kwesibani.+ 11  Lonke leli zwe liyoba yindawo ebhuqiwe, into eshaqisayo, futhi lezi zizwe kuyodingeka zikhonze inkosi yaseBhabhiloni iminyaka engamashumi ayisikhombisa.”’+ 12  “‘Kuyothi lapho isigcwalisekile iminyaka engamashumi ayisikhombisa+ ngifune ukuba ilandise inkosi yaseBhabhiloni naleso sizwe,’+ kusho uJehova, ‘ngesiphambeko sayo, yebo nezwe lamaKhaledi,+ ngiyolenza libe amahlane ayincithakalo kuze kube nini nanini.+ 13  Ngiyoletha phezu kwalelo zwe wonke amazwi ami engiwakhulumile ngokumelene nalo, yebo konke okulotshwé kule ncwadi uJeremiya akuprofethile ngokumelene nazo zonke izizwe.+ 14  Ngoba nazo ngokwazo, izizwe eziningi namakhosi amakhulu,+ zibaxhaphaze njengokungathi bayizinceku;+ futhi ngizozibuyisela ngokwezenzo zazo nangokomsebenzi wezandla zazo.’”+ 15  Ngoba yilokhu uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli akushilo kimi: “Thatha le ndebe yewayini lokufutheka esandleni sami, futhi kumelwe wenze zonke izizwe engikuthuma kuzo ziyiphuze.+ 16  Kumelwe ziphuze, zidiyazele futhi zenze njengabantu abasangene ngenxa yenkemba engiyithumela phakathi kwazo.”+ 17  Ngayithatha indebe esandleni sikaJehova ngaziphuzisa zonke izizwe uJehova ayengithumé kuzo:+ 18  okuyilezi, iJerusalema nemizi yakwaJuda namakhosi akhona, izikhulu zakhona, ukuba ngikwenze kube yindawo ebhuqiwe, into eshaqisayo,+ into yokushayelwa ikhwelo nesiqalekiso, njengakulolu suku;+ 19  uFaro inkosi yaseGibhithe nezinceku zakhe nezikhulu zakhe nabo bonke abantu bakhe;+ 20  nalo lonke iqembu eliyingxubevange, nawo wonke amakhosi ezwe lase-Uze,+ nawo wonke amakhosi asezweni lamaFilisti+ ne-Ashikeloni+ neGaza+ ne-Ekroni+ nensali yase-Ashidodi;+ 21  u-Edomi+ noMowabi+ namadodana ka-Amoni;+ 22  nawo wonke amakhosi aseThire+ nawo wonke amakhosi aseSidoni+ namakhosi esiqhingi esisesifundeni sasolwandle; 23  noDedani+ noThema+ noBuzi nabo bonke labo abazinwele zabo zigundiwe ezinhlafunweni;+ 24  nawo wonke amakhosi ama-Arabhu+ nawo wonke amakhosi eqembu eliyingxubevange elihlala ehlane; 25  nawo wonke amakhosi aseZimri nawo wonke amakhosi ase-Elamu+ nawo wonke amakhosi amaMede;+ 26  nawo wonke amakhosi asenyakatho aseduze nakude, enye ngemva kwenye, nayo yonke eminye imibuso yomhlaba esebusweni bomhlaba; nenkosi yaseSheshaki+ ngokwayo iyophuza ngemva kwazo. 27  “Kumelwe uthi kuzo, ‘Yilokhu uJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, akushilo: “Phuzani nidakwe nihlanze niwe nize ningabe nisakwazi ukuvuka+ ngenxa yenkemba engiyithumela phakathi kwenu.”’+ 28  Kuyothi uma zenqaba ukuthatha indebe esandleni sakho ukuba ziphuze, uthi kuzo, ‘Yilokhu uJehova wamabutho akushilo: “Nizoyiphuza nakanjani.+ 29  Ngoba, bhekani! ngiqala ukuletha inhlekelele+ emzini igama lami elibizwa phezu kwawo, ingabe-ke nina kufanele nikhululeke ekujezisweni?”’+ “‘Ngeke nikhululeke ekujezisweni, ngoba kukhona inkemba engiyibizayo ngokumelene nabo bonke abakhileyo emhlabeni,’ kusho uJehova wamabutho. 30  “‘Kepha wena, uzoprofetha kuzo wonke la mazwi, futhi kumelwe uthi kuzo, ‘UJehova ngokwakhe uyobhonga ephezulu,+ futhi uyozwakalisa izwi lakhe esendaweni yakhe yokuhlala engcwele.+ Nakanjani uyobhonga esendaweni yakhe yokuhlala. Uyokhamuluka ngokumemeza okunjengokwalabo abanyathela isikhamo sewayini ngokumelene nabo bonke abakhileyo emhlabeni.’+ 31  “‘Ngokuqinisekile umsindo uyofika ngisho nasemajukujukwini omhlaba, ngoba uJehova unempikiswano nezizwe.+ Uyozibeka yena mathupha ekwahluleleni nayo yonke inyama.+ Ngokuqondene nababi, uyobanikela enkembeni,’+ kusho uJehova. 32  “Yilokhu uJehova wamabutho akushilo, ‘Bheka! Kuphuma inhlekelele kwesinye isizwe iya kwesinye,+ nesiphepho esikhulu siyovuswa sivela ezingxenyeni ezikude kakhulu zomhlaba.+ 33  Ababulewe nguJehova ngalolo suku ngokuqinisekile bayosukela komunye umkhawulo womhlaba kuze kube komunye umkhawulo womhlaba.+ Ngeke balilelwe, futhi ngeke babuthwe noma bangcwatshwe.+ Bayoba njengomquba ebusweni bomhlaba.’+ 34  “Hewulani, nina belusi, nikhamuluke!+ Bhuquzani,+ nina bomhlambi enibakhulu ngokubabazekayo,+ ngoba izinsuku zenu zokuhlaba nezokuhlakaza kwenu zigcwalisekile,+ futhi kumelwe niwe njengesitsha esifiselekayo!+ 35  Indawo yokubalekela ishabalele kubelusi, nendlela yokuphunyuka kwabomhlambi abakhulu ngokubabazekayo.+ 36  Lalelani! Ukukhala kwabelusi, nokuhewula kwabomhlambi abakhulu ngokubabazekayo, ngoba uJehova uphanga idlelo labo. 37  Futhi izindawo zokuhlala ezinokuthula zenziwe zangaba nakho ukuphila ngenxa yentukuthelo kaJehova evuthayo.+ 38  Ushiyé ihlozi lakhe njengebhongo lengonyama elinomhlwenga,+ ngoba izwe labo selibé yinto eshaqisayo ngenxa yenkemba ehlukumezayo nangenxa yentukuthelo yakhe evuthayo.”+

Imibhalo yaphansi