Jeremiya 22:1-30

22  Yilokhu uJehova akushilo: “Yehlela endlini yenkosi yakwaJuda, ulikhulume khona leli zwi.  Uthi, ‘Yizwa izwi likaJehova nkosi yakwaJuda ehlezi esihlalweni sobukhosi sikaDavide,+ wena nezinceku zakho nabantu bakho, labo abangena ngala masango.+  Yilokhu uJehova akushilo: “Yenzani ubulungisa nokulunga, nikhulule ophangwayo esandleni somphambi; ningahlukumezi noma yimuphi umfokazi, intandane noma umfelokazi.+ Ningenzi budlova kubo.+ Futhi ningachithi gazi elingenacala kule ndawo.+  Ngoba uma nakanjani niyolenza leli zwi, ngokuqinisekile kuyongena ngamasango ale ndlu amakhosi ahlalelé uDavide esihlalweni sakhe sobukhosi,+ agibela izinqola namahhashi, yona nezinceku zayo nabantu bayo.”’+  “‘Kodwa uma ningeke niwalalele la mazwi, ngiyazifunga mina,’+ kusho uJehova, ‘ukuthi le ndlu iyoba yindawo ebhuqiwe nje kuphela.’+  “Ngoba yilokhu uJehova akushilo ngokuphathelene nendlu yenkosi yakwaJuda, ‘UnjengeGileyadi kimi, ikhanda leLebhanoni.+ Ngokuqinisekile ngiyokwenza ube yihlane;+ kanti imizi yona, awukho nowodwa oyohlalwa umuntu.+  Ngizobangcwelisa ukuba bamelane nawe labo abachithayo,+ umuntu ngamunye kanye nezikhali zakhe;+ bayogawula imisedari+ yakho yekhethelo isibili bayenze iwele emlilweni.+  Izizwe eziningi ngempela ziyodlula ngakulo muzi futhi zithi esinye kwesinye: ‘Kungani uJehova enza kanje kulo muzi omkhulu?”+  Futhi kuyodingeka zithi: “Ngenxa yokuthi basishiya isivumelwano sikaJehova uNkulunkulu wabo+ bakhothamela abanye onkulunkulu futhi babakhonza.”’+ 10  “Ningamkhaleli ofileyo,+ futhi ningazwelani naye. Mkhaleleni kakhulu lowo omukayo, ngoba ngeke esabuya futhi empeleni ngeke esalibona leli zwe lezihlobo zakhe. 11  Ngoba yilokhu uJehova akushilo ngokuphathelene noShalumi+ indodana kaJosiya, inkosi yakwaJuda obusa esikhundleni sikaJosiya uyise,+ ophumile kule ndawo, ‘Ngeke esabuyela lapho. 12  Ngoba uyofela endaweni abamdingisele kuyo, futhi ngeke aphinde alibone leli zwe.’+ 13  “Maye kulowo owakha indlu yakhe,+ kodwa hhayi ngokulunga, namagumbi akhe aphezulu, kodwa hhayi ngobulungisa, ngokusebenzisa umuntu wakubo okhonza ngeze, engamniki inkokhelo yakhe;+ 14  lowo othi, ‘Ngizozakhela indlu enkulu namagumbi aphezulu avulekile;+ futhi ngizoyenzela amafasitela abanzi, amapulangwe akhona kube awomsedari+ agcotshwe okubomvu klebhu.’+ 15  Ingabe uyoqhubeka ubusa ngenxa yokuthi uncintisana ngokusebenzisa umsedari? Uyihlo, akazange yini adle aphuze futhi enze ubulungisa nokulunga?+ Ngenxa yalokho kwamhambela kahle.+ 16  Wamela ilungelo elingokomthetho lohluphekile nompofu.+ Ngenxa yalokho kwahamba kahle. ‘Kwakungekhona yini lokho ukungazi mina?’ kusho uJehova. 17  ‘Ngokuqinisekile amehlo akho nenhliziyo yakho kusenzuzweni yakho engenabulungisa kuphela,+ nasegazini lomsulwa ukuze kulichithe,+ nasekuphambeni nasekuphangeni ukuze kukwenze.’ 18  “Ngakho-ke yilokhu uJehova akushilo ngokuphathelene noJehoyakimi+ indodana kaJosiya, inkosi yakwaJuda, ‘Ngeke alilelwe, kuthiwe: “Maye, mfowethu! Maye, dadewethu!” Ngeke alilelwe kuthiwe: “Maye nkosi! Maye, isithunzi+ sakhe!” 19  Uyongcwatshwa ngendlela okungcwatshwa ngayo imbongolo yeduna,+ ngokuhudulwa nangokutshingwa kude, ngalé kwamasango aseJerusalema.’+ 20  “Khuphukela eLebhanoni+ ukhamuluke, umemeze useBhashani.+ Khamuluka use-Abharimi,+ ngoba bonke labo abakuthanda kakhulu baphukile.+ 21  Ngakhuluma nawe ngesikhathi usakhululekile ekukhathazekeni.+ Wena wathi, ‘Ngeke ngilalele.’+ Lena bekulokhu kuyindlela yakho kwasebusheni bakho, ngoba awuzange ulilalele izwi lami.+ 22  Umoya uyobelusa bonke abelusi bakho;+ kanti labo abakuthanda kakhulu, bayoya ekuthunjweni.+ Ngoba ngaleso sikhathi uyoba namahloni futhi ngokuqinisekile uyozizwa ululazekile ngenxa yayo yonke inhlekelele yakho.+ 23  O wena ohlala eLebhanoni,+ owakhe isidleke sakho phakathi kwemisedari,+ yeka indlela oyobubula ngayo lapho ufikelwa imihelo,+ izinseka ezinjengezowesifazane obelethayo!”+ 24  “‘Kuphila kwami,’ kusho uJehova, ‘ngisho noma uKhoniya+ indodana kaJehoyaki-mi,+ inkosi yakwaJuda, ebeyindandatho yophawu+ esandleni sami sokunene, bengiyokuhluthula ngikususe lapho!+ 25  Ngiyokunikela esandleni salabo abafuna umphefumulo wakho+ nasesandleni salabo obesabayo nasesandleni sikaNebukhadirezari inkosi yaseBhabhiloni nasesandleni samaKhaledi.+ 26  Wena nonyoko+ owakuzalayo ngiyonijikijela kwelinye izwe eningazalelwanga kulo, futhi niyofela khona.+ 27  Futhi izwe abayobe benamisa umphefumulo wabo ukuthi bayobuyela kulo, ngeke babuyele kulo.+ 28  Ingabe lo muntu uKhoniya+ uyinto nje edelelekile, ephahlaziwe,+ noma uyisitsha umuntu angajabuli ngaso?+ Kungani yena nenzalo yakhe kumelwe bajikijelwe phansi futhi baphonswe ezweni abangazange balazi?’+ 29  “O mhlaba, mhlaba, mhlaba, yizwa izwi likaJehova.+ 30  Yilokhu uJehova akushilo, ‘Lobani lo muntu njengongenamntwana,+ njengendoda enamandla engasoze ibe nampumelelo ezinsukwini zayo; ngoba akekho noyedwa enzalweni yakhe oyoba nempumelelo,+ ehleli esihlalweni sobukhosi sikaDavide+ esabusa kwaJuda.’”

Imibhalo yaphansi