Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Jeremiya 23:1-40

23  “Maye kubelusi ababhubhisa futhi bahlakaze izimvu zedlelo lami!”+ kusho uJehova.  Ngakho-ke yilokhu uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli akushilo ngokumelene nabelusi abelusa abantu bami: “Nina nihlakaze izimvu zami; niye naqhubeka nizihlakaza, anizange nizinake.”+ “Bhekani ngiyaninaka ngenxa yobubi bezenzo zenu,”+ kusho uJehova.  “Mina ngiyoqoqela ndawonye insali yezimvu zami ngizikhiphe kuwo wonke amazwe engangizihlakazele kuwo,+ futhi ngiyozibuyisela edlelweni lazo,+ ngokuqinisekile ziyozala zande.+  Ngiyomisa phezu kwazo abelusi abayozelusa impela;+ futhi ngeke zisesaba noma zifikelwe yinoma yikuphi ukwethuka,+ futhi ayikho neyodwa engeke ibe khona,” kusho uJehova.  “Bheka! Kuza izinsuku,” kusho uJehova, “lapho ngiyovusela uDavide ihlumela elilungileyo.+ Ngokuqinisekile inkosi iyobusa+ futhi yenze ngokuqonda futhi iyokwenza ubulungisa nokulunga ezweni.+  Ezinsukwini zayo uJuda uyosindiswa,+ no-Israyeli uyohlala ngokulondeka.+ Yileli igama lakhe ayobizwa ngalo, UJehova Ungukulunga Kwethu.”+  “Ngakho-ke, bheka! kuza izinsuku,” kusho uJehova, “futhi ngeke besathi, ‘Kuphila kukaJehova owakhuphula abantwana bakwa-Israyeli ezweni laseGibhithe,’+  kodwa bayothi, ‘Kuphila kukaJehova owayikhuphula futhi wayiletha inzalo yendlu ka-Israyeli eyikhipha ezweni lasenyakatho nakuwo wonke amazwe engiyihlakazele kuwo,’ futhi ngokuqinisekile iyohlala ezweni layo siqu.”+  Ngokuphathelene nabaprofethi, inhliziyo yami iphukile ngaphakathi kimi. Wonke amathambo ami aqalé ukuxegezela. Nginjengomuntu odakiwe,+ nanjengendoda enamandla enqotshwé yiwayini, ngenxa kaJehova nangenxa yamazwi akhe angcwele. 10  Ngoba izwe ligcwele+ iziphingi.+ Ngoba ngenxa yesiqalekiso izwe liyalila,+ amadlelo asehlane omile;+ futhi indlela yabo yokwenza iba yimbi, namandla abo awalungile. 11  “Ngoba kokubili umprofethi nompristi bangcolile.+ Ububi babo ngibutholé nasendlini yami,”+ kusho uJehova. 12  “Ngakho-ke indlela yabo iyoba kubo njengezindawo ezishelelayo+ esigayegayeni, abayosunduzelwa kuzo futhi ngokuqinisekile bawe.”+ “Ngoba ngizoletha inhlekelele phezu kwabo, unyaka wokuhanjelwa kwabo,’+ kusho uJehova. 13  “Futhi ngiboné okungafanele kubaprofethi baseSamariya.+ Babé ngabaprofethi abashoshozelwa uBhali,+ futhi baqhubeka benza abantu bami, yebo, u-Israyeli, ukuba bazulazule.+ 14  Nakubaprofethi baseJerusalema ngiboné izinto ezinyantisayo,+ ukuphinga+ nokuhamba ngamanga;+ baqinisé izandla zabenzi bokubi ukuze bangabuyi,+ yilowo nalowo ebubini bakhe. Kimi bonke banjengeSodoma,+ futhi abakhileyo kulo banjengeGomora.”+ 15  Ngakho-ke yilokhu uJehova wamabutho akushilo ngabaprofethi: “Bheka ngibenza ukuba badle umhlonyane, futhi ngizobanika amanzi anobuthi ukuba bawaphuze.+ Ngoba kubaprofethi baseJerusalema kuphumé ukuhlubuka+ kwaya kulo lonke izwe.” 16  Yilokhu uJehova wamabutho akushilo: “Ningawalaleli amazwi abaprofethi abaprofetha kini.+ Banenza nibe yize.+ Bakhuluma umbono wenhliziyo yabo siqu+—hhayi okuvela emlonyeni kaJehova.+ 17  Bathi ngokuphindaphindiwe kulabo abangidelelayo, ‘uJehova ukhulumile: “Niyoba nokuthula.”’+ Futhi kuwo wonke umuntu ohamba enkanini yenhliziyo+ yakhe bathé, ‘Akukho nhlekelele eyonehlela.’+ 18  Ngoba ngubani omé eqenjini elisondelene+ likaJehova ukuba abone futhi ezwe izwi lakhe?+ Ngubani oye wanaka izwi lakhe ukuba alizwe?