Jeremiya 20:1-18

20  Manje uPhashuri indodana ka-Imeri,+ umpristi, futhi owayengumphathi oholayo endlini kaJehova,+ waqhubeka emlalele uJeremiya ngesikhathi eprofetha la mazwi.  Khona-ke uPhashuri wamshaya uJeremiya umprofethi+ wamfaka esitokisini+ esasiseSangweni Elingenhla LikaBhenjamini, elalisendlini kaJehova.  Kodwa kwathi ngosuku olulandelayo uPhashuri wamkhipha uJeremiya esitokisini,+ uJeremiya wayesethi kuye: “UJehova ubizé igama lakho+ ngokuthi ukweThuka nxazonke,+ hhayi ngokuthi uPhashuri.  Ngoba yilokhu uJehova akushilo, ‘Bheka ngikwenza ube ngukwethuka kuwe ngokwakho nakubo bonke abakuthandayo, ngokuqinisekile bayowa ngenkemba yezitha zabo+ amehlo akho ebukele;+ wonke uJuda ngiyomnikela esandleni senkosi yaseBhabhiloni, futhi impela iyomyisa ekudingisweni eBhabhiloni, imbulale ngenkemba.+  Futhi ngiyonikela zonke izinto ezibekelelwe zalo muzi nawo wonke umkhiqizo wawo nazo zonke izinto zawo eziyigugu; futhi yonke ingcebo yamakhosi akwaJuda ngiyoyinikela esandleni sezitha zawo.+ Ngokuqinisekile ziyoyiphanga ziyithathe ziyiyise eBhabhiloni.+  Kepha wena, Phashuri, nabo bonke abahlala endlini yakho, niyoya ekuthunjweni;+ uyofika eBhabhiloni ufele khona futhi uyongcwatshwa khona wena nabo bonke abakuthandayo,+ ngoba uprofethé kubo ngamanga.’”+  O Jehova, ungikhohlisile, ngakhohliseka. Usebenzise amandla akho ngokumelene nami, wanqoba.+ Ngibe yinto yokuhlekwa usuku lonke; wonke umuntu ungihleka usulu.+  Ngoba njalo uma ngikhuluma, ngiyakhamuluka. Ngubudlova nokuphanga engikumemezelayo.+ Ngoba izwi likaJehova libé kimi yimbangela yokuhlanjalazwa neyokuklolodelwa usuku lonke.+  Ngathi: “Ngeke ngisakhuluma ngaye, futhi ngeke ngisakhuluma egameni lakhe.”+ Enhliziyweni yami kwaba njengomlilo ovuthayo ovalelwe emathanjeni ami; futhi ngakhathala ukuzibamba, ngangingakwazi ukukukhuthazelela.+ 10  Ngoba ngezwa umbiko omubi ngabaningi.+ Kwaba khona ukwethuka nxazonke. “Memezelani, ukuze simemezele ngaye.”+ Wonke umuntu ofayo othi kimi “Ukuthula!”—balinde ukuqhuga kwami bethi:+ “Mhlawumbe uyokhohliseka,+ bese simnqoba futhi siziphindiselele kuye.” 11  Kodwa uJehova wayenami+ njengonamandla owesabekayo.+ Yingakho labo abangishushisayo uqobo lwabo beyokhubeka banganqobi.+ Ngokuqinisekile bayohlazeka kakhulu, ngoba bayobe bengachumile. Ukululazeka kwabo okumi kuze kube nini nanini kuyoba okungayikulibaleka nanini.+ 12  Kodwa wena, Jehova wamabutho, uhlola olungileyo;+ ubona izinso nenhliziyo.+ Kwangathi ngingabona impindiselo yakho phezu kwabo,+ ngoba ngilembule kuwe icala lami engimangalelwe ngalo.+ 13  Hlabelelelani uJehova, nina bantu! Dumisani uJehova! Ngoba ukhululé umphefumulo wompofu esandleni sabenzi bokubi.+ 14  Maluqalekiswe usuku engazalwa ngalo! Kwangathi usuku umama angibeletha ngalo lungebe olubusisiwe!+ 15  Makaqalekiswe umuntu owaletha izindaba ezinhle kubaba, wathi: “Uzalelwe indodana, owesilisa!” Ngokuqinisekile wamenza wajabula.+ 16  Yena kanye lowo muntu kumelwe abe njengemizi uJehova ayigumbuqele ebe engazange adabuke.+ Kumelwe ezwe ukukhala ekuseni nenhlabamkhosi emini.+ 17  Akangibulalanga ngani nokungibulala kwasesibelethweni, ukuze umama abe yingcwaba lami futhi isibeletho sakhe sihlale sikhulelwe kuze kube nini nanini?+ 18  Kungani ngiphumile esibelethweni+ ukuze ngibone umsebenzi onzima nosizi+ nokuba izinsuku zami ziphele ngehlazo lodwa?+

Imibhalo yaphansi