Jeremiya 21:1-14

21  Izwi+ elafika kuJeremiya livela kuJehova, lapho iNkosi uZedekiya+ ithumela kuye uPhashuri+ indodana kaMalikhija noZefaniya+ indodana kaMahaseya, umpristi, ithi:  “Siza usibuzele kuJehova,+ ngoba uNebukhadirezari inkosi yaseBhabhiloni ulwa nathi.+ Mhlawumbe uJehova uzokwenza ngathi ngokuvumelana nayo yonke imisebenzi yakhe emangalisayo, bese ehoxa kithi.”+  UJeremiya wathi kubo: “Yilokhu enizokusho kuZedekiya,  ‘Yilokhu uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli akushilo: “Bheka ngikhwibila izikhali zempi ezisesandleni senu, enilwa ngazo nenkosi yaseBhabhiloni,+ namaKhaledi+ anivimbezele ngaphandle kodonga, futhi ngizozibuthela phakathi kwalo muzi.+  Mina ngokwami ngizolwa nani+ ngesandla eseluliweyo nangengalo enamandla nangentukuthelo nangokufutheka nangolaka olukhulu.+  Ngizobashaya abakhileyo kulo muzi, kokubili umuntu nesilwane. Bazofa ngesifo esikhulu esiwumshayabhuqe.”’+  “‘“Ngemva kwalokho,” kusho uJehova, “uZedekiya inkosi yakwaJuda nezinceku zakhe nabantu nalabo abasele kulo muzi besinde esifweni esiwumshayabhuqe, nasenkembeni nasendlaleni, ngiyobanikela esandleni sikaNebukhadirezari inkosi yaseBhabhiloni, yebo esandleni sezitha zabo nasesandleni salabo abafuna umphefumulo wabo, ngokuqinisekile uyobashaya ngosiko lwenkemba.+ Ngeke abahawukele, futhi ngeke ababonise ububele noma abe nesihe.”’+  “Uzothi kulesi sizwe, ‘Yilokhu uJehova akushilo: “Bhekani ngibeka phambi kwenu indlela yokuphila nendlela yokufa.+  Ohlalayo kulo muzi uyofa ngenkemba nangendlala nangesifo esiwumshayabhuqe;+ kodwa lowo ophumayo futhi empeleni ahlubukele kula maKhaledi anivimbezele uyoqhubeka ephila, futhi umphefumulo wakhe ngokuqinisekile uyoba owakhe njengempango.”’+ 10  “‘“Ngoba ngimisé ubuso bami ngokumelene nalo muzi ngenjongo yenhlekelele hhayi yokuhle,”+ kusho uJehova. “Uyonikelwa esandleni senkosi yaseBhabhiloni,+ futhi ngokuqinisekile iyowushisa ngomlilo.”+ 11  “‘Ngokuqondene nendlu yenkosi yakwaJuda, yizwani nina madoda izwi likaJehova.+ 12  O nina ndlu kaDavide,+ yilokhu uJehova akushilo: “Khiphani isigwebo ngobulungisa+ njalo ekuseni,+ nikhulule ophangwayo esandleni somphambi,+ ukuze ukufutheka kwami kungaphumi njengomlilo+ futhi empeleni kuvuthe futhi kungabi namuntu wokukucima ngenxa yobubi bezenzo zenu.”’+ 13  “‘Bheka ngimelene nawe wena wesifazane owakhé ethafeni eliphansi,+ dwala lasezweni elihlelembekile,’ kusho uJehova. ‘Nina enithi: “Ngubani oyokwehla ngokumelene nathi? Ngubani oyongena ezindaweni zethu zokuhlala?”+ 14  Ngizonenza ukuba nilandise nani+ ngokwezithelo zezenzo zenu,’+ kusho uJehova. ‘Ngizothungela umlilo ehlathini lakhe,+ futhi ngokuqinisekile uzoshwabadela zonke izinto ezinxazonke zakhe.’”+

Imibhalo yaphansi