Jeremiya 24:1-10

24  UJehova wangibonisa, futhi, bheka! obhasikidi ababili bamakhiwane bebekwe phambi kwethempeli likaJehova, ngemva kokuba uNebukhadirezari inkosi yaseBhabhiloni eyisé ekudingisweni uJekoniya+ indodana kaJehoyakimi,+ inkosi yakwaJuda, nezikhulu zakwaJuda nezingcweti+ nabakhi bezindonga zezivikelo, ebasusa eJerusalema ukuba abalethe eBhabhiloni.+  Komunye ubhasikidi, amakhiwane ayemahle kakhulu, enjengamakhiwane avuthwa kuqala;+ kanti komunye ubhasikidi, amakhiwane ayemabi kakhulu, kangangokuthi ayengenakudliwa ngenxa yobubi bawo.  UJehova wathi kimi: “Ubonani, Jeremiya?” Ngakho ngathi: “Amakhiwane, amakhiwane amahle mahle kakhulu, namabi mabi kakhulu, kangangokuthi awanakudliwa ngenxa yobubi.”+  Khona-ke izwi likaJehova lafika kimi, lathi:  “Yilokhu uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli akushilo, ‘Njengala makhiwane amahle, ngiyobabheka kanjalo abadingisiwe bakwaJuda, engiyobamukisa kule ndawo baye ezweni lamaKhaledi,+ ngendlela enhle.+  Ngiyobeka iso lami phezu kwabo ngendlela enhle,+ futhi ngokuqinisekile ngiyobenza babuye kuleli zwe.+ Ngiyobakha, ngeke ngidilize; ngiyobatshala, futhi ngeke ngisiphule.+  Ngiyobanika inhliziyo yokungazi mina,+ ukuthi nginguJehova; bayoba ngabantu bami,+ mina ngiyoba nguNkulunkulu wabo, ngoba bayobuyela kimi ngayo yonke inhliziyo yabo.+  “‘Futhi njengamakhiwane amabi angenakudliwa ngenxa yobubi,+ eqinisweni yilokhu uJehova akushilo: “Kanjalo ngiyonikela uZedekiya+ inkosi yakwaJuda nezikhulu zakhe nensali yaseJerusalema esele kuleli zwe+ nalabo abahlala ezweni laseGibhithe+  futhi ngiyobanikela ekuthuthumeleni, enhlekeleleni, kuyo yonke imibuso yomhlaba,+ ukuba babe yisihlamba nesaga, babe yinto yokuklolodelwa+ nesiqalekiso,+ kuzo zonke izindawo engiyobahlakazela kuzo.+ 10  Ngiyothuma inkemba ngokumelene nabo,+ indlala+ nesifo esiwumshayabhuqe,+ baze baphele ezweni engalinika bona nokhokho babo.”’”+

Imibhalo yaphansi