+ 19  Bheka! Isivunguvungu sikaJehova, ukufutheka ngokwakho, ngokuqinisekile siyophuma, yebo isiphepho esikhwishizayo.+ Siyokhwishiza phezu kwekhanda lababi.+ 20  Intukuthelo kaJehova ngeke ibuye kuze kube yilapho eseyifezile+ imicabango yenhliziyo yakhe futhi eseyenzé yagcwaliseka.+ Engxenyeni yokugcina yezinsuku nina niyocabanga ngakho lokhu ninokuqonda.+ 21  “Angibathumanga abaprofethi, kodwa bona bagijima. Angikhulumanga nabo, nokho bona baprofetha.+ 22  Kodwa ukuba babemé eqenjini lami elisondelene,+ khona-ke ngabe benza abantu bami bawezwa amazwi ami, futhi ngabe bababuyisa endleleni yabo embi nasebubini bezenzo zabo.”+ 23  “Ingabe nginguNkulunkulu eduze,” kusho uJehova, “angiyena yini uNkulunkulu nakude?”+ 24  “Noma ingabe umuntu angakwazi yini ukucasha ezindaweni zokucasha mina ngingamboni?”+ kusho uJehova. “Akuwona yini amazulu nomhlaba engikugcwalisayo+ ngempela?” kusho uJehova. 25  “Ngikuzwile lokho abaprofethi abaprofetha amanga egameni lami+ abakushilo, bethi, ‘Ngiphuphile! Ngiphuphile!’+ 26  Kuyoze kube nini kusenhliziyweni yabaprofethi abaprofetha amanga futhi abangabaprofethi bokukhohlisa kwenhliziyo yabo?+ 27  Bacabanga ukwenza abantu bami bakhohlwe yigama lami ngamaphupho abo abaqhubeka belandisana wona,+ njengoba nje oyise balikhohlwa igama lami ngoBhali.+ 28  Umprofethi okukhona kuye iphupho, makalilandise lelo phupho; kodwa lowo okukuye izwi lami, makakhulume izwi lami ngeqiniso.”+ “Uhlanga luhlangene ngani nokusanhlamvu?”+ kusho uJehova. 29  “Izwi lami alifani yini nomlilo,”+ kusho uJehova, “alifani yini nesando sokukhanda esiphihliza idwala?”+ 30  “Ngakho-ke, bheka ngimelene nabaprofethi,”+ kusho uJehova, “abeba amazwi ami, yilowo nalowo kumngane wakhe.”+ 31  “Bheka ngimelene nabaprofethi,” kusho uJehova, “abasebenzisa ulimi lwabo ukuba bakhulume bathi, ‘Izwi!’”+ 32  “Bheka ngimelene nabaprofethi bamaphupho angamanga,” kusho uJehova, “abawalandisayo futhi babangele abantu bami ukuba bazulazule ngenxa yamanga abo+ nangenxa yokuziqhayisa kwabo.”+ “Kodwa mina angibathumanga futhi angibayalanga. Ngakho ngeke neze basizuzise lesi sizwe,”+ kusho uJehova. 33  “Futhi lapho lesi sizwe noma umprofethi noma umpristi ekubuza, ethi, ‘Uyini umthwalo osindayo kaJehova?’+ nawe uthi kubo, ‘“Yinina—yeka ukuthi niwumthwalo osinda kangakanani!+ Ngokuqinisekile ngiyonishiya,”+ kusho uJehova.’ 34  Kepha umprofethi noma umpristi noma abantu abathi, ‘Umthwalo osindayo kaJehova!’ nami ngiyomnaka lowo muntu nabendlu yakhe.+ 35  Yilokhu eniqhubeka nikusho yilowo nalowo kumuntu wakubo nalowo nalowo kumfowabo, ‘UJehova uphendulé wathini? Yini uJehova ayikhulumile?’+ 36  Kodwa ningabe nisakhuluma+ ngomthwalo osindayo+ kaJehova, ngoba kulowo nalowo umthwalo osindayo uba yizwi lakhe siqu,+ futhi niwashintshile amazwi kaNkulunkulu ophilayo,+ uJehova wamabutho, uNkulunkulu wethu. 37  “Yilokhu ozokusho kumprofethi, ‘UJehova ukuniké yiphi impendulo? Utheni uJehova?+ 38  Futhi uma kuwukuthi nilokhu nithi “Umthwalo osindayo kaJehova!” ngakho-ke yilokhu uJehova akushilo: “Ngenxa yokusho kwenu ukuthi, ‘Leli zwi liyiwo kanye umthwalo osindayo kaJehova,’ lapho ngiqhubeka ngithumela kini, ngithi, ‘Akumelwe nithi, “Umthwalo osindayo kaJehova!”’ 39  ngakho-ke nango mina! Futhi ngiyoninikela esimweni sokunganakwa, unomphela,+ futhi ngiyonilahla nina nomuzi engawunika nina nokhokho benu—nisuke phambi kwami.+ 40  Ngiyobeka phezu kwenu isihlamba kuze kube nini nanini nokululazeka kuze kube nini nanini, okungeke kulibaleke.”’”+

Imibhalo yaphansi